งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

----- ชื่อเรื่องวิจัย ----- การศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "----- ชื่อเรื่องวิจัย ----- การศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ----- ชื่อเรื่องวิจัย การศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ชื่อผู้วิจัย นายสุธีระ สุขประเสริฐ สังกัดวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย 1.การตอบสนองตามความเคยชิน
2.การเชื่อมโยงเหตุผลผิดเพราะด่วนสรุป 3.แรงจูงใจไม่ถูกต้อง 4.การขาดทักษะการคิด 5.การทิ้งเหตุผลอย่างมีอคติ 6.ค่านิยมเป็นอุปสรรค

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนักศึกษาให้ดีขึ้น
1. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนนักศึกษาให้ดีขึ้น 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน 3. เพื่อศึกษาการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการคิดของนักเรียนใน การเรียนวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 4. เพื่อศึกษาปัญหาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC)

4 ตารางผลการวิจัย x S.D. t 14.4258** ก่อนเรียน 47.93 4.258 หลังเรียน
48.14 3.652

5 ตารางประสิทธิภาพของแบบทดสอบรายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์

6 ตารางวิเคราะห์ข้อมูล

7 สรุปผลการวิจัย 1. ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนแบบทดสอบรายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ของนักเรียนกลุ่ม ตัวอย่างก่อนทดลองและหลังทดลองมีความแตกต่างกัน โดยผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกว่า ผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ หลังจากนักเรียนได้เรียนรู้จากแบบทดสอบรายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ แล้วสามารถทำ แบบทดสอบได้คะแนนรวมเฉลี่ยร้อยละ และในแต่ละข้อนักเรียนสามารถทำได้ร้อย ละ 7.29 ขึ้นไป ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้คือ 80/80 นั่นแสดงว่า แบบทดสอบ รายวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นบทเรียนที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้และสามารถนำไปใช้จัดการเรียนการสอนต่อไปในอนาคตได้


ดาวน์โหลด ppt ----- ชื่อเรื่องวิจัย ----- การศึกษาการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google