งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 คต ๔๔๑ สรุปการจัดการ โครงการซอฟต์แวร์ คต ๔๔๑ สรุปการจัดการ โครงการซอฟต์แวร์ Royal Thai Air Force Academy : RTAFA Royal Thai Air Force Academy : RTAFA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 คต ๔๔๑ สรุปการจัดการ โครงการซอฟต์แวร์ คต ๔๔๑ สรุปการจัดการ โครงการซอฟต์แวร์ Royal Thai Air Force Academy : RTAFA Royal Thai Air Force Academy : RTAFA."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 คต ๔๔๑ สรุปการจัดการ โครงการซอฟต์แวร์ คต ๔๔๑ สรุปการจัดการ โครงการซอฟต์แวร์ Royal Thai Air Force Academy : RTAFA Royal Thai Air Force Academy : RTAFA 171/1 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 อ. พิชัย ตรรกบุตร pichaitak@gmail.com www.takkabutr.com pichaitak@gmail.com www.takkabutr.com pichaitak@gmail.com www.takkabutr.com ตารางสอน นนอ. ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปี การศึกษา 2555 ภาคต้น : จันทร์ที่ 2 เม. ย.55 - ศุกร์ที่ 10 ส. ค.55 นนอ. ชั้นปีที่ 4 นนอ. ชั้นปีที่ 4 อาจารย์ประจำตอน : น. อ. ประสงค์ ปราณีตพลกรัง

2 2 SW Project Management so ISO COMPLEX 1.Defining Complex Project Management Purpose of Basic Project Management Techniques, Differences with Complex Projects, Managing Multiple and Powerful Stakeholders 2.Managing in a Rapidly Changing Environment Significant Scope Changes, Schedule Challenges, New Technologies, Maintaining Business Focus 3.Resource Issues Managing Large and Virtual Teams, International Team Issues, Shifting Stakeholders 4.Managing Project Managers and Team Leaders Overseeing Projects Run By Others, Situational Leadership, Balancing Skills and Weaknesses 5.Control techniques Establishing Complex Project Control Mechanisms, Early Indicators of Project Stress, Managing Significant Project Changes

3 3 SW Project Management so ISO COMPLEX 6.Advanced Risk Management Risk Based Scope Classification and Allocation, Sponsorship of Risk Mitigation, Assessment Techniques 7.Contract Management Requests for Proposal – Common Errors, RFP Response Approaches, Writing Complex Statements of Work 8.Implementation Techniques Business Pilot Design, Test and Training Strategies, Transition Tools and Techniques 9.Recovering Troubled Projects Rapid Project Assessments, Sponsor Evaluations, Stakeholder Evaluations, Recovery Requirements 10.Project Audits Preparation, Surviving an Audit, Post Audit Procedures

4 4 SWPM มีความซับซ้อน อาศัยหลัการบริหารจากหลายฝ่าย อาศัยวิชาการ Information Science หรือ Interdisciplinary 1.Introduction to Systems Integration (SI) Project Management Defining the SI project, Exploring SI Complexity 2.Critical Success Factors Team Structure and Staffing, Requirements Collection and Analysis 3.Planning a SI Project SI Communication, Change and Risk Plans 4.The Specialised SI Work Breakdown Model SI Task Definition, Make vs. Buy Analysis, Estimating Techniques For WBS and Plan Integrity 5.SI Product Design SI Quality Tools, Ensuring SI Product Quality, Product Monitoring Techniques

5 5 SWPM มีความซับซ้อน อาศัยหลัการบริหารจากหลายฝ่าย อาศัยวิชาการ Information Science หรือ Interdisciplinary 6.Project Controls Project Status Monitoring, Budget and Schedule Control, Stakeholder Management 7.Constructing the Product SI Construction Techniques and Approaches, Testing Techniques for SI Products 8.Product Integration Integration Resource Planning, Environment Preparation, Customer and Operations Training 9.Final Testing Stress, Load and Installation Considerations, Transportation, Estimation to Delivery 10.SI Project Closeout Closeout Considerations, Lessons Learnt Techniques, Customer Acceptance


ดาวน์โหลด ppt 1 คต ๔๔๑ สรุปการจัดการ โครงการซอฟต์แวร์ คต ๔๔๑ สรุปการจัดการ โครงการซอฟต์แวร์ Royal Thai Air Force Academy : RTAFA Royal Thai Air Force Academy : RTAFA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google