งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2551
จัดโดยสำนักงานอธิการบดี 13 มิถุนายน 2551

2 วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
“มีวินัย รอยยิ้ม มิตรภาพ ความช่วยเหลือ”

3 ปรัชญาของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
“ซื่อตรง ขยัน เที่ยงธรรม”

4 สุภาษิตของมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
“อตฺตานํ ทมยนฺติ สุพฺพตา” ผู้ประพฤติดี ย่อมฝึกตน

5 และเทคโนโลยีในภาคเหนือตลอดจนผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพพร้อมคุณธรรม”
วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำด้านวิทยาการ และเทคโนโลยีในภาคเหนือตลอดจนผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพพร้อมคุณธรรม”

6 นโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ
ด้านการรับนักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพ ด้านรักษานักศึกษา Quality University ด้านการบริหาร ด้านการเรียนการสอน มุ่งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ

7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การรับนักศึกษา
เป้าประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาวิธีการรับนักศึกษาใหม่ และจัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ให้มีความชัดเจน เพิ่มช่องทางการรับเข้า สามารถรับนักศึกษาในภาคปกติและภาคสมทบ ตั้งเป้าหมายการรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนการรับนักศึกษา

8 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษานักศึกษา
เป้าประสงค์ คือ เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษาให้เรียนสำเร็จตามหลักสูตรไม่พ้นสภาพกลางคัน กระตุ้นให้นักศึกษาเรียนรู้แบบใฝ่รู้ พร้อมที่จะรับมือกับการเรียนที่สูงขึ้น จัดให้มีการบริการด้านกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

9 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเรียนการสอน
เป้าประสงค์ คือ เพื่อมุ่งพัฒนาให้เป็นนักศึกษาที่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีการบูรณาการ ส่งเสริมผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่งเสริมสหกิจศึกษา ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตในอุดมคติ ส่งเสริมระบบที่ปรึกษาให้มีคุณภาพ

10 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวิจัย
เป้าประสงค์ คือ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน สร้างองค์ความรู้และนวัฒกรรมใหม่ การผสมผสานองค์ความรู้ ส่งเสริมการเรียนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน ส่งเสริมวิจัยเพื่อพัฒนาสถาบัน และเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ สร้างความตระหนักและคุณค่าของงานวิจัยและงานวิชาการ

11 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริการวิชาการ
เป้าประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ตามความต้องการของชุมชน สังคม ประเทศชาติ ส่งเสริมให้เกิดการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ สอดรับกับกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย กิจการนักศึกษา และสามารถนำทฤษฎีวิชาการองค์ความรู้สู่ภาคธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม

12 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์ คือ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม และวิถีชีวิตอันดีงามของล้านนาไทย มุ่งเน้นให้มีการค้นคว้าวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงสร้างความตระหนักถึงรากเหง้าและคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานชีวิตของตนเองและบรรพบุรุษ

13 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหาร
เป้าประสงค์ คือ เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร จัดการ มีความโปร่งใส กระจายอำนาจ ตรวจสอบได้ มีระบบบริหารและโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีระบบการกำกับและตรวจสอบที่เชื่อถือได้ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง มีการนำแนวความคิดและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมมาใช้กับองค์กร เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากร

14 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์ คือ เพื่อพัฒนากลไกในการประกันคุณภาพ กำหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในด้านประกันคุณภาพให้แก่นักศึกษา เพื่อที่จะเป็นหลักประกันแก่สาธรณชนว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

15 North-Chiang Mai University ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจ
Science & Technology ขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมบุคลากรประจำปีการศึกษา 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google