งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้องเรียนแห่งการเปลี่ยนแปลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้องเรียนแห่งการเปลี่ยนแปลง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้องเรียนแห่งการเปลี่ยนแปลง
ภาพความคาดหวัง ห้องเรียนคุณภาพ ห้องเรียนแห่งการเปลี่ยนแปลง

2 ห้องเรียนคุณภาพเป็นอย่างไร
บรรยากาศในห้อง - ความสะอาด - ความเป็นระเบียบของหนังสือ สื่อ อุปกรณ์ พร้อมใช้งาน - อากาศ แสง เสียง เหมาะสม

3 นักเรียนในห้อง - แต่งกายเรียบร้อย - มรรยาทงาม
- แต่งกายเรียบร้อย - มรรยาทงาม - เรียนแล้วรู้จริง รู้ลึก สร้างชิ้นงาน/ผลงาน ได้อย่างสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น - กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ

4 ครู - มีความสุขกับการสอน มองเห็นปัญหา เป็น ความท้าทาย
- มีความสุขกับการสอน มองเห็นปัญหา เป็น ความท้าทาย - ชื่นชมกับความเจริญงอกงามทางปัญญา มรรยาทของนักเรียน ที่สอน 10 นาที

5 ชื่นชมผลการประเมินภายในภายนอก และ NT ของโรงเรียน ที่ขยับสูงขึ้นทุกปี
ชื่นชมกับความสำเร็จ จากความพยายาม ในการพัฒนา วิธีการสอน องค์ความรู้ สำหรับการสอน สื่อ อุปกรณ์การสอนใหม่ ๆ ของตนเอง

6 วิเคราะห์ผู้เรียน รายบุคคล
พัฒนาครู : ตัวแปรต้น วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์ผู้เรียน รายบุคคล CAR กิจกรรมหลากหลาย มาตรฐานครู ปรับแก้ไขการสอน ICT วัดประเมินรอบด้าน เพื่อนักเรียน : ตัวแปรตาม

7 ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนการจัดการศึกษาเดิมของแต่ละโรงเรียน (Based-Line)
หลักสูตร ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมสนับสนุน แหล่งเรียนรู้ ออกแบบการจัดการ เรียนรู้อิงมาตรฐาน Positive Discipline องค์ประกอบสำคัญของห้องเรียนคุณภาพ ICT โรงเรียน ผู้บริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลง ICT ห้องเรียน ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ห้องเรียน คุณภาพ CAR Inside out Outside in การวางแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) ยกระดับคุณภาพการศึกษา

8 หลักสูตร และ การจัดการเรียนรู้ อิงมาตรฐาน
ปัจจัย เริ่มต้นของ การสร้างคุณภาพ การเรียนรู้ คือ เพื่อ

9 รักเรียนรู้ ตลอดชีวิต
คนดี (คนคุณภาพ) รักเรียนรู้ ตลอดชีวิต จุดมุ่งหมาย คนเก่ง (สมรรถนะสูง) มีความสุข (สุขภาพดี) ครูสร้างลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ ด้วย ลักษณะกระบวนการเรียนรู้ที่พึงประสงค์

10 ลักษณะกระบวนการเรียนรู้ที่พึงประสงค์
เป็นกระบวนการของปัญญาพัฒนาเด็ก เรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน บูรณาการสาระการเรียนรู้ เป็นกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายใต้ บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

11 ปัจจัย สนับสนุน ภายนอก
ICT ห้องเรียน ICT โรงเรียน ปัจจัยสนับสนุนภายใน

12 ผู้บริการ ผู้บริการ สนับสนุน เครือข่าย ICT ผู้ใช้สนใจ ผู้เชี่ยวชาญ

13 เครือข่าย ICT เข้มแข็ง
ครู ICT นักเรียน Software เหมาะสม เครือข่าย ICT เข้มแข็ง ศักยภาพ Hardware พอเพียง

14 ระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน
วินัยเชิงบวก ห้องเรียนน่าอยู่ น่าเรียน ศักยภาพ นักเรียน สัมผัสรู้ ตอบสนองโอกาส ที่แตกต่าง

15 CAR Classroom Action Research
รู้สภาพ บริบทห้องเรียน ครูรู้ตัวตน (การจัดการเรียนรู้) CAR Classroom Action Research ปรับ ทบทวน ให้สอดคล้อง รู้นักเรียน ผู้ที่ครูดูแลรับผิดชอบ

16 กิจกรรมที่ดีย่อมนำทางไปสู่คุณภาพที่ดี

17 บรรยากาศแหล่งเรียนรู้ทั่วไปของโรงเรียน ส่งเสริมห้องเรียนคุณภาพ

18 บรรยากาศแหล่งเรียนรู้ทั่วไปของโรงเรียน ส่งเสริมห้องเรียนคุณภาพ
สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ไร้มลพิษ มีชีวิตชีวา เสริมคุณค่าความรู้ ซึมซับสู่คุณธรรม

19 ทรัพยากรภายใน สนับสนุนคุณภาพได้มาก ( Inside Out)

20 การนำพาต่อสังคมรอบข้างของโรงเรียน ย่อมนำมาซึ่งความร่วมมือและคุณภาพ (Inside Out)
มีส่วนร่วมกับสังคม เห็นโอกาสในทุกปัญหา ใช้ปัญญาเลือกสรรกิจกรรมสู่เป้าหมาย รักถิ่นและรับผิดชอบต่อสังคม

21 ทรัพยากรภายนอก สนับสนุนคุณภาพได้มาก (Outside In)

22 ทรัพยากรภายนอก สนับสนุนคุณภาพได้มาก (Outside In)
เงิน วัสดุ อุปกรณ์ ภูมิปัญญา สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ธรรมชาติ

23 ห้องเรียนแห่งการเปลี่ยนแปลง ภาพความสำเร็จที่คาดหวัง
ห้องเรียนคุณภาพ ห้องเรียนแห่งการเปลี่ยนแปลง ภาพความสำเร็จที่คาดหวัง บรรยากาศ ทางกายภาพ กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง ใจที่เข้าถึง


ดาวน์โหลด ppt ห้องเรียนแห่งการเปลี่ยนแปลง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google