งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนเชิงกล ยุทธ์ (Strategic Planning) องค์ประกอบของการวางแผน เชิงกลยุทธ์ 1.SWOT 2. การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และภารกิจ (Mission) 3. การกำหนดวัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนเชิงกล ยุทธ์ (Strategic Planning) องค์ประกอบของการวางแผน เชิงกลยุทธ์ 1.SWOT 2. การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และภารกิจ (Mission) 3. การกำหนดวัตถุประสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การวางแผนเชิงกล ยุทธ์ (Strategic Planning)

3 องค์ประกอบของการวางแผน เชิงกลยุทธ์ 1.SWOT 2. การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และภารกิจ (Mission) 3. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective) 4. การกำหนดกลยุทธ์ (Strategy) 5. การกำหนดแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

4 Vision Mission Objective SWOT Action Plan Strategy

5 องค์ประกอบของการวางแผน เชิงกลยุทธ์ที่ดี 1. การทำ SWOT ให้ถูกต้องตาม ความเป็นจริง 2. มีแผนระยะยาว ระยะกลาง และ ระยะสั้น 3. ทุกองค์ประกอบของแผน จะต้องมีความสัมพันธ์เป็น องค์รวม (Holistic) เชื่อมโยงเป็น ระบบ (Systems) มีความสัมพันธ์ใน เชิงสาระและเงื่อนเวลา สัมพันธ์ใน การสร้าง มูลค่าเพิ่ม (Value Added) สู่ เป้าหมายที่กำหนดไว้ 4. เป็นแผนที่ท้าทาย (Challenging) แต่เป็นไปได้ (Realistic)

6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายนอก (External Environment) ให้ ถูกต้อง 1. ต้องมีข้อมูล (Information) 2. มีองค์คามรู้ (Body of Knowledge) 3. อะไรที่อยู่ใกล้ต้องชัด อะไรที่ อยู่ไกล เห็นลางๆ แต่เป็นโครงสร้างก็เพียงพอ 4. มีวัฒนธรรมในการคิดแบบนัก วางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

7 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายใน (Internal Environment) ให้ ถูกต้อง 1.KPI (Key Performance Indicator) 2.Benchmarking 2.1 อุตสาหกรรม (Industry) 2.2 ระดับโลก (Best Practice) 2.3 พัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 2.4 กระบวนการ (Process) 3. มีมิติใหม่ (New Dimension) 4. มีน้ำหนัก (Weighted) 5. ใช้อัตตาลูกค้าเป็นตัวตั้ง (Customer Value Thinking)

8 เป็น รปภ. ชั้นนำของประเทศ ความพึงพอใจของลูกค้า ภารกิจ วัตถุประ สงค์ ไหว้สวย ยิ้มสวย ซ่อมห้องน้ำ ซ่อมไฟ ปลอดภัย กลยุทธ์

9 Mission Objective Strategy 12

10 Mission Objective SWOT Action Plan Strategy

11 กฟผ. Vision : เป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน Mission : ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงสภาพแวดล้อม

12 Growth Stability Retrenchment Corporate Strategy Business Strategy Functional Strategy CostDifferentiation HR Marketing Production IT PR Finance R&D


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนเชิงกล ยุทธ์ (Strategic Planning) องค์ประกอบของการวางแผน เชิงกลยุทธ์ 1.SWOT 2. การกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และภารกิจ (Mission) 3. การกำหนดวัตถุประสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google