งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

2

3 วิสัยทัศน์ “โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)
เป็นสถานศึกษาที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานความพอเพียง”

4 พันธกิจ 1.ส่งเสริมการจัดองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 2.พัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและปลูกจิตสำนึกผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5 พันธกิจ 3.สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างระบบสุจริต

6 เป้าประสงค์ 1 1. บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีวิถีชีวิตแบบพอเพียง สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม

7 เป้าประสงค์ 2 2. ผู้เรียนมีการเรียนรู้และใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยและมีความสุขท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง

8 เป้าประสงค์ 3 3. มีเครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันการทุจริต

9 ยุทธศาสตร์ 1.สร้างบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียงและยึดมั่นในคุณธรรม 2.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้และสามารถใช้ชีวิตในสังคม ได้อย่างมีความสุข 3.สร้างเครือข่ายองค์กรสุจริต บนการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

10

11 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google