งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาดูงาน ห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศใน ประเทศไทย วันที่ 12-16 ตุลาคม 2548 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e- Library) ณ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาดูงาน ห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศใน ประเทศไทย วันที่ 12-16 ตุลาคม 2548 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e- Library) ณ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาดูงาน ห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศใน ประเทศไทย วันที่ 12-16 ตุลาคม 2548 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e- Library) ณ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำเสนอโดย นางสดศรี กันทะอินทร์ นางสาวรำไพ ชื่นมนุษย์

2

3 สมาชิกกลุ่ม E-Library นางนวลลออ จุลพุ์ปสาสน์ นางจินตนา สุวรรณมณี นางสาวจิราภรณ์ จันทร์คำ นางสาวระวีวรรณ บุญรอด นางสาวรำไพ ชื่นมนุษย์ นางสาววิสาข์ ทาคำส่าง นางสาวศศิประภา แสงพงษ์ชัย นางสดศรี กันทะอินทร์ นางอรุณรัตน์ พยอมไพร นางอุไร เสียงเพราะ

4 สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ http://www.car.chula.ac.th

5 http://www.car.chula.ac. th

6 ฐานข้อมูลของห้องสมุด Library Catalog

7 ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม Thailand Union Catalog : Thai Universities OPAC

8 ฐานข้อมูลสาระท้องถิ่นอิเล็กทรอนิกส์ E- Local Content

9 ฐานข้อมูลงานวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย E-Research

10 หนังสือหายากออนไลน์ E-Text

11 กฤตภาคข่าวออนไลน์ : Clippings Online

12 ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU Reference Databases

13 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ : E-Journal

14 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ : E-Journal ( ต่อ )

15 บริการการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : E- Learning Service http://blackboard.car.chula.ac.t h/

16 เครือข่ายการเรียนรู้ทางไกลทั่วโลก จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย CU-GDLN

17 วีดีโอออนดิมานด์ : Video on Demand

18 บริการเครือข่ายไร้สาย : CUNI@CAR

19 มิติใหม่ของ E-Service

20 ประมวลภาพการศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย E-Library

21 บริเวณชั้น 1

22 บริเวณชั้น 2

23 บริเวณชั้น 3

24 บริเวณชั้น 4

25 บริเวณชั้น 5

26 บริเวณชั้น 6

27 ป้ายประชาสัมพันธ์และแนะนำการ ใช้ห้องสมุด

28 ข้อเสนอแนะในการศึกษาดูงาน 1. ควรนำระบบการให้บริการยืม - คืนหนังสือด้วย ตนเอง Self Check มาใช้ เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการที่สามารถยืม - คืนได้ด้วยตนเอง และเป็นการ ลดภาระของผู้ให้บริการโดยเฉพาะช่วงเวลาที่มี ผู้ใช้บริการมาก 2. ควรนำศักยภาพทางด้าน IT ของสำนักหอสมุดมาจัดการเรียนรู้สารนิเทศ (Information Literacy) ให้แก่ผู้ใช้ แบบ E-Learning ผ่านเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด 3. ควรใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดจัดหา มาจัดบริการเชิงรุก เช่น บริการสืบค้นสารนิเทศเฉพาะสาขาวิชา บริการ ตรวจสอบค่า Impact Factor ของวารสารวิชาการ บริการสืบค้นการอ้างถึง ผลงานวิจัย

29 ข้อเสนอแนะในการศึกษาดูงาน ( ต่อ ) 4. ควรมีการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักหอสมุดให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 5. ควรมีการรวบรวมรายชื่อและจัดทำ Link ของ วารสารวิชาการที่จัดทำโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะ / สถาบัน / สำนัก / รวมถึงหน่วยงานต่างๆ 6. ควรมีการประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูลให้ผู้ใช้ได้รู้จักและได้ประโยชน์ เช่น การจัดนิทรรศการแนะนำฐานข้อมูลออนไลน์สัญจรไปตามห้องสมุดคณะต่างๆ 7. ควรเพิ่มเวลาในการศึกษาดูงาน เพื่อให้มีเวลาสำหรับเดินดูสถานที่ปฏิบัติงาน ให้มากกว่านี้

30 ความประทับใจในการศึกษาดูงาน 1. เป็นโอกาสที่ดีที่สำนักหอสมุดได้จัดโครงการ การศึกษาดูงาน เพื่อช่วยเสริมสร้าง และจุดประกายแนวคิดเพื่อพัฒนาตนเองและ หน่วยงานต่อไป 2. บุคลากรต้อนรับและนำชมด้วยความเต็มใจ มี Service Mind ด้วยบรรยากาศ ที่เป็นกันเองและทำงานเพื่อองค์กร 3. มีทรัพยากรและฐานข้อมูลหลากหลายประเภทที่สามารถสนองความต้องการ ด้านการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย และความใฝ่รู้ของประชาคมมหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติและเป็นการพัฒนาระบบ บริหารและบริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการทุกระดับ

31 ความประทับใจในการศึกษาดูงาน ( ต่อ ) 4. การนำหนังสือหายากเข้ามาในระบบฐานข้อมูล ทำให้ผู้ใช้ได้อ่านเนื้อหาฉบับเต็ม ของหนังสือเก่า เสมือนได้อ่านจากต้นฉบับ 5. มีการจัดการข้อมูลที่เป็นระบบ ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 6. สถานที่ตั้งและบรรยากาศโดยรวม มีพื้นที่ใช้สอย กว้างขวาง มีป้ายข้อความสื่อสาร และแนะนำบริการผู้ใช้ภายในห้องสมุดอย่างชัดเจน และทั่วถึง 7. มีความทันสมัยของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่หลากหลาย และเอื้อต่อการใช้งาน

32 จบการ นำเสนอ จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาดูงาน ห้องสมุดและแหล่งสารสนเทศใน ประเทศไทย วันที่ 12-16 ตุลาคม 2548 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e- Library) ณ สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google