งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เศรษฐกิจพอเพียง M2A จัดทำโดย 1.ด.ช.สาโรจน์ อินทรไชย เลขที่ 16

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เศรษฐกิจพอเพียง M2A จัดทำโดย 1.ด.ช.สาโรจน์ อินทรไชย เลขที่ 16"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เศรษฐกิจพอเพียง M2A จัดทำโดย 1.ด.ช.สาโรจน์ อินทรไชย เลขที่ 16
1.ด.ช.สาโรจน์ อินทรไชย เลขที่ 16 2.ด.ญ.ธิดารัตน์ ศรีมะโน เลขที่ 45 3.ด.ญ.อาทิตยา พลทาจิตร เลขที่46 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 เสนอ คุณครู จริญญา ม่วงจีน

2 ---เมนู--- ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
M2A ---เมนู--- ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ความหมายของ3ห่วง ความหมายของ2เงื่อนไข รูปภาพเศรษฐกิจพอเพียง

3 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
M2A ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิต แก่ พสกนิกรชาวไทยโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอ

4 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
M2A หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิต และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการดำรงชีวิตประจำวัน การพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดำเนิน ไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวหน้าต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

5 เศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไข
M2A เศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไข ที่สำคัญที่สุด ทุกคนควรเข้าใจ “คำนิยาม” ว่าความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 ห่วง และ 2 เงื่อนไข โดย 3 ห่วง คือ

6 M2A ความหมายของ3ห่วง ความพอประมาณ หมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น   ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของ สถานการณ์ต่างๆ

7 ความหมายของ 2 เงื่อนไข  ๑ เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม ความรู้หมายถึง ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน คุณธรรมประกอบด้วย มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต   ๒.เงื่อนไขชีวิต หมายถึง ดำเนินชีวิตด้วยความอดทนมีความเพียร มีสติและปัญญา

8 รูปภาพเศรษฐกิจพอเพียง
M2A รูปภาพเศรษฐกิจพอเพียง การออม การทำเกษตร ขุดบ่อเลี้ยงปลา


ดาวน์โหลด ppt เศรษฐกิจพอเพียง M2A จัดทำโดย 1.ด.ช.สาโรจน์ อินทรไชย เลขที่ 16

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google