งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับโครงงานอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับโครงงานอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับโครงงานอิเล็กทรอนิกส์
EEET0462 Electronics Project Management And Design องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ สุริยา วิทยาประดิษฐ์ Mobile :

2 แผนกลยุทธ(Strategic Planning)
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Mission statement Self evaluation Future trends Top level , long term (five years) goals Top level , Short term (Annual) goals Strategic Objectives , short-term (Annual)

3 Typical Company structure
Copyright © S.Witthayapradit 2010

4 CEO Priorities ประชุมเกี่ยวกับแผนกลยุทธกับเป้าหมายความสำเร็จ
Copyright © S.Witthayapradit 2010 ประชุมเกี่ยวกับแผนกลยุทธกับเป้าหมายความสำเร็จ พัฒนากลยุทธอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนกลยุทธทุกๆฝ่ายไปสู่เป้าหมาย ส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร ทะนุบำรุงด้านจริยธรรมในองค์กร จัดการงานด้านคุณภาพทั้งหมด

5 Marketing and Sales จัดการด้านผลิตภัณฑ์ บริการและดูแลลูกค้า
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Marketing And Sales Department Marketing Sales จัดการด้านผลิตภัณฑ์ บริการและดูแลลูกค้า จัดการด้านบริการ จัดการด้านพื้นที่จำหน่าย จัดการด้านโฆษณา ทีมงานฝ่ายขาย

6 Priorities of the marketing and Sales
Copyright © S.Witthayapradit 2010 จัดเตรียมและควบคุมทิศทางของกลยุทธ เพิ่มขีดความสามารถของฝ่ายขาย * ผลิตภัณฑ์ใหม่ / ผลิตภัณฑ์เก่า ความพึงพอใจของลูกค้า ความต้องการของลูกค้า การเปลี่ยนแปลงของสภาวะการตลาด

7 Engineering Department Structure
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Engineering Department Research and Development Document Control And Drafting Product Engineering Project Managers Designers & Detailers Product Eng. Engineers Computer Input and Documentation Control Technicians Technicians

8 Engineering Department Priorities
Copyright © S.Witthayapradit 2010 วิจัยและพัฒนาโครงงานให้สมบูรณ์ พัฒนาเทคโนโลยีใหม่เสมอ ควบคุมและสนับสนุนทางเทคนิค ดูแลเอกสารที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงด้านคุณภาพ ประหยัดต้นทุน

9 Manufacturing and Operation Structure
Copyright © S.Witthayapradit 2010

10 Manufacturing & Operations Priorities
Copyright © S.Witthayapradit 2010 ฝ่ายผลิตที่มีคุณภาพต้องส่งสินค้าตรงเวลา มีต้นทุนการผลิตต่ำ มีรายการในการควบคุมน้อย ดูแลเอกสารที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงด้านคุณภาพ ประหยัดต้นทุน

11 Quality and Assurance Department
Copyright © S.Witthayapradit 2010

12 QA Manager’s key Priorities
Copyright © S.Witthayapradit 2010 ดัชนีวัดคุณภาพและรายงานคุณภาพ ดูแลและเลือกสรรระบบคุณภาพ คุณภาพคุ้มราคา

13 Finance Operation Structure
Copyright © S.Witthayapradit 2010

14 Finance Department manager’s Priorities
Copyright © S.Witthayapradit 2010 รักษาความลับทางด้านการเงิน ประชุมวางแผนตามวัตถุประสงค์ กำกับต้นทุนและส่วนลดของบริษัท จัดเตรียมเงินสดสำหรับหมุนเวียนเพียงพอ รายงานฐานะทางการเงินที่ถูกต้อง

15 Industrial Relations Priorities
Copyright © S.Witthayapradit 2010 สรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับหน้าที่ ปรับปรุง / เพิ่มสมรรถนะของบุคลากร รักษาระเบียบตามนโยบายของบริษัท จัดระดับการประเมินผลงานกับตักเตือน จัดการองค์กรให้กระชับคุ้มค่าตอบแทน ปรับปรุงและบำรุงขวัญผู้ปฏิบัติงาน

16 The Role of the electronics professional
Copyright © S.Witthayapradit 2010 รับฟังถึงวิธีการ / ปัญหาทางเทคนิค มีวิสัยทัศน์ทางเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต จัดเตรียมวิธีแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

17 Summary New Products and Services
Copyright © S.Witthayapradit 2010 New Products and Services พัฒนาผลิตภัณ์ใหม่และการบริการเพื่อส่งเสริมการขาย Research ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่หรือการขยายทิศทางของบริษัท Improving Efficiency พัฒนาระบบกับเครื่องมือ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ Improvement of customer satisfaction ปรับปรุงความพอใจของลูกค้า เช่น ความน่าเชื่อถือ , การจัดส่ง และการให้บริการ

18 องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับโครงงานอิเล็กทรอนิกส์
EEET0462 Electronics Project Management And Design องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ จบบรรยาย คำถาม และ คำตอบ สุริยา วิทยาประดิษฐ์ Mobile :


ดาวน์โหลด ppt องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับโครงงานอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google