งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE โปรแกรมการจัดทำตารางสอนสำหรับภาควิชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE โปรแกรมการจัดทำตารางสอนสำหรับภาควิชา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-19 โปรแกรมการจัดทำตารางสอนสำหรับภาควิชา
นางสาวรัตติยา ฐานะสุนทรฤกษ์ รหัส นายเสฏฐวุฒิ แสนนาม รหัส

2 เนื้อหาที่จะนำเสนอ ที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ขอบเขตของโครงการ แผนการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3 ที่มาและความสำคัญ การจัดทำตารางสอน เกี่ยวข้องกับหลายส่วนงานในมหาวิทยาลัย ตารางสอน สำนักทะเบียนและประมวลผล สำนักงานบริการการศึกษา ภาควิชา

4 ที่มาและความสำคัญ การแก้ไขตารางสอนที่ออกแบบไว้แล้ว
แก้ไขในช่วง 3 สัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษาใหม่ เปิดรับจำนวนนักศึกษาเพิ่ม เปลี่ยนแปลงวันและเวลาสอน กำหนดวันและเวลาให้กับรายวิชาที่เคยกำหนดให้เป็น WBA ตรวจสอบไม่ให้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนอยู่ก่อนแล้ว

5 ที่มาและความสำคัญ ปัญหาและอุปสรรค Decision Support System
ปัจจุบันยังเป็นการทำงานด้วยมือโดยจัดตารางเวลาบนกระดาษ ข้อมูลที่ต้องนำมาวิเคราะห์มีมาก ทำงานล่าช้าและอาจเกิดความผิดพลาดได้ Decision Support System ช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ รวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอแนวทางที่เหมาะสม

6 วัตถุประสงค์ของโครงการ
ศึกษาความต้องการและปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดตารางสอนของภาควิชารวมทั้งขั้นตอนและวิธีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตารางสอนในภาควิชา วิเคราะห์ปัญหาเพื่อออกแบบขั้นตอนและกระบวนการทำงานที่เหมาะสมที่สามารถแก้ปัญหาที่มีอยู่ในภาควิชา ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมให้ตอบสนองตามความต้องการที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์ตามข้อ 1 และ ข้อ 2

7 ขอบเขตของโครงการ โปรแกรมที่พัฒนาจะทำการวิเคราะห์และตัดสินใจการจัดการตารางสอน รองรับการทำงานในระดับภาควิชา ใช้ข้อมูลวิชาเรียนของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นกรณีศึกษา

8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้โปรแกรมสำหรับช่วยในการวิเคราะห์และจัดทำตารางสอนสำหรับภาควิชา ที่อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลวันเวลาเรียน และการจัดการห้องเรียน ลดระยะเวลาในการดำเนินงานเพื่อติดต่อกับส่วนกลางในการปรับปรุง มข 30 โปรแกรมที่ได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดตารางสอนของภาควิชาอื่น ๆ ที่มีหลักการจัดตารางสอนใกล้เคียงกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

9 บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมที่มีลักษณะการทำงานใกล้เคียงกับความต้องการ โปรแกรมจัดตารางสอน 6.03B โปรแกรม aScTimeTables Prime Timetable งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การจัดตารางสอนอัตโนมัติแบบเลือกสรรได้โดยใช้จีนีติกอัลกอริทึม

10

11 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ
แผนการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินโครงการ 2553 2554 มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ศึกษาข้อมูลปัญหาและความต้องการในการจัดตารางสอนของภาควิชา วางแผนและออกแบบโปรแกรมต้นแบบ เพื่อดูความเหมาะสมที่จะนำไปพัฒนาต่อ วิเคราะห์สิ่งที่ออกแบบเพื่อตรวจดูความเป็นไปได้และความถูกต้อง สร้างและทดสอบระบบ โดยทดสอบกับข้อมูลจริงของวิชาในภาคการศึกษาที่ผ่านมา ทดสอบระบบกับข้อมูลจริงของวิชาในภาคการศึกษาที่ 2/2553 และปรับปรุงแก้ไข วิเคราะห์และสรุปผลการพัฒนาโปรแกรม เขียนรายงานผลการดำเนินโครงการ

12 สรุป


ดาวน์โหลด ppt COE โปรแกรมการจัดทำตารางสอนสำหรับภาควิชา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google