งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วย 6 การพัฒนาสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วย 6 การพัฒนาสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วย 6 การพัฒนาสารสนเทศ
รศ.ดร.มธุรส จงชัยกิจ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 ความหมาย ข้อมูล สารสนเทศ ระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ความหมาย ข้อมูล สารสนเทศ ระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหาร บอกความแตกต่าง แยกแยะระหว่าง ข้อมูลกับสารสนเทศได้

3 ข้อมูลดิบ ---- >สารสนเทศ
Verifying Classifying Summarizing Arranging/Sorting Capturing

4 Reproducing Retrieving Calculating Storing Disseminating/ Communicating

5 แยกแยะระดับสารสนเทศได้
ระดับของสารสนเทศ แยกแยะระดับสารสนเทศได้

6 ระดับของสารสนเทศ 3 ระบบใหญ่
E I S P I S W I S

7 Personal Information System
ระดับของสารสนเทศ Personal Information System เสริมประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิต การทำงานของบุคลากร

8 Workgroup Information System
ระดับของสารสนเทศ Workgroup Information System 3 – 25 คน LAN- Intranet E-Communication

9 Enterprise Information System
ระดับของสารสนเทศ Enterprise Information System WAN DATABASE DMS

10 องค์ประกอบ ของระบบงานสารสนเทศ
บอกองค์ประกอบของระบบงานสารสนเทศได้

11 องค์ประกอบระบบงานสารสนเทศ

12 องค์ประกอบระบบงานสารสนเทศ
ผู้บริหาร ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ นักวิเคราะห์ระบบ ฯลฯ บุคลากรขององค์กร

13 องค์ประกอบระบบงานสารสนเทศ
เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบการวางเครือข่าย

14 องค์ประกอบระบบงานสารสนเทศ
GUI: Graphic User Interface โปรแกรม – ระบบงาน กำหนดขั้นตอนการทำงาน

15 องค์ประกอบระบบงานสารสนเทศ
ถูกต้อง ทันเวลา ผ่านการตรวจสอบ มีโครงสร้าง จัดเก็บเป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา ข้อมูล

16 องค์ประกอบระบบงานสารสนเทศ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการตรวจสอบ เอกสารคู่มือการใช้งาน ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

17 วงจร การพัฒนางานสารสนเทศ
บอกวงจรการพัฒนางานสารสนเทศได้

18 วงจรการพัฒนาสารสนเทศ
Problem Recognition Feasibility Study Maintenance 7 Analysis Conversion Design Construction

19 สำรวจความต้องการใหม่
Problem Recognition - เข้าใจปัญหา รวบรวมปัญหา สำรวจความต้องการใหม่ ผู้บริหาร/ผู้ใช้ ชี้แจงปัญหาต่อ นักวิเคราะห์ระบบ 1

20 Feasibility Study-ศึกษาความเป็นไปได้
นักวิเคราะห์ระบบ รวบรวมข้อมูล คาดคะเนค่าใช้จ่าย ผู้บริหาร ตัดสินใจ Cost - Benefit 2

21 Analysis - วิเคราะห์ระบบ
1. Fact Gathering Techniques เทคนิคการเก็บข้อมูล ศึกษาเอกสาร ศึกษาวิธีทำงาน สัมภาษณ์ผู้ใช้งาน 2. System Analysis วิเคราะห์ระบบ แผนภาพ แบบทดลอง (Prototype) 3. Problem Specification รายงาน ข้อมูลเฉพาะของปัญหา ระบบขนาดกลาง 100 – 200 หน้ากระดาษ

22 แผนภาพวิเคราะห์ ระบบเก่าระบบใหม่ สร้างระบบทดลอง (Prototype)
Analysis - วิเคราะห์ระบบ กำหนดความต้องการ แผนภาพวิเคราะห์ ระบบเก่าระบบใหม่ สร้างระบบทดลอง (Prototype) ความต้องการ ของระบบ รวบรวมข้อมูล ออกแบบ วิเคราะห์ โครงสร้างโปรแกรม 3

23 4 Design - ออกแบบระบบ เลือกซื้อคอมพิวเตอร์ - ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
แผนภาพวิเคราะห์  แผนภาพ ลำดับขั้น คิดความปลอดภัยระบบ ออกแบบ Input / Output ข้อมูลเฉพาะของการออกแบบระบบSystem Design Specification 4

24 เตรียมคู่มือการใช้และฝึกอบรม
Construction - พัฒนาระบบ เตรียมสถานที่ เขียนโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม เตรียมคู่มือการใช้และฝึกอบรม 5

25 6 Conversion - ปรับเปลี่ยน ใหม่ เก่า นำมาใช้งานจริง ป้อนข้อมูล
เริ่มใช้งานระบบใหม่ ใหม่ เก่า 6

26 Maintenance - บำรุงรักษา
ปัญหาในโปรแกรม (BUG) ธุรกิจเปลี่ยนไป นักวิเคราะห์ระบบ - ผู้บริหาร

27 7 Maintenance - บำรุงรักษา มองเห็น - เข้าใจปัญหา
ศึกษาสิ่งที่จะต้องแก้ไข ตัดสินใจว่าจะแก้ไขหรือไม่ แก้ไขคู่มือ เอกสาร แก้ไขโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม ใช้ระบบงานที่แก้ไขแล้ว 7

28 สรุป วงจรการพัฒนาสารสนเทศ
Problem Recognition Feasibility Study ผู้บริหาร Maintenance 7 Analysis ผู้ใช้ Conversion Design Construction นักวิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์

29 Enjoy System Development ! See You Later !
Good Bye ! Enjoy System Development ! See You Later !


ดาวน์โหลด ppt หน่วย 6 การพัฒนาสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google