งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม ปรากฎดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม ปรากฎดังนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556 ปรากฎดังนี้
รายการ ปีสิ้นสุด ณ 31 มี.ค 56 ณ 31 มี.ค 55 1. สมาชิก 4,797 คน 4,535 คน 2. ทุนเรือนหุ้น 225,324,990.00 194,800,230.00 3. ทุนสำรอง 22,738,343.14 20,265,907.04 4. ทุนสะสมอื่นๆ 8,803,225.68 7,303,612.68 5. เงินรับฝาก 610,493,516.85 528,509,194.52

2 ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด
ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม ปรากฎดังนี้ รายการ ปีสิ้นสุด ณ 31 มี.ค 56 ณ 31 มี.ค 55 6. เงินค้างจ่าย 6,019,124.85 3,003,864.20 7. เงินกำไรสุทธิ 26,155,497.45 22,630,610.13 8. รวมทุนดำเนินการเมื่อสิ้นปี 989,165,309.39 812,900,053.18 9. ลูกหนี้เงินกู้ ยกมา 722,143,015.80 562,866,188.00 10. จ่ายเงินกู้ระหว่างปี 566,181,248.00 475,688,925.00

3 ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556 ปรากฎดังนี้
รายการ ปีสิ้นสุด ณ 31 มี.ค 56 ณ 31 มี.ค 55 11. ชำระคืนจากสมาชิก 399,068,681.32 316,412,097.20 12. เงินกู้ที่เหลืออยู่ที่สมาชิก เมื่อสิ้นปี 889,255,582.48 722,143,015.80


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานประจำปี สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม ปรากฎดังนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google