งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทาง การทำงานในเชิงรุก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทาง การทำงานในเชิงรุก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทาง การทำงานในเชิงรุก
โดย ฝ่ายบริหารโครงการ

2 คำถาม ( ให้ตอบในใจ ) ถ้าคุณเป็นเจ้าของโครงการและต้องว่าจ้างตัวแทนควบคุมงานก่อสร้าง คุณหวังว่าจะให้ตัวแทนที่คุณว่าจ้างมาทำอะไรให้คุณบ้าง

3 แนวทางการทำงานเชิงรุก
ทัศนคติของการทำงาน การเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการทำงาน การกระตือรือร้นและเอาใจใส่ในการทำงาน การทำงานเป็นทีม ( ปฎิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ครบถ้วน )

4 ข้อดีของการทำงานในเชิงรุก
แผนงาน,งบประมาณ,คุณภาพได้ตามเป้า รู้จักวิธีการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา สร้างชื่อเสียง ให้กับตนเองและองค์กรฯ

5 ข้อเสียของการไม่ทำงานในเชิงรุก
งานล่าช้า , คุณภาพต่ำ , งบบานปลาย ความพึงพอใจต่อองค์กรต่ำ ตรงข้ามกับข้อดี

6 การทำงานเชิงรุกทำอย่างไรและทำไมต้องทำ
ต้องศึกษาและเรียนรู้รายละเอียดของงานล่วงหน้า เพื่อ ป้องกันและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้น PLAN - DO - CHECK - ACTION (PDCA)

7 ขั้นตอนการบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้าง
ทั้งหมด มี 21 ขั้นตอน P-PM-01 ถึง P-PM-21 ที่เกี่ยวข้องกับหน้างาน ~18 ขั้นตอน

8 การก่อสร้างโครงการ แบ่งเป็น 3 ช่วง
ช่วงก่อนการก่อสร้าง ช่วงการก่อสร้าง ช่วงหลังการก่อสร้าง

9 แนวทางการทำงานเชิงรุกในแต่ละช่วง
ช่วงก่อนการก่อสร้าง (PM / PH, Adviser) ทำความเข้าใจในงานของโครงการ Project Brief / Project Quality Plan (PQP) การแบ่งงานภายในทีม ศึกษาแผนการก่อสร้างโดยละเอียด มองภาพความสำเร็จของโครงการ สรุปวิธีการทำงานใน Kick Off Meeting การศึกษา Conceptual Design และ Diagram ต่างๆ

10 ช่วงการก่อสร้าง ระยะที่ 1 - สรุปงาน Pre-Construction
แนวทางการทำงานเชิงรุกในแต่ละช่วง ช่วงการก่อสร้าง ระยะที่ 1 - สรุปงาน Pre-Construction ตัวอย่าง Support, สี, E/E Box งานตัวอย่าง (Mock-Up) การจัดทำ Combined Drawing การจัดทำ Shop Drawing Distribution Plant Room

11 ช่วงการก่อสร้าง (ต่อ)
แนวทางการทำงานเชิงรุกในแต่ละช่วง ช่วงการก่อสร้าง (ต่อ) ระยะที่ 1 - สรุปงาน Pre-Construction การเร่งรัดเอกสารขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์ การสรุป Typical Detail การสรุป แบบฟอร์มใช้งานและ Flow Chart การติดตามให้เริ่มงานตามแผนการก่อสร้าง (Scheduling Management )

12 ช่วงการก่อสร้าง ระยะที่ 2 การตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่นำเข้าหน่วยงาน
แนวทางการทำงานเชิงรุกในแต่ละช่วง ช่วงการก่อสร้าง ระยะที่ 2 การตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่นำเข้าหน่วยงาน การเดินดูหน้างาน (Adviser (QA) + PM / PH + Engineer / Technician) เพื่อตรวจสอบคุณภาพ และป้องกันการเกิดปัญหาการทำงานที่ไม่ได้คุณภาพ การศึกษา Installation Manual + ข้อควรระวังต่างๆ ในการติดตั้ง + ระยะที่ต้องเผื่อสำหรับติดตั้งอุปกรณ์วัด (ตัวอย่าง)

13 ช่วงการก่อสร้าง (ต่อ)
แนวทางการทำงานเชิงรุกในแต่ละช่วง ช่วงการก่อสร้าง (ต่อ) ระยะที่ 2 การตรวจสอบความคืบหน้าของงานก่อสร้าง เมื่อเทียบกับแผนงานก่อสร้าง การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุง ในกรณีงานล่าช้า (จาก S-Curve) การเตรียมการทดสอบ + แบบฟอร์ม + เครื่องมือวัดที่มีใบสอบเทียบฯ

14 ช่วงหลังการก่อสร้าง การตรวจสอบงานการติดตั้งครั้งสุดท้าย
แนวทางการทำงานเชิงรุกในแต่ละช่วง ช่วงหลังการก่อสร้าง การตรวจสอบงานการติดตั้งครั้งสุดท้าย การเตรียมการทดสอบการทำงาน ศึกษา Pre-Test Run Instruction การติดตั้งเครื่องมือวัด / ตำแหน่ง + ถาวร + ชั่วคราว ร่วมทำการทดสอบ / ปรับแต่ง

15 ช่วงหลังการก่อสร้าง วิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดสอบ
แนวทางการทำงานเชิงรุกในแต่ละช่วง ช่วงหลังการก่อสร้าง วิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดสอบ สั่งการให้ผู้รับเหมาจัดเตรยมเตรียมเอกสารก่อนส่งมอบงาน As-Built Drawing O&M Manual Training หนังสือส่งมอบงานภายในกำหนดเวลาสัญญา ใบรับประกันสินค้า และการติดตั้ง อื่น ๆ ฯลฯ

16 แนวทาง การทำงานในเชิงรุก
โดย ฝ่ายบริหารโครงการ


ดาวน์โหลด ppt แนวทาง การทำงานในเชิงรุก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google