งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุ ทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพ เศรษฐกิจพอเพียง กับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุ ทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพ เศรษฐกิจพอเพียง กับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุ ทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพ เศรษฐกิจพอเพียง กับ

2

3 รุปเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร
เป็นวิถีการดำรงชีวิตที่ใช้คุณธรรมนำความรู้ เป็นการพัฒนาตนเอง ครอบครัว องค์กร ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ให้ก้าวนำไป พร้อมกับความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน เป็นหลักปฏิบัติเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ระหว่างคนกับคนในสังคม และคนกับธรรมชาติ

4 คนไทยอยู่เย็นเป็นสุขทั้งกาย ใจ สังคม และปัญญา
สามารถดำรงชีพบนพื้นฐานความพอดีพอประมาณมีเหตุผล ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีครอบครัวอบอุ่น มั่นคง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และช่วยเหลือเกื้อกูล มีสัมมาชีพทั่วถึง มีรายได้

5 คนไทยอยู่เย็นเป็นสุขทั้งกาย ใจ สังคม และปัญญา
มีสุขภาพแข็งแรง และอายุยืนยาว เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีเป้าหมายร่วมกันในการนำพาชุมชนของประเทศไทยสู่การเป็นเมืองไทยแข็งแรง ภายในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

6 (รอบรู้,รอบคอบ,ระมัดระวัง) (ซื่อสัตย์, สุจริต,ขยัน,อดทน, แบ่งปัน)
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ในตัวที่ดี เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้,รอบคอบ,ระมัดระวัง) เงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย์, สุจริต,ขยัน,อดทน, แบ่งปัน) คนไทย 63 ล้านคน  หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า  คนไทยแข็งแรง เมืองไทย แข็งแรง การสร้างสุขภาพ (คนปกติ แข็งแรง) 30 บาทรักษาทุกโรค (รักษาคนป่วย หายป่วย แข็งแรง) แข็งแรงด้าน สุขภาพกาย จิตใจ สังคมดี เศรษฐกิจพอเพียง และปัญญาดี นำสู่ ชีวิต / เศรษฐกิจ / สังคม สมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน สุขภาพ สมรรถภาพ คุณภาพ การปฏิบัติต่อความรู้ ระดับความรู้ จิต ใจ ปัญญา ใจ กาย กาย วินัย อาชีพ ปฏิสัมพันธ์ สิ่งแวดล้อม ปัจจัยสี่ การใช้อินทรีย์ สุขภาพร่างกาย สังคม กายภาพ

7 เศรษฐกิจพอเพียง มีแผนการพัฒนา เพื่อให้เกิดสาธารณสุข ในระดับโลก, WHO
เพื่อให้ประชาชนชาวไทย เกิดสาธารณสุข, HT เศรษฐกิจพอเพียง และ สุขภาวะองค์รวม เกษตร ทฤษฏีใหม่ มีแผนการพัฒนาองค์กร เพื่อทำให้เกิดสาธารณสุข สังคม กายภาพ จิต ปัญญา มีแผนการพัฒนาตนเอง ให้เกิดความสุข และมีแนวทางในการพัฒนา ผู้อื่นให้ถึงความสุข เพื่อทำให้เกิดสาธารณสุข กาย ใจ

8 วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศในช่วง 20 ปี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังคม แห่งภูมิปัญญา การเรียนรู้ สังคมคุณภาพ สังคมสมานฉันท์ เอื้ออาทร เศรษฐกิจ สังคม การเมืองเข้มแข็ง คนดี คนเก่ง คนมีการศึกษา คิดเป็น ทำเป็น เรียนรู้ตลอดชีวิต รู้ รัก สามัคคี สืบสาน วัฒนธรรมไทย การพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุข

9 หลักการสำคัญของการขับเคลื่อน
๑.ความมุ่งมั่น (Purpose) ร่วมมือกันทำให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ๒.หลักการ (Principle) เชื่อมโยง เกื้อกูล หนุนเสริม เห็นคุณค่ากัน ๓.การมีส่วนร่วม (Participation) ทุกฝ่ายในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม

10 ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน
สร้างกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม บูรณาการการพัฒนาโดยใช้พื้นที่ชุมชนท้องถิ่นเป็นตัวตั้ง สร้างความเชื่อมโยงการทำงานระดับต่าง ๆ จัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นที่ต้นแบบ

11 กลไกสู่ความสำเร็จ เป้าประสงค์ ชุมชน ภาคี แข็งแกร่ง บริหารจัดการ
มีประสิทธิภาพ ภาคี แข็งแกร่ง รากฐานสังคม เข้มแข็ง ชุมชน เป้าประสงค์

12 กลไกการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพกับเศรษฐกิจพอเพียง
แผนพัฒนาระดับชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง/ กรมที่เกี่ยวข้อง การสนับสนุนของศอม./องค์กรต่างๆ เศรษฐกิจพอเพียง เอาชนะความยากจน เมืองไทยแข็งแรง ฯลฯ CEO จังหวัด เอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ มท.,ศธ.,กษ.,สธ.,พมจ.,สพท. ฯลฯ -สสจ.,รพศ., รพท., รพช. สอ ฯลฯ อปท อบจ เทศบาล อบต. กระบวนการพัฒนางาน ประชาคม วิชาการ

13 หัวใจชุมชนพึ่งตนเอง :
หัวใจชุมชนพึ่งตนเอง : ชุมชนเข้มแข็ง "5 ก" 1. แกนนำ 3. กลุ่ม 2. กลไกการจัดการ - กฎ กติกา กลยุทธ์ - ข้อมูล - ความรู้ 4. กองทุน 5. กิจกรรม

14 (ค้นหาปัญหา / สาเหตุ , วางแผนดำเนินกิจกรรม , ลงทุน , ปฏิบัติงาน)
เป็นการกระทำของประชาชน เป็นจิตสำนึกของประชาชน เป็นความเสมอภาคกันของประชาชน เป็นความเห็นพ้องต้องกันของประชาชน เป็นการพัฒนาศักยภาพของประชาชน การมีส่วนร่วม ของชุมชน คุณลักษณะของ การมีส่วนร่วม ชุมชน - ในการตัดสินใจ ในการดำเนินงาน (ค้นหาปัญหา / สาเหตุ , วางแผนดำเนินกิจกรรม , ลงทุน , ปฏิบัติงาน) ในการรับผลประโยชน์ ในการติดตามประเมินผล

15 วงจรแผนปฏิบัติการมีส่วนร่วมชุมชน 1 ประเมินค้นหาความต้องการ
1 ประเมินค้นหาความต้องการ และทรัพยากร 1 5 ตกลงสร้าง วิสัยทัศน์ร่วม 2 5 2 กำกับและ ประเมินผล 5 2 รวบรวมความคิด และแผนปฏิบัติการ 3 สร้างศักยภาพความ เข้มแข็งในการปฏิบัตการ 4 3 3 4 4


ดาวน์โหลด ppt ยุ ทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพ เศรษฐกิจพอเพียง กับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google