งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน (รอบที่ 2) คณะที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย และระบบควบคุมโรค จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 1-3 ก.ค. 58.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน (รอบที่ 2) คณะที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย และระบบควบคุมโรค จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 1-3 ก.ค. 58."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน (รอบที่ 2) คณะที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย และระบบควบคุมโรค จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 1-3 ก.ค. 58

2 ประเด็นการตรวจราชการ : (1) การบริหารงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามกลุ่มวัย ข้อสังเกต/ข้อค้นพบ -กำกับติดตามและประเมินผลระดับจังหวัด รอบ 1 (กระบวนการ) รอบ 2 (ผลสำเร็จตามตัวชี้วัด) -มีแผนการตรวจติดตามประเมินผลอำเภอทุกแห่งรอบ 2 -กำกับติดตาม (MOU+Ranking) ข้อเสนอแนะ สรุปบทเรียนจากการประเมินผล

3 กลุ่มเด็กและสตรี ประเด็นการตรวจราชการ : ระบบการเฝ้าระวังพัฒนาการและการช่วยเหลือ เด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้า เด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้า เป้าประสงค์ ส่งเสริมพัฒนาการ ระบบเฝ้าระวังและช่วยเหลือเหมาะสม เพื่อให้ IQ เกิน100 ในเด็กวัยเรียน เด็กแรกเกิด -6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ 50 ( 59.19 ) เด็กแรกเกิด -6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ 50 ( 59.19 ) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อย กว่า ร้อยละ 85 ( 97.79 ) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อย กว่า ร้อยละ 85 ( 97.79 ) ร้อยละเด็กอายุ 18, 30 เดือนได้รับการพัฒนาการทุก ราย ร้อยละเด็กอายุ 18, 30 เดือนได้รับการพัฒนาการทุก ราย ร้อยละของเด็ก 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจ พัฒนาการโดย DSPM ร้อยละ 100 ร้อยละของเด็ก 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจ พัฒนาการโดย DSPM ร้อยละ 100 เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจพัฒนาการโดยใช้ DAIM ร้อยละ 100 เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจพัฒนาการโดยใช้ DAIM ร้อยละ 100 ศูนย์เด็กเล็กผ่านการประเมินมาตรฐานมีคุณ ภาพ ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 60 ( 75.05) ศูนย์เด็กเล็กผ่านการประเมินมาตรฐานมีคุณ ภาพ ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 60 ( 75.05) เด็กแรกเกิด -6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ 50 ( 59.19 ) เด็กแรกเกิด -6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ 50 ( 59.19 ) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อย กว่า ร้อยละ 85 ( 97.79 ) ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัยไม่น้อย กว่า ร้อยละ 85 ( 97.79 ) ร้อยละเด็กอายุ 18, 30 เดือนได้รับการพัฒนาการทุก ราย ร้อยละเด็กอายุ 18, 30 เดือนได้รับการพัฒนาการทุก ราย ร้อยละของเด็ก 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจ พัฒนาการโดย DSPM ร้อยละ 100 ร้อยละของเด็ก 9,18,30,42 เดือน ได้รับการตรวจ พัฒนาการโดย DSPM ร้อยละ 100 เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจพัฒนาการโดยใช้ DAIM ร้อยละ 100 เด็กกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจพัฒนาการโดยใช้ DAIM ร้อยละ 100 ศูนย์เด็กเล็กผ่านการประเมินมาตรฐานมีคุณ ภาพ ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 60 ( 75.05) ศูนย์เด็กเล็กผ่านการประเมินมาตรฐานมีคุณ ภาพ ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ 60 ( 75.05)

4

5

6 ข้อเสนอแนะ DSPM & DAIM -พื้นที่ควรทบทวน3 ประเด็น 1.ศักยภาพบุคลากรในการใช้เครื่องมือDSPM 2.ตรวจจริงหรือไม่ 3.การแปรผลพัฒนาการล่าช้า มีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ -มีการจัดตั้ง CPM แต่ยังไม่กำหนด focal point & บทบาทหน้าที่ชัดเจน CUP : เป็นพี่เลี้ยง รพ.สต.เรื่อง DSPM CUP : เป็นพี่เลี้ยง รพ.สต.เรื่อง DSPM - พื้นที่ยังขาดความเข้าใจในการใช้แนวทางการกระตุ้น Flow chart แนวทางการ กระตุ้นและ ส่งต่อ (DSI 300,TEDA 4 I,DSI 654 ข้อ) ข้อเสนอแนะ DSPM & DAIM -พื้นที่ควรทบทวน3 ประเด็น 1.ศักยภาพบุคลากรในการใช้เครื่องมือDSPM 2.ตรวจจริงหรือไม่ 3.การแปรผลพัฒนาการล่าช้า มีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ -มีการจัดตั้ง CPM แต่ยังไม่กำหนด focal point & บทบาทหน้าที่ชัดเจน CUP : เป็นพี่เลี้ยง รพ.สต.เรื่อง DSPM CUP : เป็นพี่เลี้ยง รพ.สต.เรื่อง DSPM - พื้นที่ยังขาดความเข้าใจในการใช้แนวทางการกระตุ้น Flow chart แนวทางการ กระตุ้นและ ส่งต่อ (DSI 300,TEDA 4 I,DSI 654 ข้อ)

7 กลุ่มเด็กและสตรี ประเด็นการตรวจราชการ : ระบบการเฝ้าระวังพัฒนาการและการช่วยเหลือ เด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้า เด็ก 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการล่าช้า สิ่งที่ค้นพบ : แม่ซีด 23%, พื้นที่มีความเสี่ยงต่อการขาดสารไอโอดีน, จ่ายไอโอดีน เหล็ก โฟลิก 39%, LBW 9.4%,BA 21.9 : 1,000

8 กลุ่มเด็กและสตรี (ต่อ) ประเด็นการตรวจราชการ : ระบบและกลไกการจัดการปัญหาแม่และเด็กระดับจังหวัด เป้าประสงค์ ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย สิ่งที่ค้นพบ : แม่ตาย 25.27 ต่อพันการเกิดมีชีพ (ปี 57 = 30.6) (Septic Abortion 18 ปี + PIH no ANC) (Septic Abortion 18 ปี + PIH no ANC) พี่เลี้ยงโดย Node 6 แห่ง (รพ.สร. ปราสาท/รัตน/ท่าตูม/ศีขร/ สังขะ) พี่เลี้ยงโดย Node 6 แห่ง (รพ.สร. ปราสาท/รัตน/ท่าตูม/ศีขร/ สังขะ) สิ่งที่ค้นพบ : แม่ตาย 25.27 ต่อพันการเกิดมีชีพ (ปี 57 = 30.6) (Septic Abortion 18 ปี + PIH no ANC) (Septic Abortion 18 ปี + PIH no ANC) พี่เลี้ยงโดย Node 6 แห่ง (รพ.สร. ปราสาท/รัตน/ท่าตูม/ศีขร/ สังขะ) พี่เลี้ยงโดย Node 6 แห่ง (รพ.สร. ปราสาท/รัตน/ท่าตูม/ศีขร/ สังขะ)

9 กลุ่มเด็กและสตรี (ต่อ) ประเด็นการตรวจราชการ : ระบบการจัดการช่วยเหลือหญิงตั้งครรภ์ที่ มีความเสี่ยง&หญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉิน มีความเสี่ยง&หญิงตั้งครรภ์ภาวะฉุกเฉิน สิ่งที่ค้นพบ :  Early ANC 38%, ANC 5 ครั้งคุณภาพ 36% (ข้อมูลที่พบมีความคลาดเคลื่อน early ANC 40% & ANC คุณภาพ 78%) (ข้อมูลที่พบมีความคลาดเคลื่อน early ANC 40% & ANC คุณภาพ 78%) สิ่งที่ค้นพบ :  Early ANC 38%, ANC 5 ครั้งคุณภาพ 36% (ข้อมูลที่พบมีความคลาดเคลื่อน early ANC 40% & ANC คุณภาพ 78%) (ข้อมูลที่พบมีความคลาดเคลื่อน early ANC 40% & ANC คุณภาพ 78%)

10 กลุ่มวัยเรียน ประเด็นการตรวจราชการ : ภาวะโภชนาการในเด็กนักเรียน สิ่งที่ค้นพบ : ภาวะอ้วนไม่เกินเป้าหมาย (ร้อยละ 6.47/เทอม1/2558) แนวโน้มลดลง  มีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นรายอำเภอ/รร.  กำหนดแนวทางให้ รร. แก้ไขปัญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเด็กวัยเรียน  ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมจากเครือข่าย และทำ MOU ร่วมกัน (สพม./สพป./อปท./องค์กรสมัชชา) (สพม./สพป./อปท./องค์กรสมัชชา)  ระบบรายงาน 43 แฟ้ม ยังขาดประสิทธิภาพการนำออกข้อมูล (ครบถ้วน/ถูกต้อง)  ขาดการบูรณาการเป็นองค์รวมในงานที่เกี่ยวข้อง (แยกส่วนการดำเนินงาน) สิ่งที่ค้นพบ : ภาวะอ้วนไม่เกินเป้าหมาย (ร้อยละ 6.47/เทอม1/2558) แนวโน้มลดลง  มีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์เป็นรายอำเภอ/รร.  กำหนดแนวทางให้ รร. แก้ไขปัญหาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเด็กวัยเรียน  ขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมจากเครือข่าย และทำ MOU ร่วมกัน (สพม./สพป./อปท./องค์กรสมัชชา) (สพม./สพป./อปท./องค์กรสมัชชา)  ระบบรายงาน 43 แฟ้ม ยังขาดประสิทธิภาพการนำออกข้อมูล (ครบถ้วน/ถูกต้อง)  ขาดการบูรณาการเป็นองค์รวมในงานที่เกี่ยวข้อง (แยกส่วนการดำเนินงาน)

11 กลุ่มวัยเรียน ประเด็นการตรวจราชการ : การแก้ปัญหาการเสียชีวิตของเด็กอายุ ต่ำกว่า 15 ปี จากการจมน้ำเสียชีวิต สิ่งที่ค้นพบ : จังหวัดมีทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำตามที่กำหนด ร้อยละ 50 ของอำเภอใน จังหวัด ดำเนินการได้ 17 อำเภอ คิดเป็น 100% (ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด) ผลประเมินผ่านระดับทอง 9 แห่ง เงิน 11 แห่ง ทองแดง 24 แห่ง (ผลงานสูงสุดใน เขต9) จังหวัดมีจำนวนการเสียชีวิตจากเด็กจมน้ำลดตามเกณฑ์ที่กำหนด (ไม่เกิน 32 ราย) พบเสียชีวิต 15 ราย โรงเรียนมีการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องความ ปลอดภัยทางน้ำ ทักษะการเอาชีวิตรอดทางน้ำ ดำเนินการได้ครอบคลุมทุกเขต (เขตปฐมศึกษา3เขต,มัธยม1เขต)ฝึกทักษะได้จำนวนมากที่สุดของเขต9 (ผ่าน เกณฑ์ตัวชี้วัด) วัคซีน เด็กจมน้ำ สสจ.มีการตรวจประเมินทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำระดับทองแดง เงิน ทอง โดยบูรณาการร่วมกับ สคร.5

12 กลุ่มวัยเรียน ประเด็นการตรวจราชการ : การแก้ปัญหาการเสียชีวิตของเด็กอายุ ต่ำกว่า 15 ปี จากการจมน้ำเสียชีวิต ข้อเสนอแนะ : -ควรเพิ่มการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณแหล่งน้ำเสี่ยง ติดป้ายเตือน และควร จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำให้ครอบคลุม เพราะจังหวัดสุรินทร์มีแหล่ง ท่องเที่ยวทางน้ำหลายแห่ง -ควรสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการดำเนินงานป้องกันเด็กจมน้ำ ช่วง อายุ 3-5 ปี เพราะยังพบการเสียชีวิตในช่วง3-5ปี

13 กลุ่มวัยรุ่น ประเด็นการตรวจราชการ : การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และการตั้งครรภ์ซ้ำ และการตั้งครรภ์ซ้ำ สิ่งที่ค้นพบ :  อัตราการคลอด 29.2 ต่อพันปชก.ลดลงจากปี 57 (49.9 )  ตั้งครรภ์ซ้ำ 2.61% (แยกกลุ่ม นร./นศ. & กลุ่มทำงาน)  ขับเคลื่อนผ่าน DHS (กำหนดเป็นนโยบายหลัก) และ FCT โดยเพิ่ม การเข้าถึงบริการผ่าน YFHS ใน รพ.สต. & ระบบส่งต่อ  อบรมยาฝังถึงระดับ รพ.สต.(2 คน : อำเภอ)  คุมกำเนิดหลังคลอด 31% เป็นแบบกึ่งถาวร 12% สิ่งที่ค้นพบ :  อัตราการคลอด 29.2 ต่อพันปชก.ลดลงจากปี 57 (49.9 )  ตั้งครรภ์ซ้ำ 2.61% (แยกกลุ่ม นร./นศ. & กลุ่มทำงาน)  ขับเคลื่อนผ่าน DHS (กำหนดเป็นนโยบายหลัก) และ FCT โดยเพิ่ม การเข้าถึงบริการผ่าน YFHS ใน รพ.สต. & ระบบส่งต่อ  อบรมยาฝังถึงระดับ รพ.สต.(2 คน : อำเภอ)  คุมกำเนิดหลังคลอด 31% เป็นแบบกึ่งถาวร 12% จุดเด่นที่พบ Mobile Clinic (รพ.สร. และ สนม) ตลาดนัดคลองถม & ทุกวันศุกร์ ใน รร.มัธยม + ขยายโอกาสประจำอำเภอ ข้อเสนอแนะ  ใน รร.ดำเนินงานผ่านแกนนำเยาวชนและครู  ให้คำปรึกษาคุมกำเนิดกึ่งถาวรตั้งแต่ ANC LR ร่วมกับ ผปค.

14 กลุ่มวัยรุ่น (ต่อ) ประเด็นการตรวจราชการ : ประเด็นการตรวจราชการ : การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และการตั้งครรภ์ซ้ำ สิ่งที่ค้นพบ : มีมาตรการเชิงรุกสู่สถานศึกษา และมาตรการจัดระบบบริการที่เป็น มิตรอย่างชัดเจน มีโรงเรียนต้นแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านตาม เกณฑ์มาตรฐานจนสามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้และได้รับรางวัล ระดับชาติ มีการประกาศเป็นนโยบายระดับจังหวัด ครอบคลุมทุกพื้นที่ สิ่งที่ค้นพบ : มีมาตรการเชิงรุกสู่สถานศึกษา และมาตรการจัดระบบบริการที่เป็น มิตรอย่างชัดเจน มีโรงเรียนต้นแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านตาม เกณฑ์มาตรฐานจนสามารถเป็นศูนย์การเรียนรู้และได้รับรางวัล ระดับชาติ มีการประกาศเป็นนโยบายระดับจังหวัด ครอบคลุมทุกพื้นที่

15 กลุ่มวัยรุ่น (ต่อ) ประเด็นการตรวจราชการ : ประเด็นการตรวจราชการ : การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และการตั้งครรภ์ซ้ำ ข้อเสนอแนะ: สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องจาก หน่วยงานต่างๆให้เอื้อต่อการดำเนินงานเพื่อลดอัตราการตั้งครรภ์และการ ตั้งครรภ์ซ้ำ ความท้าทายที่จะต้องทำให้อปท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานต่อเนื่อง ทั้งการเข้าถึงบริการ การสอน เพศศึกษาในรร และนอกระบบการศึกษา เสนอให้เป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่างก.สาธารณสุขและก.ศึกษา ข้อเสนอแนะ: สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้องจาก หน่วยงานต่างๆให้เอื้อต่อการดำเนินงานเพื่อลดอัตราการตั้งครรภ์และการ ตั้งครรภ์ซ้ำ ความท้าทายที่จะต้องทำให้อปท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานต่อเนื่อง ทั้งการเข้าถึงบริการ การสอน เพศศึกษาในรร และนอกระบบการศึกษา เสนอให้เป็นตัวชี้วัดร่วมระหว่างก.สาธารณสุขและก.ศึกษา

16 การพัฒนาสุขภาพ : กลุ่มวัยรุ่น ประเด็นการตรวจราชการ : การแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น (เหล้า บุหรี่) ข้อสังเกต/ข้อค้นพบ 1.สสจ.มีการจัดทำสถานการณ์ความชุกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ โดยใช้ข้อมูลการคัดกรองจาก 43 แฟ้ม ครบทั้ง 17 อำเภอ 2.สสจ.ให้ความสำคัญการบังคับใช้กฎหมาย โดยมีการดำเนินคดีปรับเทียบปรับตาม กฎหมายบุหรี่ สุรา ที่สูงมากขึ้นและมอบงานร้องเรียนบุหรี่ สุรา มาอยู่กลุ่มงานนิติการ ทำให้การบังคับใช้มีประสิทธิภาพ 3.สสจ.ส่งเสริมให้ชุมชน มีมาตรการงานบุญ ศพ กฐิน ปลอดเหล้า และงดเหล้าทุกวัน พระ 4.สสจ.ผลักดันให้สถานศึกษา เป็นสถานศึกษา ปลอดเหล้า บุหรี่ โดยมีการ MOU กับ สพม.31 และ สพป.สุรินทร์ ให้สถานศึกษาปลอดบุหรี่ สุรา และรอบสถานศึกษา 300 เมตร ปลอดการกระทำผิดกฎหมายบุหรี่ สุรา ข้อเสนอแนะ - การคัดกรองยังไม่ครอบคลุม หากคัดกรองครอบคลุมความชุกการบริโภคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และยาสูบ จะเพิ่มมากขึ้น -สสจ.ควรขยายชุมชนปลอดเหล้า ให้มากขึ้นจากชุมชนให้เป็นระดับตำบลปลอดเหล้า เพื่อต้นแบบต่อพื้นที่อื่นๆ -สสจ.ควรประชาสัมพันธ์กฎหมายบุหรี่ สุรา ให้ร้านค้าทราบถึงข้อห้ามกฎหมายต่างๆ

17 การพัฒนาสุขภาพ : กลุ่มวัยทำงาน ประเด็นการตรวจราชการ : การป้องกันควบคุมโรค NCD และปัจจัยเสี่ยง ข้อสังเกต/ข้อค้นพบ - ปี 57-58 อัตราป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงพบแนวโน้มเพิ่มขึ้นน้อยลง - อัตราป่วยรายใหม่ด้วยโรคเบาหวาน ลดลงจากปี 57 ร้อยละ 24.5 (ปี 57 n=4,987; ปี 58 เหลือ n= 3,056) และความดันโลหิตสูงลดลงร้อยละ 6.9 (ปี 57 n=8,884; ปี 58 เหลือ n= 5,508) (ข้อมูล พ.ค. 58 คัดกรองได้ 60%) - การ control ระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน (HbA1c≤7) ได้ร้อยละ 29 - การ control ระดับความดันโลหิตในผู้ป่วย HT ได้ร้อยละ 34.7 - การประเมิน CVD Risk ได้ร้อยละ 41 (เกณฑ์ร้อยละ 60) ข้อเสนอแนะ - ควรมีการ mapping พื้นที่ที่ยังพบปัญหา เพื่อวิเคราะห์ถึงรากปัญหา และถอด บทเรียนพื้นที่ที่มีการดำเนินงานได้ดี เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบ - ควรมีการวางแผนการดูแลรักษาร่วมกับผุ้ป่วย เพื่อให้เกิดการ self care ได้ดีขึ้น - ควรแยกวิเคราะห์กลุ่มเสี่ยงสูงมากและสูงอันตราย (risk score>30%)เพื่อ ดำเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเข้มข้น และหรือได้รับยาในการรักษาเพื่อลด risk

18 สิ่งที่ค้นพบ : 1. อัตราการเสียชีวิตจาก Head injury ปี 2556-2558 มีแนวโน้มสูงขึ้น และ อัตราตายผู้บาดเจ็บทางสมองที่มีค่า PS >0.75 ปี 2556-2558 เท่ากับ 2.16 ม 2.86และ 3.71 กลุ่มวัยทำงาน ประเด็นการตรวจราชการ: ประเด็นการตรวจราชการ: อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง (ลดลงร้อยละ 14 จากค่าตั้งต้น 3 yrs median ปี 53-55) ข้อเสนอแนะ : 1. การตายที่สามารถป้องกันได้มีแนวโน้มสูงขึ้น จึงควรวางแผนจัดประชุม ผู้เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนแนวทางการดำเนินงานและการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ระดับ ปฐมภูมิถึงตติยภูมิ

19 สิ่งที่ค้นพบ : 2.อัตราการเสียชีวิตจาก Multiple injury ปี 2558 มีแนวโน้มลดลงจากปี 2557 กลุ่มวัยทำงาน ประเด็นการตรวจราชการ: ประเด็นการตรวจราชการ: อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง (ลดลงร้อยละ 14 จากค่าตั้งต้น 3 yrs median ปี 53-55) ข้อเสนอแนะ : 2. ควรทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วย จัด Dead case conference พัฒนา ศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยแก่บุคลากรทุกระดับที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องต่อไป

20 สิ่งที่ค้นพบ : 3. มีการความเข้มแข็งด้านทีมทำงาน และการประสานงานเครือข่ายที่มีความต่อเนื่องตั้งแต่ปี 56 กลุ่มวัยทำงาน ประเด็นการตรวจราชการจังหวัดสุรินทร์ : ประเด็นการตรวจราชการจังหวัดสุรินทร์ : อัตราตายจากอุบัติเหตุทาง ถนนลดลง(ลดลงร้อยละ 14 จากค่าตั้งต้น 3 yrs median ปี 53-55) ข้อเสนอแนะ : 3. จังหวัดสุรินทร์ มีทีม MERT ที่เข้มแข็งคือทีม โรงพยาบาลสุรินทร์ และได้จัดอบรมทีม Mini MERT ให้ทุกอำเภอตั้งปี 2556 โดยในปี 2557ทีม Mini MERT จากทุกอำเภอร่วมซ้อม แผนC-MEX 2014 และประชุมสรุปผลการซ้อมแผนเพื่อวางแผนพัฒนาที่ต่อเนื่อง โดยทีม Mini – MERTเป็นทีมปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ 5 – 6 คน คือแพทย์(1), พยาบาล (2), ผู้ช่วยเหลือ(2-3) ที่พร้อมออกปฏิบัติการช่วยเหลือทีมแพทย์ในพื้นที่ เพื่อดูแลผู้ป่วยใน พื้นที่ของตนและทำหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จังหวัดสุรินทร์มีทีม Mini MERT ที่มี คุณภาพ พร้อมปฏิบัติงาน 100%

21 กลุ่มผู้สูงอายุ ประเด็นการตรวจราชการ : ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุที่พึงประสงค์ สิ่งที่ค้นพบ : มี พท.นำร่อง LTC ของ สปสช. 2 อำเภอ (รัตนบุรี/สนม) ส่งอบรมCM อำเภอละ 5 คน ร่วมกับกรมอนามัย หลักสูตร 2 สัปดาห์ ส่งอบรมCM อำเภอละ 5 คน ร่วมกับกรมอนามัย หลักสูตร 2 สัปดาห์  CM : CG (1 : 5-7 คน), CG : ผู้สูงอายุ (1 : 5-7 คน) สำหรับอำเภออื่นๆ มีการอบรมพยาบาลฟื้นฟู ในรพ. ทุกแห่ง (2 คน/แห่ง) และมีทีม FCT ครอบคลุมทุกพื้นที่ สำหรับอำเภออื่นๆ มีการอบรมพยาบาลฟื้นฟู ในรพ. ทุกแห่ง (2 คน/แห่ง) และมีทีม FCT ครอบคลุมทุกพื้นที่  รพศ. จัดตั้ง ศูนย์ LTC (จัดอบรมพยาบาลฟื้นฟู/CG) และศูนย์ COC เชื่อมโยงระบบการส่งต่อ  พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 45.92 (จากการสำรวจ Rapid Survey ปี57 สุรินทร์ผ่านร้อยละ 44.2 (จากการสำรวจ Rapid Survey ปี57 สุรินทร์ผ่านร้อยละ 44.2 (ภาพรวมเขต ร้อยละ 46.6) (ภาพรวมเขต ร้อยละ 46.6) สิ่งที่ค้นพบ : มี พท.นำร่อง LTC ของ สปสช. 2 อำเภอ (รัตนบุรี/สนม) ส่งอบรมCM อำเภอละ 5 คน ร่วมกับกรมอนามัย หลักสูตร 2 สัปดาห์ ส่งอบรมCM อำเภอละ 5 คน ร่วมกับกรมอนามัย หลักสูตร 2 สัปดาห์  CM : CG (1 : 5-7 คน), CG : ผู้สูงอายุ (1 : 5-7 คน) สำหรับอำเภออื่นๆ มีการอบรมพยาบาลฟื้นฟู ในรพ. ทุกแห่ง (2 คน/แห่ง) และมีทีม FCT ครอบคลุมทุกพื้นที่ สำหรับอำเภออื่นๆ มีการอบรมพยาบาลฟื้นฟู ในรพ. ทุกแห่ง (2 คน/แห่ง) และมีทีม FCT ครอบคลุมทุกพื้นที่  รพศ. จัดตั้ง ศูนย์ LTC (จัดอบรมพยาบาลฟื้นฟู/CG) และศูนย์ COC เชื่อมโยงระบบการส่งต่อ  พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 45.92 (จากการสำรวจ Rapid Survey ปี57 สุรินทร์ผ่านร้อยละ 44.2 (จากการสำรวจ Rapid Survey ปี57 สุรินทร์ผ่านร้อยละ 44.2 (ภาพรวมเขต ร้อยละ 46.6) (ภาพรวมเขต ร้อยละ 46.6)

22 กลุ่มผู้สูงอายุ (ต่อ) ประเด็นการตรวจราชการ ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพทั้ง ร่างกายและจิตใจ ประเด็นการตรวจราชการ : ผู้สูงอายุได้รับการคัดกรอง/ประเมินสุขภาพทั้ง ร่างกายและจิตใจ สิ่งที่ค้นพบ : การคัดกรองครอบคลุมทุกเรื่อง ส่วนใหญ่ทำได้เกินเป้าหมาย ยกเว้น เรื่องการคัดกรองการหกล้ม,สมอง,กลั้นปัสสาวะ และเข่าเสื่อม  การดำเนินงาน DHS งานผู้สูงอายุ ครอบคลุมทุกอำเภอ สิ่งที่ค้นพบ : การคัดกรองครอบคลุมทุกเรื่อง ส่วนใหญ่ทำได้เกินเป้าหมาย ยกเว้น เรื่องการคัดกรองการหกล้ม,สมอง,กลั้นปัสสาวะ และเข่าเสื่อม  การดำเนินงาน DHS งานผู้สูงอายุ ครอบคลุมทุกอำเภอ ข้อเสนอแนะ/จุดเด่นที่พบ : การคัดกรอง/ประเมินสุขภาพร่างกายและจิตใจ มีหลายรายการ บางเรื่องมีความยุ่งยากและต้องใช้ทักษะในการประเมิน ซึ่งผู้ประเมิน ไม่เคยได้รับการฝึกอบรม  ควรมีการวางแผนการบริการรองรับผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยง  ควรพัฒนาโปรแกรมการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุให้เป็นแนวทางเดียวกัน เชื่อมในฐาน Hos-XP  วางระบบการคัดกรอง & ประสานงานได้ดีมาก

23 กลุ่มผู้สูงอายุ (ต่อ) ประเด็นการตรวจราชการ : สถานบริการมีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ครบวงจร สิ่งที่ค้นพบ : รพท./รพศ. มีหน่วยบริการผู้สูงอายุ ร้อยละ100 รพช. มีหน่วยบริการผู้สูงอายุ ร้อยละ13.33 รพช. มีหน่วยบริการผู้สูงอายุ ร้อยละ13.33 รพ. ที่มีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ครบวงจร 4 แห่ง รพ. ที่มีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ครบวงจร 4 แห่ง  รพศ.สุรินทร์ ระดับดีเลิศ  รพ. ปราสาท ระดับดีมาก  รพ.รัตนบุรี ระดับคุณภาพ  รพ. สังขะ ระดับคุณภาพ สิ่งที่ค้นพบ : รพท./รพศ. มีหน่วยบริการผู้สูงอายุ ร้อยละ100 รพช. มีหน่วยบริการผู้สูงอายุ ร้อยละ13.33 รพช. มีหน่วยบริการผู้สูงอายุ ร้อยละ13.33 รพ. ที่มีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ครบวงจร 4 แห่ง รพ. ที่มีระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ครบวงจร 4 แห่ง  รพศ.สุรินทร์ ระดับดีเลิศ  รพ. ปราสาท ระดับดีมาก  รพ.รัตนบุรี ระดับคุณภาพ  รพ. สังขะ ระดับคุณภาพ

24 กลุ่มผู้พิการ : ประเด็นการตรวจราชการ บูรณาการระบบการดูแลสุขภาพคนพิการทางการ ประเด็นการตรวจราชการ : บูรณาการระบบการดูแลสุขภาพคนพิการทางการ เคลื่อนไหว/ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤติ เคลื่อนไหว/ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤติ สิ่งที่ค้นพบ : รพ.ใน จ.สุรินทร์มีการดำเนินงานบูรณาการระบบดูแลสุขภาพคน พิการทางการเคลื่อนไหว/ผป.หลอดเลือดสมองที่พ้นระยะวิกฤตผ่าน เกณฑ์ระดับ 3 สถานบริการเป้าหมายมีการปรับสิ่งแวดล้อม มีสิ่งอำนวยความสะดวก ให้คนพิการ/ผู้สูงอายุเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 1 แห่งจาก 2 แห่ง (รพ.สุรินทร์ และรพ.ปราสาท) คุณภาพชีวิตของผู้พิการ กำลังดำเนินการโดยศูนย์สิรินธร โดยเก็บ ข้อมูลใน นม. และ บร. คนพิการทางการเคลื่อนไหว (ขาขาด) ได้รับบริการครบถ้วน 96.91%

25 ข้อเสนอแนะ 1.การใช้ area based ในการจัดทำแผนงานตามลำดับความสำคัญ ร่วมกับ การใช้ program based เนื่องจากขาดนำข้อมูล มา วิเคราะห์ ทำให้จัดลำดับความสำคัญยังไม่ถูกต้อง 2.Best practice เป็นสิ่งสำคัญ 3.การมีส่วนร่วมของ ชุมชน และองค์กรภายนอกเป็นสิ่งสำคัญ ที่ทำให้ งานประสบความสำเร็จ และยั่งยืน โดยงบประมาณของชุมชน

26 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย -การบูรณาการของกรม วิชาการ -การบูรณาการ ข้ามกระทรวง -มาตรฐานการประเมินของกรมวิชาการไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องตัวชี้วัด -การจัดการข้อมูล การรายงาน และการเก็บข้อมูล ของประเด็นตรวจ ราชการ ในบางประเด็น ควรสมบูรณ์ก่อนลงพื้นที่

27 ระบบควบคุมโรค และภัย ระบบเฝ้าระวัง  บูรณาการระบบ เฝ้าระวังโรค (5 กลุ่มโรค 5 มิติ )  Situation Awareness  พยากรณ์โรค ระบบเฝ้าระวัง  บูรณาการระบบ เฝ้าระวังโรค (5 กลุ่มโรค 5 มิติ )  Situation Awareness  พยากรณ์โรค ศักยภาพทีม SRRT  SRRT สามารถ ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคได้ ครบวงจร ระบบการตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉิน  มีระบบข้อมูล Real time  พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ ตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน  พัฒนาระบบสนับสนุน การปฏิบัติการ ศักยภาพทีม SRRT  SRRT สามารถ ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคได้ ครบวงจร ระบบการตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉิน  มีระบบข้อมูล Real time  พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ ตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน  พัฒนาระบบสนับสนุน การปฏิบัติการ IHR 2005 ช่องทางเข้าออก  ระบบเฝ้าระวัง ช่องทาง เข้าออก ประเทศ  ระบบบริหารจัดการ  สมรรถนะ สุขภาวะชายแดน  พัฒนาสุขภาวะ ชายแดนตามกรอบ กฎอนามัยระหว่าง ประเทศ ประชากรต่างด้าว  พัฒนาระบบมูล ประชากรต่างด้าว  จัดให้ประชากรต่างด้าว เข้าถึงบริการป้องกัน ควบคุมโรคขั้นพื้นฐาน ควบคุมโรค และภัยใน พื้นที่และ กลุ่มเป้าหมา ยพิเศษ การพัฒนาระบบควบคุมโรค ตรวจจับ เร็ว ตอบโต้ ทัน

28 ความพร้อมใน การตอบโต้ สถานการณ์ หรือภาวะฉุกเฉิน ด้านสาธารณสุข ร้อยละ 50 ของอำเภอ สามารถควบคุม โรคติดต่อสำคัญของ พื้นที่ – ไข้เลือดออก : ร้อยละ 100 – หัด : ร้อยละ 100 ร้อยละ 50 ของอำเภอ ชายแดน ( กาบเชิง พนม ดงรัก สังขะ บัวเชด ) สามารถควบคุม โรคติดต่อสำคัญของ พื้นที่ชายแดน – มือ เท้าปาก : ร้อยละ 100 – อาหารเป็นพิษ : ร้อยละ 100 ร้อยละ 50 ของอำเภอ สามารถควบคุม โรคติดต่อสำคัญของ พื้นที่ – ไข้เลือดออก : ร้อยละ 100 – หัด : ร้อยละ 100 ร้อยละ 50 ของอำเภอ ชายแดน ( กาบเชิง พนม ดงรัก สังขะ บัวเชด ) สามารถควบคุม โรคติดต่อสำคัญของ พื้นที่ชายแดน – มือ เท้าปาก : ร้อยละ 100 – อาหารเป็นพิษ : ร้อยละ 100 การป้องกัน ควบคุมโรค ใน พื้นที่จังหวัด ชายแดนและช่อง ทางเข้าออก ระหว่างประเทศ จังหวัดชายแดนที่เป็น เป้าหมายผ่านเกณฑ์การ ประเมินที่กำหนด – สิ่งแวดล้อม โครงสร้าง – การซ้อมแผนเตรียมการ MERS จังหวัดชายแดนที่เป็น เป้าหมายผ่านเกณฑ์การ ประเมินที่กำหนด – สิ่งแวดล้อม โครงสร้าง – การซ้อมแผนเตรียมการ MERS

29 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังบูรณาการระบบ เฝ้าระวังโรค (5 ระบบ 5 มิติ ) ระบบเฝ้าระวัง โรคติดต่อทั่วไป (CD) Health determinant, Behavior, Program response, Morbidity/Mortality, Event ระบบเฝ้าระวัง โรคติดต่อทั่วไป (CD) Health determinant, Behavior, Program response, Morbidity/Mortality, Event ระบบเฝ้าระวังโรค SALT ระบบเฝ้าระวังโรค NATI - วิเคราะห์โรคและภัย สุขภาพ 5 ระบบ 5 มิติ ให้ชัดและดำเนิน มาตรการ (program response) ตามประเด็น ปัจจัยต้นเหตุ (determinant) และ พฤติกรรมเสี่ยง ( Behavioral risk ) ตรวจ จับ เร็ว ระบบ ควบคุม โรคและ ภัย ให้ได้ ตาม มาตรฐา น ระบบเฝ้าระวัง Env.-occ ระบบเฝ้าระวัง Area based - 17 อำเภอผ่าน เกณฑ์คุณลักษณะ ระบบระบาดวิทยาที่ดี ระดับอำเภอ และ ผลสำเร็จการควบคุม โรค Area Based - การพยากรณ์โรค 5 โรค ( ธค.) - 17 อำเภอผ่าน เกณฑ์คุณลักษณะ ระบบระบาดวิทยาที่ดี ระดับอำเภอ และ ผลสำเร็จการควบคุม โรค Area Based - การพยากรณ์โรค 5 โรค ( ธค.)

30 การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง สาธารณสุข มาตรฐาน SRRT ระดับ อำเภอ 1. ระดับดี 13 อำเภอ (76.5) 2. ระดับพื้นฐาน 4 อำเภอ (23.5) มาตรฐาน SRRT ระดับ อำเภอ 1. ระดับดี 13 อำเภอ (76.5) 2. ระดับพื้นฐาน 4 อำเภอ (23.5) แผนงาน / โครงการ พัฒนาระบบเฝ้าระวัง เหตุการณ์ผิดปกติทาง สาธารณสุขที่เชื่อมโยง ระดับเขตและจังหวัด ประเมินพื้นที่เสี่ยงโรค และภัยสุขภาพ ตอบ โต้ทัน ระบบ ควบคุม โรคและ ภัย ให้ได้ตาม มาตรฐาน มาตรการเตรียม ความพร้อมรับการ ระบาด MERS และ ภัยสุขภาพ - ยกระดับ SRRT ระดับ ดีสู่ระดับดี เยี่ยม : จอม พระ รัตนบุรี สังขะ ลำดวน : แรงจูงใจ - บูรณาการเป็น โครงสร้าง การ ปฏิบัติงานในสถานการ ฉุกเฉินทุกกลุ่มงาน วิเคราะห์สถานการณ์ ทีมปฏิบัติการ - การมีส่วนร่วมจาก ภาคเอกชน ( รพ. เอกชน องค์กรฯลฯ ) - คุณภาพของการ สอบสวนโรคและการ เขียนรายงานการ สอบสวนโรค - ยกระดับ SRRT ระดับ ดีสู่ระดับดี เยี่ยม : จอม พระ รัตนบุรี สังขะ ลำดวน : แรงจูงใจ - บูรณาการเป็น โครงสร้าง การ ปฏิบัติงานในสถานการ ฉุกเฉินทุกกลุ่มงาน วิเคราะห์สถานการณ์ ทีมปฏิบัติการ - การมีส่วนร่วมจาก ภาคเอกชน ( รพ. เอกชน องค์กรฯลฯ ) - คุณภาพของการ สอบสวนโรคและการ เขียนรายงานการ สอบสวนโรค

31 พัฒนาระบบควบคุมโรคในช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและ จังหวัดชายแดนให้ได้ตาม IHR 2005 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและ โครงสร้างตามกรอบ กฎอนามัยระหว่าง ประเทศ ประชากรต่างด้าว 1. ข้อมูลประชากรต่าง ด้าว 2. มาตรการควบคุม โรค ประชากรต่างด้าว 1. ข้อมูลประชากรต่าง ด้าว 2. มาตรการควบคุม โรค - จัดการประชุมเตรียม ความพร้อมพัฒนา ระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉิน ช่อง ทางเข้าออก (24 กค.) - เตรียมการจัดการ ซ้อมแผนเตรียมความ พร้อมรับการระบาด ของ MERS - มีการวางแผน ประสานภาคีที่ เกี่ยวข้องในการ ดำเนินงานประชากร ต่างด้าว - จัดการประชุมเตรียม ความพร้อมพัฒนา ระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะ ฉุกเฉิน ช่อง ทางเข้าออก (24 กค.) - เตรียมการจัดการ ซ้อมแผนเตรียมความ พร้อมรับการระบาด ของ MERS - มีการวางแผน ประสานภาคีที่ เกี่ยวข้องในการ ดำเนินงานประชากร ต่างด้าว 0 0 ตรวจ จับ เร็ว ตอบ โต้ทัน มาตรฐานกฎอนามัย ระหว่างประเทศ ระบบ ควบคุม โรคและ ภัย ให้ได้ตาม มาตรฐาน 3. ควบคุมโรคและ ภัยในพื้นที่และ กลุ่มเป้าหมาย พิเศษ

32 นวัตกรรมที่เป็น แบบอย่าง สุรินทร์ ต้นแบบ IVM ใน อปท.6 ตำบล ( อบต. สำโรง ทาบ อ. สำโรงทาบ อบต. ไพรขลา อ. ชุมพลบุรี อบต. ปราสาททนง อ. ปราสาท อบต. หนองบัว อ. ศีขรภูมิ อบต. เมืองลิง อ. จอมพระ อบต. เทนมีย์ อ. เมือง ) แผนยุทธศาสตร์อำเภอ ( อ. รัตนบุรี ) นวัตกรรม “ แขกมาเยี่ยม เตรียมบ้านไว้รอ ” ไข้เลือดออก ( รพสต. บ้านดินแดง อ. รัตนบุรี ) หมู่บ้านต้นแบบปลอดเหล้า ( บ้านโพนแคน ม.7 รพสต. บ้านดินแดง อ. รัตนบุรี ) ทุกอำเภอผลิตสื่อ เพื่อสื่อสารความเสี่ยง MERS รพ. ค่ายฯ + เอกชนผลิตสื่อ สุรินทร์ ต้นแบบ IVM ใน อปท.6 ตำบล ( อบต. สำโรง ทาบ อ. สำโรงทาบ อบต. ไพรขลา อ. ชุมพลบุรี อบต. ปราสาททนง อ. ปราสาท อบต. หนองบัว อ. ศีขรภูมิ อบต. เมืองลิง อ. จอมพระ อบต. เทนมีย์ อ. เมือง ) แผนยุทธศาสตร์อำเภอ ( อ. รัตนบุรี ) นวัตกรรม “ แขกมาเยี่ยม เตรียมบ้านไว้รอ ” ไข้เลือดออก ( รพสต. บ้านดินแดง อ. รัตนบุรี ) หมู่บ้านต้นแบบปลอดเหล้า ( บ้านโพนแคน ม.7 รพสต. บ้านดินแดง อ. รัตนบุรี ) ทุกอำเภอผลิตสื่อ เพื่อสื่อสารความเสี่ยง MERS รพ. ค่ายฯ + เอกชนผลิตสื่อ 0 0 ตรวจ จับ เร็ว ตอบ โต้ทัน มาตรฐานกฎอนามัย ระหว่างประเทศ ระบบ ควบคุม โรคและ ภัย ให้ได้ตาม มาตรฐาน 3. ควบคุมโรคและ ภัยในพื้นที่และ กลุ่มเป้าหมาย พิเศษ


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน (รอบที่ 2) คณะที่ 1 : การพัฒนาสุขภาพตามกลุ่มวัย และระบบควบคุมโรค จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 1-3 ก.ค. 58.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google