งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ วิทูร ธรรมธัชอารี. เนื้อหาในการเรียน  เครื่องมือในการออกแบบและพัฒนาระบบ บัญชีด้วยคอมพิวเตอร์  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล  การวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ วิทูร ธรรมธัชอารี. เนื้อหาในการเรียน  เครื่องมือในการออกแบบและพัฒนาระบบ บัญชีด้วยคอมพิวเตอร์  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล  การวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ วิทูร ธรรมธัชอารี

2 เนื้อหาในการเรียน  เครื่องมือในการออกแบบและพัฒนาระบบ บัญชีด้วยคอมพิวเตอร์  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล  การวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ – วงจร รายได้  การวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ – วงจร ค่าใช้จ่าย และ วงจรการจัดซื้อ  การวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ – วงจร ต้นทุน  การวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ – วงจร เงินเดือนและค่าแรง

3 คำถาม  หากเราต้องสร้างบ้าน 1 หลังเพื่อ AF 6 ต้อง เริ่มอย่างไร ?

4 SDLC  SDLC, the System Development Life Cycle relates to models or methodologies that people use to develop systems, generally computer systems. methodologiescomputer systems

5 SDLC Phase  Planning  Analysis  Design  Implementation

6 SDLC Phase  Planning - Why build the System?  Analysis -Who, what when where will system be?  Design – How will the system work?  Implementation – System Delivery?

7 Planning- Step 1. Identifying business value 2. Analyze feasibility 3. Develop work plan 4. Staff the project 5. Control and direct project

8 Planning - Techniques 1. System Request 2. Technical feasibility, Economic feasibility, Organizational feasibility 3. Task Identification, Time Estimation 4. Create a Staffing plan, a Project Charter 5. Refine estimates, Track tasks, Coordinate project, Manage scope, Mitigate risk

9 Planning - Deliverable 1. System request System request 2. Feasibility study Feasibility study 3. Work plan Work plan 4. Staff planning, Project CharterProject Charter 5. GANTT Chart, PERT/CPM, CASE Tool, Standard List, Project Binder, Risk Assessment GANTT Chart

10 Analysis - Step 1. Analysis 2. Information gathering 3. Use case modeling 4. Structural modeling 5. Behavioral modeling

11 Analysis - Techniques 1. Problem analysis, Benchmarking, Reengineering 2. Interviews, Questionnaires 3. Use cases, Use case model Use cases 4. CRC Cards, Class diagram, Object diagram CRC CardsClass diagramObject diagram 5. Sequence diagram, Collaboration diagram, Statechart diagram Sequence diagramCollaboration diagram

12 Analysis - Diliverables 1. Analysis plan 2. Information 3. Functional models 4. Structural models 5. Dynamic models

13 Design - Step 1. System Design System Design 2. Network Architecture Design Network Architecture Design 3. Interface Design Interface Design 4. Database and file Design Database and file Design 5. Object Design Object Design

14 Design Techniques 1. Custom development, Package development, Outsourcing 2. Hardware design, Network design 3. Interface structure design, Input design, Output design 4. Selecting a data storage format, Optimizing data storage 5. Program structure chart, Program specifications

15 Design - Deliverables 1. Design Strategy 2. Architecture design, Infrastructure design 3. Interface design 4. Data Storage design 5. Program design

16 Implementation - Step 1. Construction 2. Installation 3. Support

17 Implementation - Techniques 1. Programming Testing 2. Direct Conversion, Parallel Conversion, Phase Conversion 3. Support Strategy, Post-Implementation, Review

18 Implementation- Deliverables 1. Test Plan, Program, Documentation 2. Conversion Plan, Train Plan 3. Support Plan

19 SDLC – Methodology  Structure Design Waterfall  Rapid Application Development Phased Prototype Throw-away

20 Waterfall Planning Analyze Design Implementation System

21 Phased Planning Analyze Design Implemen tation System Version 1 Analyze Design Implemen tation System Version 2 Analyze Design Implemen tation System Version 3 Analyze

22 Prototype Planning Analyze Design Implementation System Prototype System Prototype Implementation System

23 Throw-Away Planning Analyze Design Implementation Design Prototype Design Prototype Implementation System Analyze Design

24 Questions ?

25 System Design

26 Database and file Design

27 Object Design

28 Network Architecture Design

29 Interface Design

30 Gantt Chart

31 System Request Project Name: Project Sponsor: Name: Department: Organization: Phone: E-mail: Business Need: Functionality: Expected Value: Tangible: Intangible: Special Issues or Constraints: System Request Project Name: Project Sponsor: Name: Department: Organization: Phone: E-mail: Business Need: Functionality: Expected Value: Tangible: Intangible: Special Issues or Constraints:

32 USE Cases

33 CRC Card

34 Class diagram

35 Object Diagram

36 Sequence Diagram

37 Collaboration Diagram

38 Statechart Diagram


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ วิทูร ธรรมธัชอารี. เนื้อหาในการเรียน  เครื่องมือในการออกแบบและพัฒนาระบบ บัญชีด้วยคอมพิวเตอร์  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล  การวางระบบบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google