งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเตรียมเอกสาร สอบหัวข้อโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเตรียมเอกสาร สอบหัวข้อโครงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเตรียมเอกสาร สอบหัวข้อโครงงาน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาคการศึกษา 2/2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2 โครงงานทางวิศวกรรม เป็นโครงงานที่ทำเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
นำความรู้ที่เรียน มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ นำความรู้ที่เรียน มาแก้ปัญหาบนพื้นฐานความรู้ทางวิศวกรรม นำความรู้ที่เรียน มาทำให้เกิดความกระจ่างมากขึ้น ด้วยการพิสูจน์ตามข้อเท็จจริง ศึกษาความรู้เพิ่มเติม ต่อยอดจากความรู้ที่มีอยู่เดิม โดยมีการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

3 โครงงานทางวิศวกรรม สร้างสิ่งประดิษฐ์ สร้างองค์ความรู้ ปรับปรุงเครื่องจักร/วิธีการ เป็นงานเชิงเทคนิค วัดได้ อธิบายได้ มีที่มาที่ไป เป็นการทำงานอย่างเป็นระบบ การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น การวางวัตถุประสงค์ สมมุติฐาน การวางแผน และนำเสนอความคืบหน้า การทดลอง ทดสอบสมมุติฐาน สรุปผลโดยอ้างอิงกับทฤษฏี การนำเสนอผลการดำเนินโครงงานอย่างเป็นระบบ

4 เอกสารประกอบการสอบหัวข้อ
หัวข้อโครงการ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ชื่อสมาชิกในกลุ่ม บทคัดย่อ ที่มาและความสำคัญของโครงงาน วัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงงาน วิธีการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ การประมาณการค่าใช้จ่าย

5 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสมาชิกในกลุ่ม
ชื่อหัวข้อโครงงาน สื่อถึงเนื้อหาสำคัญของโครงงานได้ว่าดำเนินการในเรื่องอะไร กระชับ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและสมาชิกในกลุ่ม เขียน ชื่อ-สกุล ถูกต้อง

6 ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
อธิบายความเป็นมาและความสำคัญในภาพกว้าง อธิบายโยงเข้าสู่หัวข้อที่ต้องการทำโครงงาน อธิบายชี้เฉพาะถึงความสำคัญ ว่าเพราะเหตุใดจึงต้องการทำโครงงานนี้

7 วัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงงาน
ระบุให้ชัดเจน กระชับ เช่น เพื่อศึกษา... เพื่อออกแบบ สร้าง ประกอบ ทดสอบ เครื่องต้นแบบ... เพื่อลดต้นทุน... ขอบเขตของโครงงาน เป็นหัวข้อที่แสดงข้อจำกัดของโครงงาน เช่น ข้อจำกัดในเรื่องสถานที่ เวลา หรือทฤษฏีที่ใช้

8 วิธีการดำเนินงาน เป็นการอธิบายความคิดของทีมงาน ว่าวางแผนเกี่ยวกับโครงงานอย่างไร ต้องทำอะไรก่อน-หลัง เป็นการคิดเพื่อวางแผนในรายละเอียด ว่าต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์อะไรบ้าง หรือต้องศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องอะไรบ้าง สามารถใช้ในการบ่งบอกว่าทีมงานมีความเข้าใจในโครงงานเพียงพอและถูกต้องหรือไม่

9 วิธีการดำเนินงาน (ให้คิด 3 เรื่อง)
วิธีดำเนินการ คิดภาพรวมออกมาก่อน เจาะลงในรายละเอียดแต่ละขั้นตอน เช่น ใช้เครื่องมืออะไร วัดอย่างไร ใช้เวลาเท่าไร วัดกี่ครั้ง จดบันทึกข้อมูลอย่างไร ใครเป็นคนทำ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึง Software ที่จำเป็น

10 ตัวอย่าง Gantt chart ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น ออกแบบ สั่งซื้อวัสดุ
ผลิตชิ้นงาน ประกอบ ทดสอบ ปรับแก้ เขียนรายงาน สรุป ตัวอย่าง Gantt chart

11 ผลที่คาดว่าจะได้รับ แสดงความคาดหวังหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้
เขียนแสดงอยู่บนความเป็นไปได้ทางวิศวกรรม ไม่เพ้อฝัน หากวัดได้จะดีมาก

12 การประมาณการค่าใช้จ่าย
เป็นการประมาณค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้เพื่อให้โครงงานบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ค่าวัสดุ ค่าเครื่องมือ อุปกรณ์พิเศษ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าเดินทาง

13 บทคัดย่อ บทคัดย่อควรเขียนเป็นลำดับสุดท้าย
บทคัดย่อประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ ความเป็นมาและความสำคัญ ที่กระชับและได้ใจความ วัตถุประสงค์หลักของโครงงาน วิธีดำเนินการ ที่สำคัญ อย่างย่อ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ที่สำคัญ


ดาวน์โหลด ppt การเตรียมเอกสาร สอบหัวข้อโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google