งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Birth asphyxia Pakamas Srisuvunrat. สถานการณ์ ภาวะขาดออกซิเจนแรกเกิด (Birth asphyxia) จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีเมืองตรอน ท่า ปลา น้ำปาด ฟาก ท่า บ้าน โคก พิชัยลับแล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Birth asphyxia Pakamas Srisuvunrat. สถานการณ์ ภาวะขาดออกซิเจนแรกเกิด (Birth asphyxia) จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีเมืองตรอน ท่า ปลา น้ำปาด ฟาก ท่า บ้าน โคก พิชัยลับแล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Birth asphyxia Pakamas Srisuvunrat

2 สถานการณ์ ภาวะขาดออกซิเจนแรกเกิด (Birth asphyxia) จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีเมืองตรอน ท่า ปลา น้ำปาด ฟาก ท่า บ้าน โคก พิชัยลับแล ทอง แสนขัน รวม 255539.5134.4821.769.5238.4616.6621.7323.25036.75 255646028.1790.901.610029.4140.1 255739.6300045.45032.629.463.8336.43 2558 (6เดือน) 33.510026.320012.580029.19

3 สถานการณ์ ภาวะขาดออกซิเจนแรกเกิด (Birth asphyxia) โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ( ตค.57- พค.58) รายการ จำนวน(ราย) ทารกเกิดมีชีพ 1993 Birth asphyxia 61 ( 30.61 : 1000 เกิดมีชีพ ) GA< 37 wks 29 ( 47.5 %) GA≥ 37 wks 32 (52.5%) รับ Refer 20 ( 32.8 %) *GA< 37 wks 10 (16.4%) *GA≥ 37 wks 10 (16.4%)

4 สาเหตุการเกิด Birth asphyxia *GA< 37 wks 29 ราย 1.APH/Placenta previa/Abruptio placenta 10 (34.5%) 2.Anormaly 6 (20.7%) 3.Preterm labour 4 (13.8%) 4.Severe pre-eclampsia 3 (10.3%) 5.Breech presentation 3 (10.3%) 6.PPROM 1 (3.4%) 7.Twins 1 (3.4%) 8.สาเหตุด้านมารดา1 (3.4%)

5 สาเหตุการเกิด Birth asphyxia รับRefer *GA< 37 wks 10 ราย 1.APH/Placenta previa/Abruptio placenta 6 (60%) 2.Breech presentation 3 (30%) 3.PPROM 1 (10%)

6 สาเหตุการเกิด Birth asphyxia *GA≥ 37 wks 32 ราย 1.PROM 8 (25.0%) 2.Thick meconium 6 (18.8%) 3.Fetal distress 3 (9.4%) 4.DM 3 (9.4%) 5.Failure V/E 2 (6.2%) 6.คลอดติดไหล่ 2 (6.2%) 7.Post term 1 (3.1%) 8.Oligohydramnios 1 (3.1%) 9. Anormaly 1 (3.1%) 10.สาเหตุเฉพาะด้านมารดา 2 (6.2%)

7 สาเหตุการเกิด Birth asphyxia รับRefer *GA≥ 37 wks 10 ราย 1. PROM4 (40%) 2.Failure V/E2 (20%) 3.Fetal distress2 (20%) 4.Thick meconium2 (20%)

8 แนวทางการป้องกันและแก้ไข  GA< 37 wks  APH/placenta previa/Abruptio placenta  Breech presentation  PPROM ประสานการส่งต่อ และใช้แนวปฏิบัติการส่งต่อผู้คลอด โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ในการเตรียมผู้ป่วยก่อนการส่งต่อ การดูแล ระหว่างการส่งต่อ การประสานงานโรงพยาบาลศูนย์อุตรดิตถ์เพื่อ เตรียมรับการส่งต่อ และช่องทางด่วนสำหรับผู้ป่วยคลอด พัฒนางานฝากครรภ์ ในการเฝ้าระวัง การเจ็บครรภ์คลอดก่อน กำหนด

9 แนวทางการป้องกันและแก้ไข  *GA≥ 37 wks  PROM ตามมาตรฐานการดูแลคลอด  Failure V/E  Fetal distress  Thick meconium


ดาวน์โหลด ppt Birth asphyxia Pakamas Srisuvunrat. สถานการณ์ ภาวะขาดออกซิเจนแรกเกิด (Birth asphyxia) จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีเมืองตรอน ท่า ปลา น้ำปาด ฟาก ท่า บ้าน โคก พิชัยลับแล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google