งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้สื่อประสม Power Point จัดทำโดย นางไพเราะ มาตะราช โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี สพท. กจ. เขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้สื่อประสม Power Point จัดทำโดย นางไพเราะ มาตะราช โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี สพท. กจ. เขต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้สื่อประสม Power Point จัดทำโดย นางไพเราะ มาตะราช โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี สพท. กจ. เขต 1

2 The eight parts of speech ( ชนิดของคำ 8 ชนิด )
สำหรับการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (อ 33101) เวลาเรียน 3 คาบเรียน โดย นางไพเราะ มาตะราช กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1

3 ทบทวนกันหน่อยนะคะว่าเราเรียนอะไรไปแล้ว ขยายอาการว่า กระทำอาการ
Noun คือ คำที่เรียก คน, สัตว์, สิ่งของ เช่น Fish, car, milk 2. Pronoun คือ คำแทน คน, สัตว์, สิ่งของ เช่น you, anyone, it 3. Verb คือ อาการที่นาม กระทำ เช่น run, see drink, are, is 4. Adverb คือ คำ ขยายอาการว่า กระทำอาการ อย่างไร เช่น slowly, quickly, happily

4 แล้วก็อีก 4 ข้อที่เหลือละคะ
5. Adjective คือคำที่ บอกลักษณะ คุณสมบัติ ของคน, สัตว์, สิ่งของ เช่น hungry, lovely Conjunction เชื่อมคำ หรือกลุ่มคำเข้าด้วยกัน เพื่อ ให้ความหมายสมบูรณ์ขึ้น เช่น and, or, because , so 6. Preposition คือ คำที่ เกี่ยวข้องกับ noun หรือ Pronoun ว่าสัมพันธ์กัน อย่างใด เช่น in, over 8. Interjection เช่นคำอุทานแสดงถึงอารมณ์ ความรู้ศึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เช่น Oh!, Wow! Surprise!!

5 การแสดงถึง Parts of Speech ต่างๆในประโยค
ตาราง 1 Noun(นาม) Verb(กริยา) adverbกริยาวิเศษณ์ Prepositionบุรพบท pronounสรรพนาม John is walking slowly to me. ตาราง 2 Noun (นาม) Verb (กริยา) Adjective(คุณศัพท์) Preposition (บุรพบท) adjective (คุณศัพท์) Noun(นาม) Teachers like lovely and diligent students.

6 ประโยคที่มี part of speech ทุกชนิด
Inter. Pron. Conj. Adj. noun verb Prep. adverb Well, she and young John are walking to school slowly

7 เพิ่มเติมArticles อีกนิดนะคะ
An article ใช้เพื่อนำคำนาม the, a, an เช่น - There is a cat in the picture.(วางหน้านามนับได้) - The cat is Garfield. (พูดแบบเจาะจงถึง cat ตัวเดิม ) An article is used to introduce a noun. Examples: the, a, an

8 Exercise 2 Read the sentences and write the correct answer from the list. อ่านประโยคแล้วตอบคำถามจากตัวเลือก Article preposition noun adjective verb conjunction pronoun adverb interjection 1. That’s a very difficult homework!. What part of speech is “difficult”? adjective

9 adverb interjection conjunction
Article preposition noun adjective verb conjunction pronoun adverb interjection 2. “Oh!” That’s a wonderful job! What part of speech is “Oh”? interjection 3. After two kilometers, he ran slowly. What part of speech is “slowly”? adverb 4. I don’t love her, but you love her. What part of speech is “but”? conjunction

10 conjunction adjective
Article preposition noun adjective verb conjunction pronoun adverb interjection 5. Janet and Michael are cousins. What part of speech is “and”? conjunction 6. We always stay in a first-class hotel. What part of speech is “first - class”? adjective

11 Article preposition noun adjective verb conjunction pronoun
adverb interjection 7. Someone told me not to leave early. What part of speech is “someone”? pronoun 8. Paul likes to learn cooking Chinese food. What part of speech is “learn”? verb

12 noun preposition Article preposition noun adjective verb
conjunction pronoun adverb interjection Johnny drove his car through the dark tunnel slowly when he saw a big, black bird there. 9. What part of speech is “Johnny”? noun 10. What part of speech is “through”? preposition

13 factory noun factory sandwich eat walk walk eat She She they sandwich
Match the word with the part of speech. จับคู่คำและ ชนิดของคำให้ถูกต้อง exercise 3 factory noun factory sandwich eat walk verb walk eat She pronoun She they sandwich adjective good sad they sad good

14 quickly sleepily Wow! and sleepily quickly over over next to Hey!
Match the word with the part of speech. จับคู่คำและ ชนิดของคำให้ถูกต้อง exercise 3 quickly sleepily Wow! and adverb sleepily quickly over preposition over next to Hey! next to conjunction and or interjection Hey! Wow! or

15 noun Debora waits patiently while Bridget books the tickets. Adverb
Write part of speech in the box. ให้เขียนคำตอบชนิดของคำลงในกรอบ exercise 4 1. What kind of word is “books”? Books are made of ink, paper, and glue. noun 2. What kind of word is “patiently”? Debora waits patiently while Bridget books the tickets. Adverb

16 adverb Do you get the baby from the hospital? preposition
3. What kind of word is “quickly”? The horse runs more quickly than the buffalo. adverb 4. What kind of word is “from”? Do you get the baby from the hospital? preposition

17 Mary is too young to travel by herself. pronoun verb
5. What kind of word is “herself”? Mary is too young to travel by herself. pronoun 6. What kind of word is “walk”? We walk down the street . verb

18 preposition interjection
7. What kind of word is “of”? They heard high pitched cries in the middle of the night. preposition 8. What kind of word is “boy!”? “Boy! It was the very delicious steak!” interjection

19 9. What kind of word is “diligent”?
The students are very diligent . adjective 10. What kind of word is “dress”? Beam is wearing a pink dress. noun

20 แบบทดสอบหลังเรียน Post- test
ให้นักเรียนเลือกคำตอบให้ถูกต้องตามลักษณะคำถาม What kind of part of speech are the names of human, animals or things? ชื่อของคน,สัตว์, สิ่งของเป็นคำชนิดใด a. Verb b. Adjective c. Noun d. Preposition The house over there is John’s. คำว่า “over” เป็นคำชนิดใด a. Adjective b. preposition c. adverb d. Noun

21 3. Sopa is a girl. She is my friend. “she” เป็นคำชนิดใด
a. Pronoun b. noun c. Verb d. Preposition 4. My school is very large. I love it. คำว่า “large” เป็นคำชนิดใด a. conjunction b. Adverb c. Preposition d. Adjective

22 “Wow!, that music is very nice. Can I borrow it?”
a. Adjective b. Adverb c. Interjection d. Preposition 6. She is going to sell her house. “sell” เป็นคำชนิดใด a. Noun b. verb c. Adverb d. Preposition

23 7. We shall travel round the world tomorrow
7. We shall travel round the world tomorrow. คำว่า “tomorrow” เป็นคำชนิดใด a. Adjective b. Verb c. Preposition d. Adverb 8. Sak is going to write to Anong this evening. “Sak” เป็นคำชนิดใด a. Noun b. Adverb c. Preposition d. Conjunction

24 9. Po loves to eat cake so much, but the doctor told him to lose his weight . คำว่า “but ” เป็นคำชนิดใด a. Interjection b. verb c. Conjunction d. Preposition 10. Takeshi slept badly last night. คำว่า “badly” เป็นคำชนิดใด a. Adjective b. Verb c. Preposition d. Adverb

25 study it carefully again.
If you don't understand, study it carefully again.


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้สื่อประสม Power Point จัดทำโดย นางไพเราะ มาตะราช โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี สพท. กจ. เขต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google