งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)

2 องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์
1. SWOT 2. การกำหนดวิสัยทัศน์(Vision) และภารกิจ(Mission) 3. การกำหนดวัตถุประสงค์(Objective) 4. การกำหนดกลยุทธ์(Strategy) 5. การกำหนดแผนปฏิบัติการ(Action Plan)

3 Vision SWOT SWOT Mission Objective Strategy Action Plan SWOT

4 องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ดี
1. การทำ SWOT ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง 2. มีแผนระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น 3. ทุกองค์ประกอบของแผน จะต้องมีความสัมพันธ์เป็น องค์รวม(Holistic) เชื่อมโยงเป็นระบบ(Systems) มีความสัมพันธ์ในเชิงสาระและเงื่อนเวลา สัมพันธ์ในการสร้าง มูลค่าเพิ่ม(Value Added) สู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 4. เป็นแผนที่ท้าทาย(Challenging) แต่เป็นไปได้(Realistic)

5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) ให้ถูกต้อง
1. ต้องมีข้อมูล(Information) 2. มีองค์คามรู้(Body of Knowledge) 3. อะไรที่อยู่ใกล้ต้องชัด อะไรที่อยู่ไกล เห็นลางๆ แต่เป็นโครงสร้างก็เพียงพอ 4. มีวัฒนธรรมในการคิดแบบนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)

6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) ให้ถูกต้อง
1. KPI (Key Performance Indicator) 2. Benchmarking 2.1 อุตสาหกรรม(Industry) 2.2 ระดับโลก(Best Practice) 2.3 พัฒนาอย่างต่อเนื่อง(Continuous Improvement) 2.4 กระบวนการ(Process) 3. มีมิติใหม่(New Dimension) 4. มีน้ำหนัก(Weighted) 5. ใช้อัตตาลูกค้าเป็นตัวตั้ง(Customer Value Thinking)

7 เป็น รปภ.ชั้นนำของประเทศ ความพึงพอใจของลูกค้า
ภารกิจ เป็น รปภ.ชั้นนำของประเทศ วัตถุประสงค์ ความพึงพอใจของลูกค้า กลยุทธ์ ปลอดภัย ยิ้มสวย ซ่อมไฟ ไหว้สวย ซ่อมห้องน้ำ

8 1 2 Mission Objective Strategy

9 Mission SWOT SWOT Objective Strategy Action Plan SWOT

10 กฟผ. Vision : เป็นองค์กรชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน Mission : ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และคำนึงถึงสภาพแวดล้อม

11 Growth Stability Retrenchment Corporate Strategy Business Functional
Cost Differentiation HR Marketing Production IT PR Finance R&D


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google