งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบธุรกิจการป้องกันอัคคีภัย...!!!

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบธุรกิจการป้องกันอัคคีภัย...!!!"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบธุรกิจการป้องกันอัคคีภัย...!!!
ชื่อโครงการ.... ระบบธุรกิจการป้องกันอัคคีภัย...!!!

2 ความสำคัญและที่มา ในปัจจุบันการป้องกันอัคคีภัยเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเป็นทั้งการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน อีกทั้งยังช่วยลดความรุ่นแรงของอัคคีภัยที่เกิดขึ้น ดังนั้น การป้องกันอัคคีภัยจึงเป็นที่มาของธุรกิจการป้องกันอัคคีภัย ซึ้งเป็นธุรกิจที่มีคู่แข่งน้อย นอกจากนี้ การใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสาร ในการทำการตลาดสำหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche market) ในวงกว้าง ด้วยเหตุนี้จึงมีความสนใจ พัฒนาเครื่องมือที่ใช้สนับสนุนการทำธุรกิจการป้องกันอัคคีภัย

3 วัตถุประสงค์ ระบบธุรกิจ การป้องกันอัคคีภัย มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1.เพื่อส่งเสริมและขยายตลาดของธุรกิจป้องกันอัคคีภัย 2.เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับทางลูกค้า 3.เพื่อให้ผู้สนใจ สามารถเข้าเป็นสมาชิกและไปเป็นนักธุรกิจอิสระได้ ขอบเขตของการศึกษา คือ การนำเอาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มาพัฒนาระบบสนับสนุนธุรกิจ การป้องกันอัคคีภัยผ่านทางเว็บโดยมีส่วนประกอบสำคัญดังต่อไปนี้

4 วิธีดำเนินงาน 1.ศึกษาค้นคว้าระบบงาน 2.วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ 3.เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

5 ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.ขั้นตอนศึกษาความเป็นไปได้ โดยการประเมินต้นทุนของการพัฒนาระบบ 2.วิเคราะห์ระบบ เป็นศึกษา เก็บรวมรวมข้อมูล และความต้องการของผู้ใช้ 3.ขั้นตอนการออกแบบระบบ นำข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมความต้องการของผู้ใช้ มานำเสนอในรูปแบบของแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วย Entity Relationship Model หรือ E-R Model เป็นเครื่องมือในการออกแบบระบบงาน เพื่อให้เห็นภาพรวมของฐานข้อมูลระบบและเป็นแบบจำลอง ความสัมพันธ์ระหว่าง Entity โดยมีภาพสัญลักษณ์ต่างๆ

6 4.การพัฒนาระบบ ทำการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ในส่วนของหน้าจอการติดต่อกับผู้ใช้ระบบ ออกแบบหน้าจอสำหรับการแสดงผลลัพธ์ต่างๆ 5.การทดสอบระบบ (Testing) ทำการทดสอบในเบื้องต้น โดยนำข้อมูลที่ใช้งานจริงมาทำการทดสอบและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หลังจากทดสอบจนมั่นใจว่าโปรแกรมทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ จึงจะนำโปรแกรมไปทดสอบกับผู้ใช้ระบบงานที่เกี่ยวข้อง 6.การติดตั้งและการนำไปใช้ นำระบบและฐานข้อมูลไปติดตั้งไว้ในเครื่อง Server ที่ได้ทำการเช่าไว้แล้ว เพื่อให้เครื่องลูกข่ายสามารถทำงานร่วมกันได้ และทดลองใช้งานในสภาวะจริง 7.บำรุงรักษาระบบ บำรุงรักษาระบบให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้ระบบในการทำงานได้อย่างมีสิทธิภาพสูงสุด และอาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันนั้นเอง

7 เครื่องมือและอุปกรณ์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
1.ส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้เป็นเครื่องแม่ข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้พัฒนาระบบและใช้เป็นเครื่องลูกข่าย 2.ส่วนที่เป็นซอฟท์แวร์ โปรแกรม Internet Explorer ใช้ในการทดสอบผลการทำงานระบบ โปรแกรม Tomcat Apache เป็นโปรแกรมที่ใช้จำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นเครื่อง Web Server รองรับโปรแกรมภาษา JSP และฐานข้อมูล SQL

8 3.ส่วนที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ มีดังต่อไปนี้ โปรแกรม Microsoft Excel ใช้ในการจัดทำ Context Diagram, Data FlowDiagram และ E-R Diagram

9 ระยะเวลาการดำเนินงาน
มีระยะเวลาในการดำเนินงาน 5 เดือน เนื่องจากจะต้องสำรวจข้อมูลความต้องการผู้ใช้ จำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินงานที่ค่อนมาก เพื่อให้ระบบออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด และมีสินค้าตรงต่อความต้องการของลูกค้าและผู้ใช้ในระบบ

10 งบประมาณ งบประมาณ บาท แบ่งออกเป็น - ค่าสำรวจ 1000 บาท - ค่าจดโดเมน 1000 บาท - อื่นๆ 500

11 ประโยชน์ ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นสามารถนำเอาไปประยุกต์และพัฒนาเพื่อประโยชน์ต่างๆดังต่อไปนี้ 1.สามารถนำเอาแบบจำลองทางธุรกิจ ไปใช้ได้จริงในเชิงการค้า 2.มีความรู้ ความเข้าใจในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปใช้เป็นเครื่องมือทางธุรกิจ 3.สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นและสามารถนำไปประกอบอาชีพได้


ดาวน์โหลด ppt ระบบธุรกิจการป้องกันอัคคีภัย...!!!

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google