งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บรรยายพิเศษ เรื่อง วิชาชีพวิศวกรโครงสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บรรยายพิเศษ เรื่อง วิชาชีพวิศวกรโครงสร้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บรรยายพิเศษ เรื่อง วิชาชีพวิศวกรโครงสร้าง
CEG101 บรรยายพิเศษ เรื่อง วิชาชีพวิศวกรโครงสร้าง

2 วิศวกรรมโครงสร้างคืออะไร?
ก่อนตอบต้องบอกให้ได้ก่อนว่า “โครงสร้างคืออะไร?”

3 โครงสร้างคือ... ส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้าง ที่มีหน้าที่
ยึดชิ้นส่วนของสิ่งก่อสร้างให้มั่นคง (Stabilize) รับน้ำหนัก และสามารถถ่ายแรงลงสู่ที่รองรับ (Support)

4 โครงสร้างที่ดีจะต้อง...
มีความปลอดภัย (Safety) ราคาประหยัด (Economy) สามารถก่อสร้างได้ (Constructability) มีความคงทน (Durability) มีสภาพเหมาะกับการใช้งานที่ดี (Serviceability)

5 บทบาทหน้าที่ (Role) ของวิศวกรโครงสร้าง
วิศวกรโครงสร้างที่ทำงานให้กับเจ้าของโครงการ (Owner) วิศวกรโครงสร้างที่ทำงานให้กับบริษัทผู้ออกแบบ (Designer) วิศวกรโครงสร้างที่ทำงานให้กับบริษัทผู้ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Consulting) วิศวกรโครงสร้างที่ทำงานให้กับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor) วิศวกรโครงสร้างที่ทำงานให้กับบริษัทผู้ขายอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง (Sales)

6 การทำงานร่วมกันระหว่างสถาปนิกและวิศวกรโครงสร้าง

7 หน้าที่ของวิศวกรโครงสร้างที่ทำงานให้เจ้าของโครงการ (Owner)
แนะนำกำหนดรูปแบบของอาคาร คุยกับสถาปนิกของโครงการ คัดเลือกผู้รับเหมา ควบคุมดูแล และประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษาเพื่อให้การก่อสร้างถูกต้องตามหลักการวิศวกรรมโครงสร้าง ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการก่อสร้าง (Construction Documents) จากบริษัทออกแบบ

8 หน้าที่ของวิศวกรโครงสร้างที่ทำงานให้บริษัทผู้ออกแบบ (Designer)
กำหนดระบบและขนาดเบื้องต้น (Preliminary Design) ออกแบบ (Design) โครงสร้าง และกำหนดรายละเอียด (Detailing) ของแบบก่อสร้าง (Blue Prints) ทำงานร่วมกับผู้ประมาณราคา (Estimator) กำหนดเอกสารกำกับการก่อสร้าง (Construction Documents and Specification) แก้ไขแบบรายละเอียด และการออกแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริง และการเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของเจ้าของ

9 หน้าที่ของวิศวกรโครงสร้างที่ทำงานให้กับบริษัทผู้ควบคุมการก่อสร้าง (Construction Consulting)
ตรวจสอบความถูกต้องและอนุมัติ Shop Drawing ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และให้ถูกต้องตามหลักวิชาวิศวกรรม (Supervision) แก้ไขปัญหาทางด้านวิศวกรรม ร่วมกับวิศวกรผู้ออกแบบ และเจ้าของ ให้คำแนะนำกับเจ้าของเพื่อตรวจรับงานงวด

10 วิศวกรโครงสร้างที่ทำงานให้กับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้รับเหมาย่อย (Contractor & Subcontractor)
ทำงานร่วมกับผู้ประมาณราคา (Estimator) เพื่อยื่นเสนอราคา (Bidding) ตรวจสอบและความถูกต้องแบบก่อสร้างทั้งหมด และทำงานร่วมกับวิศวกรเทคนิคก่อสร้างเพื่อกำหนดวิธีก่อสร้าง ออกแบบและจัดทำแบบค้ำยัน คำนวณโครงสร้างชั่วคราว โครงสร้างยึด และแบบหล่อค้ำยันต่างๆ จัดทำ Shop Drawing เพื่อให้วิศวกรควบคุมผู้ควบคุมการก่อสร้าง และออกแบบตรวจ Approve

11 หน้าที่ของวิศวกรโครงสร้างที่ทำงานให้กับบริษัทผู้ขายอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง (Sales)
แนะนำขาย สินค้า วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการก่อสร้าง เสนอการแก้ไขปัญหาและปรับปรุง (Solution) ให้กับ บริษัทผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ หรือ ผู้รับเหมา (ย่อย) ติดตาม Order กับฝ่ายผลิตเพื่อส่งงาน


ดาวน์โหลด ppt บรรยายพิเศษ เรื่อง วิชาชีพวิศวกรโครงสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google