งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดซื้อ – จัดจ้าง และสรรหาผู้รับจ้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดซื้อ – จัดจ้าง และสรรหาผู้รับจ้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดซื้อ – จัดจ้าง และสรรหาผู้รับจ้าง
หมวดจัดซื้อ – จัดจ้าง หน่วยธุรการ งานซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2 วัตถุประสงค์คุณภาพ การจัดซื้อ - จัดจ้าง
 วัตถุประสงค์คุณภาพของการจัดทำรายงาน ขอซื้อ/ขอจ้าง โดยมีเป้าหมาย KPI 80 % ของการจัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง ให้แล้วเสร็จภายใน 20 วัน

3 ขอบเขตงาน ① การจัดทำเอกสารรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง
② การของบประมาณสำหรับงานซ่อมแซม ③ การวางแผนการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามงบประมาณประจำปี ④ การคัดเลือกและสรรหาผู้รับจ้างตามระเบียบพัสดุ ⑤ การจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ⑥ การจัดทำรายงานขอซื้อ-ขอจ้างโดยวิธีเร่งด่วน ⑦ การวางฎีกา

4 สรุปผลงาน เดือน ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556
สรุปผลงาน เดือน ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556 โดยเอกสารที่จะนำมาจัดทำรายงานขอซื้อ-ขอจ้าง ต้องได้รับอนุมัติในหลักการก่อนดำเนินการ รายงานขอซื้อ – ขอจ้าง ( PR ) รับงานเข้าทั้งหมด เรื่อง - งานสัญญา ทั้งหมด 88 เรื่อง - ใบสั่งซื้อ – สั่งจ้าง(PO) ทั้งหมด เรื่อง

5 KPI ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556

6 ปัญหาและแนวทางแก้ไข ปัญหา แนวทางแก้ไข - ผู้รับจ้างมีน้อยราย
เอกสารประกอบเรื่องอนุมัติไม่ครบถ้วน - ไม่มีรหัสครุภัณฑ์ - ใบเสนอราคารายละเอียดไม่ครบถ้วน - งานบางรายต้องมีการแก้ไข spec และแบบ ได้ทำหนังสือเชิญบริษัท,ร้านค้าเข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดความผิดพลาดและการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ชี้แจงช่างผู้เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบก่อนขออนุมัติหลักการ - ผู้รับจ้างมีน้อยราย ประชาสัมพันธ์บริษัท,ร้านค้าทางเว็บไซด์และติดประกาศที่บอร์ดงานซ่อมบำรุง - หน่วยงานต่างๆสรรหาบริษัท,ร้านค้าเพิ่มเติม

7 ปัญหาและแนวทางแก้ไข ปัญหา แนวทางแก้ไข เอกสารประกอบเรื่องซื้อไม่ถูกต้อง
วัสดุบางรายการยังไม่มี Material ในกรณีซื้อวัสดุหลายรายการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ละรายการ หน่วยนับวัสดุ วัสดุเหมือนกันแต่มีชื่อเรียกแตกต่างกัน การซื้อวัสดุบางรายการไม่มีของตัวอย่าง จัดประชุมชึ้แจงหน่วยงานช่างให้ทราบแนวทางการปฏิบัติให้อย่างต่อเนื่องและดำเนินการให้สอดคล้องกัน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบแนวทางการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ( ทางบอร์ดและในเว็บงานซ่อมบำรุง ) มีการจัดซื้อเครื่องมือตลอดเวลา -กำหนดแผนการจัดซื้อเครื่องมือแบบรวบรวมทุกหน่วยงานปีละ 2 ครั้ง

8 ปัญหาและแนวทางแก้ไข ปัญหา แนวทางแก้ไข
ร้านค้าส่งของล่าช้าไม่ทันความต้องการของช่าง ประสานงานกับร้านค้าที่เป็นคู่สัญญาโดยเร่งด่วน

9 บริษัท,ร้านค้าที่ขอขึ้นทะเบียนใหม่
จำนวน 19 ราย บริษัท,ร้านค้า ที่ผ่านการประเมิน 3 ครั้ง จำนวน 9 ราย

10 คลัง 3020 คลังพัสดุ 3020 เป็นคลังงานซ่อมบำรุง ได้รับการโอนมาจากงานพัสดุคณะ ตามนโยบายของผู้บริหาร ตั้งแต่ปี 2551โดยคลังพัสดุดังกล่าวจะเป็นคลังพัสดุในการเบิกจ่ายให้กับหน่วยช่าง รายการวัสดุต่างๆ ที่ต้องการเข้าคลังนั้น หน่วยงานต้องเป็นผู้จัดหา เอง

11 สัญญาจะซื้อจะขาย ปี 2555 และ ปี 2556

12 แผนการพัฒนา กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการจัดหาวัสดุที่มีอยู่ในคลัง
กำหนดเป้าหมายในการจ่ายวัสดุ พัฒนาการจัดเก็บข้อมูลด้านราคา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดซื้อวัสดุเข้าคลังครั้งต่อไป

13 ความคิดเห็นในการตรวจประเมิน ครั้งที่ 6
Audit Comment ความคิดเห็นในการตรวจประเมิน ครั้งที่ 6 เป้าหมาย KPI ต่ำกว่าเป้า เร่งหาแนวทางและการแก้ไข แนวทางแก้ไข ตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยครบถ้วน ก่อนขออนุมัติหลักการ จำนวน PR,PO ในแต่ละเดือนยังไม่ชัดเจน มีการรายงานผลในที่ประชุมให้ทราบทุกเดือน

14  หมวดจัดซื้อ – จัดจ้าง 
ขอบคุณค่ะ  หมวดจัดซื้อ – จัดจ้าง 


ดาวน์โหลด ppt การจัดซื้อ – จัดจ้าง และสรรหาผู้รับจ้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google