งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี (Factor F)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี (Factor F)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการกำหนดราคาค่าทดแทนอาคาร สิ่งปลูกสร้าง อื่นๆ กำหนดโดยการสำรวจประมาณราคาจากข้อเท็จจริง ดังนี้
ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี (Factor F) ค่ารื้อถอน และขนย้าย ค่าออกแบบและควบคุมงาน ค่าธรรมเนียมอนุญาตปลูกสร้าง ค่าเสื่อมราคา ค่ารื้อย้ายสาธารณูปโภค ค่าทดแทนอื่นๆ เช่น ค่าเช่าบ้าน, ค่าเสียหายจากการประกอบอาชีพ และค่าเสียหายทางจิตใจฯ

2 ตัวอย่างรายละเอียดการประเมินค่าทดแทน
อสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับ อาคารสิ่งปลูกสร้างและอื่นๆ

3 แนวเวนคืน

4 แบบฟอร์ม 10 แนวเวนคืน แนวเวนคืน

5 แบบฟอร์ม 7

6 แบบฟอร์ม 9 แนวเวนคืน

7 แบบฟอร์ม 9 แนวเวนคืน

8 แบบฟอร์ม 9 แนวเวนคืน

9 เอกสารแสดงประกอบการประเมิน
ใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา

10 แบบฟอร์ม 8

11 แบบฟอร์ม 6

12

13

14 การรื้อถอน อาคารสิ่งปลูกสร้าง
เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายต้องทำการรื้อถอนอาคาร สิ่งปลูกสร้างและอื่นๆภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนด


ดาวน์โหลด ppt ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงาน ค่าดำเนินการ กำไร ภาษี (Factor F)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google