งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OpenProject รุ่นที่ มกราคม 2553 การเคหะแห่งชาติ อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OpenProject รุ่นที่ มกราคม 2553 การเคหะแห่งชาติ อ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 OpenProject รุ่นที่ 1 6-8 มกราคม 2553 การเคหะแห่งชาติ อ
OpenProject รุ่นที่ มกราคม 2553 การเคหะแห่งชาติ อ.กฤษณะ สุทธิสุวรรณ

2 โครงการ (Project) การทำงานที่ซับซ้อน (ไม่ใช่งานประจำ)
มีข้อจำกัดเรื่องเวลา งบประมาณ และ ทรัพยากร เพื่อให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า(ผู้ใช้งาน) ของโครงการนั้น

3 การบริหารโครงการ (project management)
เป็นการวางแผนและการบริหารทรัพยากรใดๆทั้งตัวมนุษย์และในเรื่องของงาน โดยคาดคะเนทิศทางของโครงการตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันเสร็จงาน รวมถึงการกำหนดช่วงเวลาในการปฏิบัติงานที่จะทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพ และสามารถที่จะประมาณราคาของโครงการได้ การบริหารโครงการมีหัวใจสำคัญคือการบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง เวลา ราคา และ คุณภาพ ในทรัพยากรที่กำหนดเพื่อให้ได้เป้าหมายตามต้องการ การบริหารโครงการเป็นที่นิยมใช้ในการก่อสร้าง และการพัฒนาซอฟต์แวร์

4 ความท้าทายในการทำโครงการ
งบประมาณ เวลา ขอบเขต

5 ผู้จัดการโครงการ Project Manager
จัดทำแผนงาน จัดทำงบประมาณ จัดการทรัพยากร ติดตามและรายงานความคืบหน้า กับเจ้าของโครงการและลูกค้า

6 วงจรชีวิตของโครงการ (Project Life Cycle)
วางแผน(PLAN) สร้าง(PRODUCE) Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 ทำความเข้าใจ (Conceive) พัฒนาแผน (Develop) ดำเนินการ (Execute) เสร็จสิ้น (Finish) อนุมัติ* ตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่

7 โครงสร้างองค์การแบบเมตริกซ์เพื่อรองรับหลายๆโครงการ
Top Financial Business General Manufactory Technical Project A Project B Project C

8 วงจรชีวิตของโครงการ (Project Life Cycle)
ขั้นกำหนดโครงการ (Defining Stage) ขั้นวางแผน (Planning Stage) ขั้นปฏิบัติการ (Executing Stage) ขั้นส่งมอบ (Delivering Stage)

9 ขั้นกำหนดโครงการ (Defining Stage)
ลักษณะ รูปแบบการดำเนินงานและทักษะ เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินความต้องการที่แท้จริงของเจ้าของโครงการ ศึกษาความเป็นไปได้ กำหนดเวลาและทรัพยากรที่จะต้องใช้ร่วมกัน กลยุทธ์ในการดำเนินการ ความเสี่ยง รอการอนุมัติ รูปแบบ เป็นแบบง่ายๆ หรือเป็นคณะทำงาน ทักษะ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปได้ดี

10 ขั้นวางแผน (Planning Stage)
ลักษณะ รูปแบบการดำเนินงานและทักษะ กำหนดวิธีปฏิบัติงาน แบ่งงาน กำหนดทีม กำหนดงบประมาณ จัดทำกระแสเงินสด ประเมินความเสี่ยง รูปแบบ มีหลายๆโครงการในเวลาเดียวกัน ทักษะ ความเป็นผู้นำ ความสามารถด้านเทคนิค การประสานงาน การวางแผน

11 ขั้นปฏิบัติการ (Executing Stage)
ลักษณะ รูปแบบการดำเนินงานและทักษะ เริ่มการทำงาน ต้องมีแรงจูงใจทีม การทำงานตามแผน การควบคุม การรายงานความคืบหน้า การแก้ปัญหา รูปแบบ มีหลายๆโครงการในเวลาเดียวกัน ทักษะ ความเป็นผู้นำทีม การจัดการ การติดต่อกับผู้จัดการที่เกี่ยวข้อง การมุ่งเน้นที่คนไปพร้อมๆกับงาน การควบคุม

12 ขั้นส่งมอบ (Delivering Stage)
ลักษณะ รูปแบบการดำเนินงานและทักษะ พยายามปิดโครงการให้ได้ จัดอบรมผู้ที่จะเข้าใช้งาน ส่งมอบความรับผิดชอบให้ผู้รับมอบ จัดทำรายงานสรุป การเลิกทีม รูปแบบ มีหลายๆโครงการในเวลาเดียวกัน การกลับสู่โครงสร้างปกติขององค์กร ทักษะ การนำทีม การอบรม การเขียนเอกสารทางเทคนิค การปิดงาน

13 สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการวางแผนโครงการ
สิ่งที่ต้องส่งมอบ กำหนดงาน กำหนดเวลา กำหนดทรัพยากร กำหนดความสัมพันธ์ของงาน


ดาวน์โหลด ppt OpenProject รุ่นที่ มกราคม 2553 การเคหะแห่งชาติ อ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google