งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประยุกต์ใช้ QR Code เพื่อการบริการสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประยุกต์ใช้ QR Code เพื่อการบริการสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประยุกต์ใช้ QR Code เพื่อการบริการสารสนเทศ
ภายในสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำนักวิทยบริการ ได้ประยุกต์ใช้รหัสคิวอาร์ หรือ QR Code (Quick Response) เพื่อให้บริการสารสนเทศและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ผ่านอุปกรณ์ Smart phone และ Tablet ด้วยการสแกนรูป QR Code ก็สามารถเข้าสู่สารสนเทศ ต่างๆ ได้แก่ สารสังเขปหนังสือ / วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Fulltext) / วารสารฉบับเต็ม / จดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัยฉบับเต็ม / เอกสารศูนย์สารนิเทศอีสาน สิรินธรฉบับเต็ม และ สื่อดิจิทัลฉบับเต็มได้อย่างรวดเร็วได้โดยไม่ต้องพิมพ์ URL หรือสืบค้นจากฐานข้อมูล Web OPAC

2 ขั้นตอนการจัดทำ QR Code
1. คัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศใหม่ / ที่น่าสนใจ ได้แก่ หนังสือ / วิทยานิพนธ์ / วารสาร / เอกสารจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย / เอกสารศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร และ สื่อดิจิทัล ขั้นตอนการจัดทำ QR Code 2. จัดทำ สาระสังเขป / จัดทำ Full text 3. สืบค้นสารสนเทศจากหน้าจอสืบคืน Web OPAC กดที่ปุ่ม QR Code จะได้ QR Code ที่สามารถนำไปใช้งานได้เลยด้วยโปรแกรมจัดทำ QR Code ที่สำนักวิทยบริการพัฒนาขึ้น

3 นำ QR Code ไปประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อต่างๆ
เอกสารจดหมายเหตุและสารสนเทศมหาวิทยาลัย ฉบับเต็ม สาระสังเขปหนังสือใหม่ เอกสารศูนย์สารนิเทศอีสานสิริธร ฉบับเต็ม อ่าน QR Code ด้วย อุปกรณ์ Smart phone และ Tablet วิทยานิพนธ์ ฉบับเต็ม สื่อดิจิทัล ฉบับเต็ม วารสารฉบับเต็ม


ดาวน์โหลด ppt การประยุกต์ใช้ QR Code เพื่อการบริการสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google