งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information Systems Project Management MIT-M Chiangmai University ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มกราคม 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information Systems Project Management MIT-M Chiangmai University ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มกราคม 2559."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information Systems Project Management MIT-M Chiangmai University ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มกราคม 2559

2 หัวข้อวันนี้ 1. ทบทวนวิชาที่แล้วเรียนอะไรมา การบริหารระบบ สารสนเทศเชิงกลยุทธ์ 2. การบริหารโครงการระบบสารสนเทศไปเกี่ยวข้องกับ วิชาข้อ 1 อย่างไร 3. ภาพรวมและขอบเขตเนื้อหาของวิชานี้ 4. จะเรียนอย่างไร วัดผลและเก็บคะแนนอย่างไร 5. เข้าชั้นเรียน 20 คะแนน คะแนนรายงานกลุ่ม Dummy project 40 คะแนน คะแนนการค้นคว้าเดี่ยว 20 คะแนน คะแนนสรุปบทเรียน 20 คะแนนไม่มีสอบ ปลายภาค ทุกคะแนนมีความหมาย มีความสำคัญ อย่าทำเป็นเล่นๆ 6. การแบ่งกลุ่มทำ Dummy Project

3 Vision IT Vision Business View IT View Mission IT Mission Business Strategy IT Strategy Functional Strategy Execution Technology Potential Business Process Level 0 Admin. Operation Support Sub Business Process Level 1 Admin (sale,HR,etc) Operation (Production Process ดูตาม Plant Layout) Support (Logistic,Maintenance) Organization chart Value chain ตามแต่ละกลยุทธ์ Business Process Information SystemData requirements Data Matrix IS/IT Application Existing Software Hardware Needs Software Hardware IT Architecture and Infrastructure IS/ IT Projects IS/ IT Investment

4 ระบบสารสนเทศ แบ่งตามระดับชั้น ขององค์กร Accounting Information SystemRetail Management System GLPayrollFinanceAPAR Ware- house Barcode System Logistic System CRM System Sales Manage ment Manager Contents Management Documents Management E-MailReports VDO Conference Business Intelligence Sales Analysis Inventory Turnover Analysis Financial Analysis TPS: Transaction Processing System EIS Executive Knowledge Worker Staff MIS, DSS

5 DPMISSIS SupportKey Operational ST & HP TraditionalBackboneKO IS InfrastructureOrg. Infrastructure SU Survival Success Prosperity Product Leadership Operational Excellence Value Proposition Performance Effectiveness Process Customization Customer Intimacy IS/IT StrategyIS/IT Alignment Business Model Business ProcessBusiness Data Process/Entity Matrix IS Model IS Process IS Data IS /Entity Matrix IS/ IT Plan Investment IS/ IT Project management

6 IT Master Plan องค์กร ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิสัยทัศน์องค์กร พันธกิจขององค์กร Project Plan IT Management Strategy Budget IT Architecture Business System Planning Business Challenges CSF + Problem IS Projects กลยุทธ์ขององค์กร กลยุทธ์ทางธุรกิจ วิสัยทัศน์ IS พันธกิจของ IS กลยุทธ์ของ IS ระบบสารสนเทศ เชิงกลยุทธ์ IS/IT Trend Organization - Structure - Resources Organization - Structure - Resources Part A Part B Part C

7 Strategic Information Planning Organizational Information Requirements Analysis Resource Allocation Project Management Five-Forces Value chain CSF BSP ROI Cost/Benefit PERT /CPM Milestone IT Architecture IT infrastructure

8 Business Vision Business Vision Strategic Opportun- ities Strategic Opportun- ities Gap Assess- ment Gap Assess- ment Long-Range Position Needs Long-Range Position Needs Business/IT Strategies Business/IT Strategies Investment Plans Investment Plans Technology Implementation Plans Technology Implementation Plans Organization Transformation Plans Organization Transformation Plans Technology Platform Technology Platform Data Resources Data Resources Application Portfolio Application Portfolio IT Organ- ization IT Organ- ization Best Practices Best Practices Re- engineer Re- engineer Specific Needs Specific Needs Existing Capabil- ities Existing Capabil- ities Customer Needs Customer Needs Partners Needs Partners Needs Develop Strategies Develop Strategies Design IT Arch- itecture Design IT Arch- itecture Develop Tactics Develop Tactics Create Vision Create Vision Determine Drivers Determine Drivers Assess IT Architecture Information Systems Planning

9 IS Application Portfolio High Potential Strategic Key OperationalSupport Applications which are critical to sustaining future business strategy Applications on which the organisation currently depends for success Applications which may be of important in achieving future success Applications which are valuable but not critical for success Developed from Ward Fig., 1.8 which is sourced from McFarlan

10 IT Plan ลำดับระบบ / กิจกรรม ปีที่ 1 ปีที่ 2 หมายเหตุ Q 1Q 1Q 2Q 2Q 3Q 3Q 4Q 4Q 1Q 1Q 2Q 2Q 3Q 3Q 4Q 4 1วางโครงร่างการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2วางโครงร่างระบบเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล 3MIS 4website 5ระบบบัญชี 6ระบบสินค้าคงคลัง (Inventory system) 7ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในองค์กร 8E-Office 9E-Learning 10E_document เพื่อบริหารงานด้านเอกสาร สารบรรณ 11E-Ticket 12E-Reservation 1313E-Auction 1414 Knowledge Management,E-Ducument,BI,(Microsoft SharePoint CAL Enterprise) 1515Prosoft CRM 16SRM(Supply Chain relationship) 1717E-tracking 1818SMS Marketing

11 IT Budget : Software Cost

12 IS/IT EnableEnabling Change Business Change Business Benefit Investment Obj. Business Driver E-Tracking ช่องทาง การเรียนรู้ใหม่ สืบค้นองค์ ความรู้ ได้สะดวกง่าย ขึ้น ลูกค้าเข้าถึง แหล่งองค์ ความรู้ เพื่อให้เกิด การเรียนรู้ เป็นแหล่ง เรียนรู้ Website เป็นช่อง ทางการ เผยแพร่ข้อมูล และ ประชาสัมพันธ์ ได้กลุ่มลูกค้า ที่ กว้างและ หลากหลาย ลูกค้าเข้าถึง ข้อมูล ได้สะดวก รวดเร็ว เพื่อเผยข้อมูล ภายใน CnS เป็นแหล่ง เรียนรู้ ช่องทาง การเรียนรู้ใหม่ ที่ลดข้อจำกัด เรื่อง time & space ช่องทาง สืบค้นความรู้ ได้สะดวก ยิ่งขึ้น ลูกค้าเข้าถึง แหล่งความรู้ แบบมี ปฏิสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดการ เรียนรู้ เป็นแหล่ง เรียนรู้ ภาพรวมของระบบ

13 แนวทางการจัดหาระบบระบบซื้อสำเร็จสร้างเองจ้างพัฒนา 1 โปรแกรมบริหารงานบุคคล 2 Website 3 E-Officeเพื่อการสื่อสารในองค์กร 4 E-document เพื่อบริหารงานด้านเอกสาร สารบรรณ 5 E-Ticket 6 E-Reservation 7 E-Auction 8 Knowledge Management, BI, share document (Microsoft SharePoint CAL Enterprise) 9 CRM 10 SRM(Supply Chain relationship) 11 E-tracking 12 SMS Marketing

14 Overview and Introduction to Information Systems Project management change Business Strategies Business Drivers IS application Portfolio Enterprise Architecture Project Leader UserIT IS/IT Projects Benefit/Change Template Project Organization Define Design Build System delivered Goal Investment objectives

15 Course Technology 200115 1.Define scope of project 2.Identify stakeholders, decision-makers, and escalation procedures 3.Develop detailed task list (work breakdown structures) 4.Estimate time requirements 5.Develop initial project management flow chart 6.Identify required resources and budget 7. Evaluate project requirements 8. Identify and evaluate risks 9. Prepare contingency plan 10. Identify interdependencies 11.Identify and track critical milestones 12. Participate in project phase review 13. Secure needed resources 14. Manage the change control process 15. Report project status Fifteen Project Management Job Functions* *Northwest Center for Emerging Technologies, "Building a Foundation for Tomorrow: Skills Standards for Information Technology,"Belleview, WA, 1999

16 IS/IT project, Project Life cycle, Framework of Project management

17 ความเข้าใจเรื่องโครงการ คำนิยามโครงการ : กิจกรรม ใช้ทรัพยากร ( เงิน คน เวลา ) มีเวลาเริ่มต้นและมีเวลาสิ้นสุด ความสำคัญโครงการ ทำไมเกิดโครงการ ไปตอบ อะไร สมัยก่อนมีโครงการไปตอบการจัดทำงบประมาณ ทำในสิ่งอยากทำ โครงการที่แก้ปัญหา หรือเป็น โครงการคิดจากข้างใน สมัยนี้มีโครงการ ไปตอบยุทธศาสตร์ ทำตาม ยุทธศาสตร์ โครงการที่ตอบสนองทั้งโอกาสและ ปัญหา 70:30 คิดจากข้างนอก มองทิศทางและ การเปลี่ยนแปลง มีวงจรการพัฒนาโครงการ เกิด โต อิ่มตัว จบ มี โครงการต่อเนื่อง

18 Project management คำนิยาม ของ Project Management Project Planning,Scheduling, Monitoring Project Life Cycle เป้าหมายของการบริหารโครงการ Scope Time Cost QUALITY

19

20 Project Activities Resource Time Unique Management Planning Implement Control + Quality Cost Ti m e Scope Performance Strategic Project Opportunities Operational Project Problems Screening Priorities Selecting Project organization Project Team Project Manager + Forming Storming Norming Performing

21 Figure 1.1 Project Life Cycle (Gray & Larson, 2006, p6)

22 The PLC vs the SDLC

23

24

25 Mapping the Processes Initiating P.G. Planning P.G. Executing P.G. Controlling P.G. Closing P.G. 4. Project Integration Management 4.1 Develop Project Charter 4.2 Develop Project Management Plan 4.3 Direct & Manage Project Execution 4.4 Monitor & Control Project Work 4.5 Perform Integrated Change Control 4.6 Close Project or Phase 5. Project Scope Management 5.1 Collect Requirements 5.2 Define Scope 5.3 Create WBS 5.4 Verify Scope 5.5 Control Scope 6. Project Time Management 6.1 Define Activities 6.2 Sequence Activities 6.3 Estimate Activity Resources 6.4 Estimate Activity Duration 6.5 Develop Schedule 6.6 Control Schedule 7. Project Cost Management 7.1 Estimate Costs 7.2 Determine Budgets 7.3 Control Costs 25 PM Knowledge Area Process Group

26 Mapping the Processes (cont.) Initiating P.G. Planning P.G. Executing P.G. Controlling P.G. Closi ng P.G. 8. Project Quality Management 8.1 Plan Quality8.2 Perform Quality Assurance 8.3 Perform Quality Control 9. Project Human Resource Management 9.1 Develop Human Resource Plan 9.2 Acquire Project Team 9.3 Develop Project Team 9.4 Manage Project Team 10. Project Communications Management 10.1 Identify Stakehold er 10.2 Communications Planning 10.3 Information Distribution 10.4 Mange Stakeholders 10.5 Report Performance 11. Project Risk Management 11.1 Plan Risk Management 11.2 Identify Risk 11.3 Perform Qualitative Risk Analysis 11.4 Perform Quantitative Risk Analysis 11.5 Plan Risk Responses 11.6 Monitor & Control Risk 26 PM Knowledge Area Process Group

27 Mapping the Processes (cont.) Initiating P.G. Planning P.G. Executing P.G. Controlling P.G. Closing P.G. 12. Procurement12.1 Plan Procurement 12.2 Conduct Procurement 12.3 Administer Procurement 12.6 Close Procurement 27 PM Knowledge Area Process Group

28 Project Management Framework (Schwalbe, 2006, p9) Project Management Framework (Schwalbe, 2006, p9)

29 Project Management Project Planning Project Implementation Project Control Quality Cost Ti me Scope Performance Project Planning project identification project charter project proposal Project Scheduling Opportunities Problems ObjectivesScopeguideline Method Gantt chart Activities Results KPI Quality /time /cost Goals CSF Targets Scope WBS Sub/Level of Work Allocate Time budget Responsibilities Milestone Network diagram PERT/CPM Gantt chart Project Implementation Project Control Evaluate/Monitor Risk Avoid Transfer Share Retain

30 หัวข้อเรียนและมอบหมายงานครั้ง ต่อไป 1. หัวข้อ งานค้นคว้าเดี่ยว Project organization, Project Leader,Project manager,Project team Project Selection and Approval 2. งานกลุ่ม ไปคิดหาโครงการมา ให้นำหลักการ ตามที่ค้นมาใช้ เตรียมมานำเสนอในรูปของ Power point 3. เตรียมฟังและสรุปการบรรยาย อ. เดชนะเรื่อง การบริหารทีมโครงการอย่างไรจึงจะราบรื่น สำเร็จและนำไปประยุกต์ใช้ในกลุ่มตัวเอง


ดาวน์โหลด ppt Information Systems Project Management MIT-M Chiangmai University ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มกราคม 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google