งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักวิทยบริการ ได้ประยุกต์ใช้รหัสคิวอาร์ หรือ QR Code (Quick Response) เพื่อให้บริการสารสนเทศและอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักวิทยบริการ ได้ประยุกต์ใช้รหัสคิวอาร์ หรือ QR Code (Quick Response) เพื่อให้บริการสารสนเทศและอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักวิทยบริการ ได้ประยุกต์ใช้รหัสคิวอาร์ หรือ QR Code (Quick Response) เพื่อให้บริการสารสนเทศและอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ผ่านอุปกรณ์ Smart phone และ Tablet ด้วยการสแกนรูป QR Code ก็สามารถเข้าสู่สารสนเทศ ต่างๆ ได้แก่ สารสังเขปหนังสือ / วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Fulltext) / วารสารฉบับเต็ม / จดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัยฉบับเต็ม / เอกสารศูนย์สารนิเทศอีสาน สิรินธรฉบับเต็ม และ สื่อดิจิทัลฉบับเต็มได้อย่างรวดเร็วได้โดยไม่ต้องพิมพ์ URL หรือสืบค้นจากฐานข้อมูล Web OPAC การประยุกต์ใช้ QR Code เพื่อการบริการสารสนเทศ ภายในสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.library.msu.ac.th

2 1. คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศใหม่ / ที่น่าสนใจ ได้แก่ หนังสือ / วิทยานิพนธ์ / วารสาร / เอกสารจดหมายเหตุและสารสนเทศ มหาวิทยาลัย / เอกสารศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร และ สื่อดิจิทัล 2. จัดทำ สาระสังเขป / จัดทำ Full text 3. สืบค้นสารสนเทศจากหน้าจอสืบคืน Web OPAC กดที่ปุ่ม QR Code จะได้ QR Code ที่สามารถนำไปใช้งานได้เลยด้วย โปรแกรมจัดทำ QR Code ที่สำนักวิทยบริการพัฒนาขึ้น ขั้นตอนการจัดทำ QR Code

3 อ่าน QR Code ด้วย อุปกรณ์ Smart phone และ Tablet สาระสังเขปหนังสือใหม่ เอกสารจดหมายเหตุและ สารสนเทศมหาวิทยาลัย ฉบับเต็ม เอกสารศูนย์สารนิเทศ อีสานสิริธร ฉบับเต็ม นำ QR Code ไป ประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อต่างๆ วิทยานิพนธ์ ฉบับเต็ม วารสารฉบับเต็ม สื่อดิจิทัล ฉบับเต็ม


ดาวน์โหลด ppt สำนักวิทยบริการ ได้ประยุกต์ใช้รหัสคิวอาร์ หรือ QR Code (Quick Response) เพื่อให้บริการสารสนเทศและอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google