งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมหลักสำหรับ กลุ่มยุวเกษตรกรที่พึงประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมหลักสำหรับ กลุ่มยุวเกษตรกรที่พึงประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมหลักสำหรับ กลุ่มยุวเกษตรกรที่พึงประสงค์
กลุ่มที่ 2 กิจกรรมหลักสำหรับ กลุ่มยุวเกษตรกรที่พึงประสงค์

2 สมาชิกกลุ่ม นายอำพร ขานกระโทก โคราช ประธานกลุ่ม
นายอำพร ขานกระโทก โคราช ประธานกลุ่ม นายอำนาจ ไหมละเอียด นครศรีฯ นายยอดชาย อุปัญญ์ มุกดาหาร นายสุปรีชา อุปัญญ์ บึงกาฬ นายสระไกร ผาสุทร บึงกาฬ นายสุภกิจ เพชรรื่น ปราจีนบุรี นายชวลิต วิไลลักษณ์ ระยอง นายพรชัย ศิริสาร พะเยา นางสาวจงจิตต์ จันทร์เกษมมณี สมุทรสงคราม นายสุรชัย เงื่อนเพชร น่าน

3 นางสาวอุไร กลิ่นเกษร พังงา นายมานะ สาระภี อยุธยา นายภารดร นันทารัมภ์ อ่างทอง นายเดชศักดา ศรีมาการณ์ พิจิตร นายจอม ธนูทอง เพชรบุรี นายไพรินทร์ ธุวะคำ เชียงราย นายสะอาด แก้วแท้ สุราษฎร์ธาณี นางสุธิตรา ญาณนันท์ เลย เลขาฯ

4 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ข้อ
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์สุจริต 3. มีวินัย 4. ไฝ่เรียนรู้ 5. อยู่อย่างพอเพียง 6. มุ่งมั่นในการทำงาน 7. รักความเป็นไทย 8. มีจิตสาธารณะ

5 กลุ่มยุเกษตรกรที่พึงประสงค์
กิจกรรมหลักสำหรับ กลุ่มยุเกษตรกรที่พึงประสงค์

6 กิจกรรมหลักสำหรับกลุ่มยุวเกษตรกรที่พึงประสงค์
1. นำหลักปรัชญญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทาง ดำเนินงาน ( 3 ห่วง 2 เงื่อนไข) 2. บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาต่างๆ 3. เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ทำงานเป็นทีม นำความรู้ไปใช้ ในชีวิตประจำวัน

7 กิจกรรมหลักสำหรับกลุ่มยุวเกษตรกรที่พึงประสงค์(ต่อ)
4.ศึกษาสภาพและแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง ครบวงจร 5.จัดกิจกรรมเรียนรู้ด้านการเกษตร และใช้ เทคโนโลยีการเกษตร โดยการฝึกปฏิบัติจริง(รู้จริง) ถ่ายทอดได้ 6.มีรูปแบบการประชุมสภายุวเกษตรกรทำได้ถูกต้อง

8

9 ใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นปัจจัยขับเคลื่อน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
ใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นปัจจัยขับเคลื่อน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เด็กรู้จักความพอเพียง และมีความพอประมาณ เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ และคิดสังเคราะห์ (ตนเอง รู้ชุมชน รู้จักตัดสินใจ มีเหตุผล) เด็กรู้จักใช้ชีวิตอย่างสมดุลตามแนวเศรษฐกิจพอพียง - เห็นคุณค่าทรัพยากร - เอื้อเฟื้อแบ่งปัน อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ - มีจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม - เห็นคุณค่าวัฒนธรรม ค่านิยม ความเป็นไทย

10 “ ท่านจะทำงานอะไรก็ตามขอให้ระลึกว่า งานเกษตรกรรมนี้กว้างขวางมาก ตั้งแต่การผลิต การค้นคว้าเพื่อการผลิตการจัดกิจการ จนกระทั่ง การจำหน่ายผลผลิต แต่ละคนจงพยายามทำงานให้สุดความสามารถ ตามความรู้ความชำนาญของตัว และร่วมมือกันทุก ๆ ฝ่าย การเกษตรจึงจะก้าวหน้าเป็นผลดีถึงส่วนรวมได้” พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๐๗

11 ขอขอบคุณครับ ขอขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมหลักสำหรับ กลุ่มยุวเกษตรกรที่พึงประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google