งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information Systems Project Management MIT-M Chiangmai University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information Systems Project Management MIT-M Chiangmai University"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information Systems Project Management MIT-M Chiangmai University
ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มกราคม 2559

2 หัวข้อวันนี้ ทบทวนวิชาที่แล้วเรียนอะไรมา การบริหารระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ การบริหารโครงการระบบสารสนเทศไปเกี่ยวข้องกับวิชาข้อ 1 อย่างไร ภาพรวมและขอบเขตเนื้อหาของวิชานี้ จะเรียนอย่างไร วัดผลและเก็บคะแนนอย่างไร เข้าชั้นเรียน20 คะแนน คะแนนรายงานกลุ่ม Dummy project 40 คะแนน คะแนนการค้นคว้าเดี่ยว 20 คะแนน คะแนนสรุปบทเรียน 20 คะแนนไม่มีสอบปลายภาค ทุกคะแนนมีความหมาย มีความสำคัญอย่าทำเป็นเล่นๆ การแบ่งกลุ่มทำ Dummy Project

3 Business View IT View Vision IT Vision Organization chart Mission
IT Mission Business Strategy IT Strategy Value chain ตามแต่ละกลยุทธ์ Technology Potential Business Process Level 0 Admin. Operation Support Sub Business Process Level 1 Admin (sale,HR,etc) Operation (Production Process ดูตาม Plant Layout) Support (Logistic ,Maintenance) Business Process Data requirements Information System Data Matrix IS/IT Application Strategy Execution IT Architecture and Infrastructure Functional Existing Software Hardware Needs Software Hardware IS/ IT Projects IS/ IT Investment

4 ระบบสารสนเทศ แบ่งตามระดับชั้นขององค์กร
Business Intelligence Sales Analysis Inventory Turnover Financial EIS Executive Knowledge Worker MIS, DSS Manager Contents Management Documents Management Reports VDO Conference Staff Accounting Information System Retail Management System GL Payroll Finance AP AR Ware- house Barcode System Logistic System CRM System Sales Management TPS: Transaction Processing System

5 Support Key Operational ST & HP Traditional Backbone KO
Survival Success Prosperity Product Leadership Operational Excellence Value Proposition Performance Effectiveness Process Customization Customer Intimacy IS/IT Strategy IS/IT Alignment DP MIS SIS Support Key Operational ST & HP Traditional Backbone KO IS Infrastructure Org. Infrastructure SU Business Model IS Model Business Process Business Data IS Process IS Data IS/ IT Plan Investment IS/ IT Project management Process/Entity Matrix IS /Entity Matrix

6 Business System Planning
วิสัยทัศน์องค์กร วิสัยทัศน์ IS องค์กร Part A Part B Part C พันธกิจขององค์กร พันธกิจของ IS กลยุทธ์ขององค์กร กลยุทธ์ของ IS ระบบสารสนเทศ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ระบบสารสนเทศ เชิงกลยุทธ์ Business Challenges CSF + Problem IS Projects Organization - Structure - Resources Business System Planning IS/IT Trend IT Architecture Budget Organization - Structure - Resources IT Management Strategy เทคโนโลยีสารสนเทศ Project Plan IT Master Plan

7 Resource Allocation Project Management
Strategic Information Planning Five-Forces Value chain CSF BSP Organizational Information Requirements Analysis ROI Cost/Benefit Resource Allocation IT Architecture PERT /CPM Milestone Project Management IT infrastructure

8 Information Systems Planning
Develop Strategies Design IT Arch- itecture Tactics Create Vision Determine Drivers Assess IT Architecture Best Practices Strategic Opportun- ities Technology Platform Re- engineer Technology Implementation Plans Data Resources Specific Needs Business Vision Gap Assess- ment Business/IT Strategies Application Portfolio Investment Plans Existing Capabil- ities IT Organ- ization Organization Transformation Plans Customer Needs Long-Range Position Needs Partners Needs

9 IS Application Portfolio
Strategic High Potential Applications which Applications which are critical to may be of important sustaining future in achieving future business strategy success Applications on which Applications which are the organisation valuable but not critical currently depends for success for success Key Operational Support Developed from Ward Fig., 1.8 which is sourced from McFarlan

10 IT Plan ลำดับ ระบบ/กิจกรรม ปีที่ 1 ปีที่ 2 หมายเหตุ 1
Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 1 วางโครงร่างการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2 วางโครงร่างระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล 3 MIS 4 website 5 ระบบบัญชี 6 ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory system) 7 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร 8 E-Office 9 E-Learning 10 E_document เพื่อบริหารงานด้านเอกสาร สารบรรณ 11 E-Ticket 12 E-Reservation 13 E-Auction 14 Knowledge Management,E-Ducument,BI,(Microsoft SharePoint CAL Enterprise) 15 Prosoft CRM 16 SRM(Supply Chain relationship) 17 E-tracking 18 SMS Marketing

11 IT Budget : Software Cost
ลำดับ รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย ราคารวม รูปแบบ พัฒนาเอง จ้าง/ซื้อ 1 โปรแกรมบริหารงานบุคคล 50,000 2 Website 80,000 3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร อาคารสถานที่ พัสดุ ครุภัณฑ์ ข้อมูลสัตว์ต่างๆ บ้านพัก โปรแกรมทัวร์ คู่ค้า ฯลฯ 150,000 4 E-Officeเพื่อการสื่อสารในองค์กร 5 E-Learning/E-Book 6 ระบบบัญชี 30,000 7 ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory system) 100,000 1000,000

12 ภาพรวมของระบบ IS/IT Enable Enabling Change Business Change
Business Benefit Investment Obj. Business Driver E-Tracking ช่องทาง การเรียนรู้ใหม่ สืบค้นองค์ความรู้ ได้สะดวกง่ายขึ้น ลูกค้าเข้าถึง แหล่งองค์ความรู้ เพื่อให้เกิด การเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ Website เป็นช่องทางการ เผยแพร่ข้อมูลและ ประชาสัมพันธ์ ได้กลุ่มลูกค้าที่ กว้างและหลากหลาย ลูกค้าเข้าถึงข้อมูล ได้สะดวกรวดเร็ว เพื่อเผยข้อมูล ภายใน CnS การเรียนรู้ใหม่ที่ลดข้อจำกัดเรื่อง time & space ช่องทางสืบค้นความรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น ลูกค้าเข้าถึงแหล่งความรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้

13 แนวทางการจัดหาระบบ  ระบบ ซื้อสำเร็จ สร้างเอง จ้างพัฒนา
1 โปรแกรมบริหารงานบุคคล 2 Website 3 E-Officeเพื่อการสื่อสารในองค์กร 4 E-document เพื่อบริหารงานด้านเอกสาร สารบรรณ 5 E-Ticket 6 E-Reservation 7 E-Auction 8 Knowledge Management , BI, share document (Microsoft SharePoint CAL Enterprise) 9 CRM 10 SRM(Supply Chain relationship) 11 E-tracking 12 SMS Marketing

14 Overview and Introduction to Information Systems Project management
Enterprise Architecture Business Drivers change Business Strategies Goal IS application Portfolio Project Organization Project Leader User IT IS/IT Projects Investment objectives Define Design Build System delivered Benefit/Change Template

15 Fifteen Project Management Job Functions*
Define scope of project Identify stakeholders, decision-makers, and escalation procedures Develop detailed task list (work breakdown structures) Estimate time requirements Develop initial project management flow chart Identify required resources and budget 7. Evaluate project requirements 8. Identify and evaluate risks 9. Prepare contingency plan 10. Identify interdependencies 11.Identify and track critical milestones 12. Participate in project phase review 13. Secure needed resources 14. Manage the change control process 15. Report project status *Northwest Center for Emerging Technologies, "Building a Foundation for Tomorrow: Skills Standards for Information Technology,"Belleview, WA, 1999 Course Technology 2001

16 IS/IT project , Project Life cycle , Framework of Project management

17 ความเข้าใจเรื่องโครงการ
คำนิยามโครงการ : กิจกรรม ใช้ทรัพยากร (เงิน คน เวลา) มีเวลาเริ่มต้นและมีเวลาสิ้นสุด ความสำคัญโครงการ ทำไมเกิดโครงการ ไปตอบอะไร สมัยก่อนมีโครงการไปตอบการจัดทำงบประมาณ ทำในสิ่งอยากทำ โครงการที่แก้ปัญหา หรือเป็นโครงการคิดจากข้างใน สมัยนี้มีโครงการ ไปตอบยุทธศาสตร์ ทำตามยุทธศาสตร์ โครงการที่ตอบสนองทั้งโอกาสและปัญหา 70:30 คิดจากข้างนอก มองทิศทางและการเปลี่ยนแปลง มีวงจรการพัฒนาโครงการ เกิด โต อิ่มตัว จบ มีโครงการต่อเนื่อง

18 Project management คำนิยาม ของ Project Management
Project Planning ,Scheduling, Monitoring Project Life Cycle เป้าหมายของการบริหารโครงการ Scope Time Cost QUALITY

19

20 + + Project Strategic Project Opportunities Operational Project
Activities Resource Time Unique Strategic Project Opportunities Operational Project Problems Screening Priorities Selecting Quality Time + Scope Project organization Cost Performance + Forming Storming Norming Performing Management Planning Implement Control Project Team Project Manager

21 Figure 1.1 Project Life Cycle (Gray & Larson, 2006, p6)

22 The PLC vs the SDLC

23

24

25 Mapping the Processes Initiating P.G. Planning Executing Controlling Closing 4. Project Integration Management 4.1 Develop Project Charter 4.2 Develop Project Management Plan 4.3 Direct & Manage Project Execution 4.4 Monitor & Control Project Work 4.5 Perform Integrated Change Control 4.6 Close Project or Phase 5. Project Scope Management 5.1 Collect Requirements 5.2 Define Scope 5.3 Create WBS 5.4 Verify Scope 5.5 Control Scope 6. Project Time Management 6.1 Define Activities 6.2 Sequence Activities 6.3 Estimate Activity Resources 6.4 Estimate Activity Duration 6.5 Develop Schedule 6.6 Control Schedule 7. Project Cost Management 7.1 Estimate Costs 7.2 Determine Budgets 7.3 Control Costs Process Group PM Knowledge Area Page 38 (next two slides) is the most important page in the PMBOK. Discuss the difference between Process Groups and PM Knowledge Areas, and how they share sub processes.

26 Mapping the Processes (cont.)
Initiating P.G. Planning Executing Controlling Closing 8. Project Quality Management 8.1 Plan Quality 8.2 Perform Quality Assurance 8.3 Perform Quality Control 9. Project Human Resource Management 9.1 Develop Human Resource Plan 9.2 Acquire Project Team 9.3 Develop Project Team 9.4 Manage Project Team 10. Project Communications Management 10.1 Identify Stakeholder 10.2 Communications Planning 10.3 Information Distribution 10.4 Mange Stakeholders 10.5 Report Performance 11. Project Risk 11.1 Plan Risk Management 11.2 Identify Risk 11.3 Perform Qualitative Risk Analysis 11.4 Perform Quantitative Risk Analysis 11.5 Plan Risk Responses 11.6 Monitor & Control Risk Process Group PM Knowledge Area

27 Mapping the Processes (cont.)
Initiating P.G. Planning Executing Controlling Closing 12. Procurement 12.1 Plan Procurement 12.2 Conduct Procurement 12.3 Administer Procurement 12.6 Close Procurement Process Group PM Knowledge Area

28 Project Management Framework (Schwalbe, 2006, p9)

29 Risk Quality Time Scope Cost Performance Risk Project Management
Project Planning Project Implementation Project Control Risk Quality Time Scope Avoid Transfer Share Retain Cost Performance Project Planning project identification project charter project proposal Opportunities Problems Objectives Goals Scope guideline Scope Results Targets Method WBS Project Scheduling Gantt chart Activities Sub/Level of Work KPI Quality /time /cost CSF Network diagram PERT/CPM Gantt chart Project Control Evaluate/Monitor Risk Allocate Time budget Responsibilities Milestone Project Implementation

30 หัวข้อเรียนและมอบหมายงานครั้งต่อไป
หัวข้อ งานค้นคว้าเดี่ยว Project organization, Project Leader ,Project manager ,Project team Project Selection and Approval งานกลุ่ม ไปคิดหาโครงการมา ให้นำหลักการตามที่ค้นมาใช้ เตรียมมานำเสนอในรูปของ Power point เตรียมฟังและสรุปการบรรยาย อ. เดชนะเรื่องการบริหารทีมโครงการอย่างไรจึงจะราบรื่นสำเร็จและนำไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มตัวเอง


ดาวน์โหลด ppt Information Systems Project Management MIT-M Chiangmai University

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google