งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2552
หุ้นสามัญ 80 ล้านบาท = 12.17% พันธบัตรรัฐบาล 182 ล้านบาท = 27.68% ตราสารหนี้บริษัทเอกชน 127 ล้านบาท = 19.39% ตราสารหนี้ธนาคารรับรอง 36 ล้านบาท = 5.61% เงินฝากธนาคาร 231 ล้านบาท = 35.15% มูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุน 658,490, บาท

2 โครงสร้างเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2552 (Fixed Income)
ตราสารหนี้บริษัทเอกชน 127 ล้านบาท = 23.88% พันธบัตรรัฐบาล 143 ล้านบาท = 26.87% ตราสารหนี้ธนาคารรับรอง 35 ล้านบาท = 6.73% เงินฝากธนาคาร 227 ล้านบาท = 42.52% มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 534,603, บาท

3 โครงสร้างเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2552 (Equity)
พันธบัตรรัฐบาล 38 ล้านบาท = 31.19% หุ้นสามัญ 80 ล้านบาท = 64.69% เงินฝากธนาคาร 4 ล้านบาท = 3.32% ตราสารหนี้สถาบันการเงิน 1 ล้านบาท = 0.80% มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ 123,886, บาท

4 อัตราผลตอบแทนกองทุนรายเดือน
นโยบายตราสารหนี้ นโยบายตราสารทุน

5 อัตราผลตอบแทนกองทุนตามแผนการลงทุน (9M)
*กรณีที่สมาชิกไม่ได้เลือกแผนการลงทุน


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างเงินลงทุน ณ 30 กันยายน 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google