งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล
บทที่ 3 สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล

2 เค้าร่างของฐานข้อมูล
เค้าร่างของฐานข้อมูล  ในการออกแบบฐานข้อมูลใด จะต้องระบุถึงเอนทิตี้ชื่ออะไรบ้าง และในแต่ละ เอนทิตี้ประกอบด้วยแอทริบิวต์อะไร รวมถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลใน เอนทิตี้ ที่มีอยู่ว่ามีความสัมพันธ์ในลักษณะใด รายละเอียดของโครงสร้าง ของฐานข้อมูลนี้เรียกว่า เค้าร่างของ ฐานข้อมูล ( Database Schema ) โดยทั่วไปเค้าร่างของฐานข้อมูลมักจะ ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยนัก แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างในบางครั้ง ถ้าการเปลี่ยนแปลง ทำให้ฐานข้อมูลเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ข้อมูลจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลในขณะใด ขณะหนึ่ง เรียกว่า อินสแตนซ์ กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ เมื่อกำหนดเค้าร่างของฐานข้อมูล จะยังไม่มีข้อมูลอยู่คือ อินสแตนซ์ว่าง จนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลลง

3 สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมข้อมูลมี 3 ระดับ ระดับภายนอก
สถาปัตยกรรม  สถาปัตยกรรมข้อมูลมี 3 ระดับ ระดับภายนอก ระดับภายนอกหรือวิว  เป็นระดับของข้อมูลที่ประกอบด้วยภาพที่ผู้ใช้แต่ละคนมองข้อมูล  (  View  )  เค้าร่างของฐานข้อมูลระดับนี้จะเกิดภาพและความต้องการของข้อมูลของผู้ใช้

4 สถาปัตยกรรม ระดับแนวคิด
ประกอบด้วยเค้าร่างที่อธิบายถึงฐานข้อมูลรวมว่ามีเอนทิตี้     โครงสร้าง ของข้อมูล     ความสัมพันธ์ขข้อมูล  กฎเกณฑ์และข้อจำกัดต่าง ๆ อย่างไร บ้าง   ข้อมูลในระดับนี้เป็นข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์   และออกแบบฐานข้อมูล ต่าง ๆ ในระดับภายนอกสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้  ซึ่งผู้ใช้ทั่วไปในระดับ ภายนอก  อาจจะต้องการใช้ข้อมูลที่แตกต่างกัน 

5 สถาปัตยกรรม 3. ระดับภายใน ประกอบด้วยเค้าร่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลจริง ๆ ว่ามีโครงสร้างการจัดเก็บ รูปแบบใด รวมถึงวิธีการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ในฐานข้อมูลเพื่อดึงข้อมูลที่ ต้องการ เช่น การอินเด็กซ์ เป็นต้น ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลระดับต่าง ๆ จะถูก จัดการโดยระบบการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งเป็นการแปลความหมายของข้อมูลจากระดับ หนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่งนี้เรียกว่า การแปลส่ง

6 สถาปัตยกรรม ระดับของข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนั้นข้อมูลดังกล่าวจะประกอบด้วยเค้าร่าง 3 ประเภท คือ 1. เค้าร่างภายใน ( Internal Schema ) เป็นเค้าร่างที่แสดงรายละเอียดถึงลักษณะการจัดเก็บโครงสร้างของฐานข้อมูลจริง ๆ 2. เค้าร่างแนวคิด ( Conceptual Schema ) เค้าร่างแนวคิดเป็นเค้าร่างที่แสดงรายละเอียดของฐานข้อมูลทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นชื่อของเอนทิตี้ โครงสร้างของฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ และข้อจำกัดต่าง ๆ 3. เค้าร่างภายนอก ( External Schema หรือ Subschema หรือ View ) เค้าร่างภายนอกเป็นเค้าร่างในระดับภายนอกที่แสดงถึงรายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ใช้ต่าง ๆ ต้องการ

7 สถาปัตยกรรม การแบ่งระดับของข้อมูลรวมถึงการเชื่อมโยงของข้อมูล ล้วนแต่เป็นจุดเด่น ของฐานข้อมูล ในด้านความเป็นอิสระของข้อมูล ซึ่งแบ่งออกได้ เป็น 2 ประเภท คือ 1. ความเป็นอิสระของข้อมูลเชิงตรรกะ 2. ความเป็นอิสระในเชิงกายภาพ

8 ความเป็นอิสระของข้อมูลเชิงตรรกะ
ความเป็นอิสระของข้อมูลเชิงตรรกะ    เป็นความอิสระของข้อมูลในระดับแนวคิด   (Conceptual  )     กับระดับภายนอก  (  External  Level  )  นั่นเอง   หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระดับแนวคิด   จะไม่มีผลต่อเค้าร่างในระดับภายนอก  หรือโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน  หรือจะเป็นการปรับโครงสร้าง

9 ความเป็นอิสระในเชิงกายภาพ
2. ความเป็นอิสระในเชิงกายภาพ เป็นความเป็นอิสระของข้อมูล ภายใน ( Internal Level ) กับระดับแนวคิด ( Conceptual Level ) หรือ ระดับภายนอก ( External Level ) เช่นการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียกดู ข้อมูลให้เร็วขึ้น โดยการปรับปรุงเค้าร่างภายใน โดยไม่กระทบถึงเค้าร่าง แนวคิด หรือเค้าร่างภายนอก

10 ใบงานบทที่ 2 1. ฐานข้อมูลคือ 2. สถาปัตยกรรมแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ใบงานบทที่ 2 1. ฐานข้อมูลคือ สถาปัตยกรรมแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ระดับของข้อมูลในสถาปัตยกรรมแบ่งเป็นกี่ระดับ

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google