งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมการ เรียนการสอน โดยใช้สื่อประสม Power Point จัดทำโดย นางไพเราะ มาตะราช โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ. เมือง จ. กาญจนบุรี สพท. กจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมการ เรียนการสอน โดยใช้สื่อประสม Power Point จัดทำโดย นางไพเราะ มาตะราช โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ. เมือง จ. กาญจนบุรี สพท. กจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมการ เรียนการสอน โดยใช้สื่อประสม Power Point จัดทำโดย นางไพเราะ มาตะราช โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ. เมือง จ. กาญจนบุรี สพท. กจ. เขต 1

3 สำหรับการสอนวิชาภาษาอังกฤษ พื้นฐาน 3 ( อ 33101) เวลาเรียน 3 คาบเรียน The eight parts of speech ( ชนิดของคำ 8 ชนิด ) โดย นางไพเราะ มาตะราช กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1

4 ทบทวนกัน หน่อยนะคะว่า เราเรียนอะไร ไปแล้ว 1.Noun คือ คำที่เรียก คน, สัตว์, สิ่งของ เช่น Fish, car, milk 3. Verb คือ อาการที่นาม กระทำ เช่น run, see drink, are, is 4. Adverb คือ คำ ขยายอาการว่า กระทำอาการ อย่างไร เช่น slowly, quickly, happily 2. Pronoun คือ คำแทน คน, สัตว์, สิ่งของ เช่น you, anyone, it

5 แล้วก็อีก 4 ข้อที่ เหลือละคะ 5. Adjective คือคำที่ บอกลักษณะ คุณสมบัติ ของคน, สัตว์, สิ่งของ เช่น hungry, lovely 6. Preposition คือ คำที่ เกี่ยวข้องกับ noun หรือ Pronoun ว่าสัมพันธ์กัน อย่างใด เช่น in, over 7.Conjunction เชื่อมคำ หรือกลุ่มคำเข้าด้วยกัน เพื่อ ให้ความหมายสมบูรณ์ขึ้น เช่น and, or, because, so 8. Interjection เช่นคำอุทานแสดงถึงอารมณ์ ความรู้ศึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เช่น Oh!, Wow! Surprise!!

6 Noun( นาม ) Verb( กริยา ) adverb กริยา วิเศษณ์ Prepositio n บุรพบท pronoun สรรพ นาม Johnis walkingslowlytome. การแสดงถึง Parts of Speech ต่างๆในประโยค Noun ( นาม ) Verb ( กริย า ) Adjectiv e( คุณศัพ ท์ ) Preposition ( บุรพบท ) adjective ( คุณศัพ ท์ ) Noun( นาม ) Teacherslikelovelyanddiligentstudents. ตาราง 1 ตาราง 2

7 ประโยคที่มี part of speech ทุกชนิด Inter.Pron. Conj. Adj.nounverbPrep. nounadverb Well, sheand young Johnare walking toschoolslowly

8 An article is used to introduce a noun. Examples: the, a, an เพิ่มเติม Articles อีกนิด นะคะ An article ใช้เพื่อนำคำนาม the, a, an เช่น - There is a cat in the picture.( วางหน้านาม นับได้ ) - The cat is Garfield. ( พูดแบบเจาะจงถึง cat ตัวเดิม )

9 Exercise 2 1. That’s a very difficult homework!. What part of speech is “difficult”? Read the sentences and write the correct answer from the list. อ่านประโยคแล้วตอบคำถามจาก ตัวเลือก Article preposition noun adjective verb conjunction pronoun adverb interjection adjective

10 Article preposition noun adjective verb conjunction pronoun adverb interjection 2. “Oh!” That’s a wonderful job! What part of speech is “Oh”? interjection 3. After two kilometers, he ran slowly. What part of speech is “slowly”? adverb conjunction 4. I don’t love her, but you love her. What part of speech is “but”?

11 Article preposition noun adjective verb conjunction pronoun adverb interjection 5. Janet and Michael are cousins. What part of speech is “and”? conjunction 6. We always stay in a first-class hotel. What part of speech is “first - class”? adjective

12 Article preposition noun adjective verb conjunction pronoun adverb interjection 7. Someone told me not to leave early. What part of speech is “someone”? pronoun 8. Paul likes to learn cooking Chinese food. What part of speech is “learn”? verb

13 Article preposition noun adjective verb conjunction pronoun adverb interjection Johnny drove his car through the dark tunnel slowly when he saw a big, black bird there. 9. What part of speech is “Johnny”? preposition 10. What part of speech is “through”? noun

14 exercise 3 Match the word with the part of speech. จับคู่คำและ ชนิดของคำให้ถูกต้อง verb noun pronoun adjective She eat factorysandwich they factory sandwich eat She walk theysad good walk goodsad

15 Hey! exercise 3 Match the word with the part of speech. จับคู่คำและ ชนิดของคำให้ถูกต้อง over adverb preposition conjunction interjection next to or sleepily Wow! and quickly sleepily next to over or and Hey! Wow!

16 Books are made of ink, paper, and glue. 1. What kind of word is “books”? 2. What kind of word is “patiently”? Debora waits patiently while Bridget books the tickets. Write part of speech in the box. ให้เขียนคำตอบชนิดของคำลง ในกรอบ noun Adverb exercise 4

17 The horse runs more quickly than the buffalo. 3. What kind of word is “quickly”? 4. What kind of word is “from”? Do you get the baby from the hospital? adverb preposition

18 5. What kind of word is “herself”? Mary is too young to travel by herself. pronoun We walk down the street. verb 6. What kind of word is “walk”?

19 7. What kind of word is “of”? They heard high pitched cries in the middle of the night. 8. What kind of word is “boy!”? “Boy! It was the very delicious steak!” preposition interjection

20 The students are very diligent. 9. What kind of word is “diligent”? 10. What kind of word is “dress”? Beam is wearing a pink dress. adjective noun

21 แบบทดสอบหลังเรียน Post- test ให้นักเรียนเลือกคำตอบให้ถูกต้อง ตามลักษณะคำถาม 1.What kind of part of speech are the names of human, animals or things? ชื่อของคน, สัตว์, สิ่งของเป็นคำชนิดใด a. Verb b. Adjective c. Noun d. Preposition 2.The house over there is John’s. คำว่า “over” เป็น คำชนิดใด a. Adjective b. preposition c. adverbd. Noun

22 3. Sopa is a girl. She is my friend. “she” เป็นคำชนิด ใด a. Pronoun b. noun c. Verbd. Preposition 4. My school is very large. I love it. คำว่า “large” เป็นคำชนิดใด a. conjunction b. Adverb c. Prepositiond. Adjective

23 5.“Wow!, that music is very nice. Can I borrow it?” “Wow” เป็นคำชนิดใด a. Adjective b. Adverb c. Interjection d. Preposition 6. She is going to sell her house. “sell” เป็นคำชนิดใด a. Nounb. verb c. Adverb d. Preposition

24 7. We shall travel round the world tomorrow. คำว่า “tomorrow” เป็นคำชนิดใด a. Adjective b. Verb c. Prepositiond. Adverb 8. Sak is going to write to Anong this evening. “Sak” เป็นคำชนิดใด a. Noun b. Adverb c. Preposition d. Conjunction

25 9. Po loves to eat cake so much, but the doctor told him to lose his weight. คำว่า “but ” เป็นคำชนิดใด a. Interjectionb. verb c. Conjunctiond. Preposition 10. Takeshi slept badly last night. คำว่า “badly” เป็น คำชนิดใด a. Adjective b. Verb c. Preposition d. Adverb

26


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจกรรมการ เรียนการสอน โดยใช้สื่อประสม Power Point จัดทำโดย นางไพเราะ มาตะราช โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ. เมือง จ. กาญจนบุรี สพท. กจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google