งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CORONARY ARTERY DISEASE  ATHEROSCLEROSIS AND THROMBOSIS  VASOSPASM  EMBOLI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CORONARY ARTERY DISEASE  ATHEROSCLEROSIS AND THROMBOSIS  VASOSPASM  EMBOLI."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 CORONARY ARTERY DISEASE  ATHEROSCLEROSIS AND THROMBOSIS  VASOSPASM  EMBOLI

3 ATHEROSCLEROSIS AND THROMBOSIS

4 THROMBOSIS Thrombus Fibrous plaques

5  NON-MODIFABLE RISK FACTOR * อายุ ( ชาย 45 ปีขึ้นไป, หญิง 55 ปีขึ้นไป ) * เพศ * ประวัติครอบครัว

6 2. MODIFABLE RISK FACTOR 2.1 MAJOR - DYSLIPIDEMIA -SMOKING - DM - HYPERTENSION -OBESITY

7  MODIFABLE RISK FACTOR 2.2 MINOR -PHYSICAL INACTIVITY -PERSONALITY TYPE -PSYCHOSOCIAL TENSION

8 CARDIAC CHEST PAIN

9 CARDIAC CHEST PAIN ON EXERTION SUBSTERNUM CHEST PAIN RELIEVE BY REST OR NITROGLYCERIN

10

11 TYPICAL ANGINA 3 SYMPTOMS ATYPICAL ANGINA 2 SYMPTOMS NONCARDIAC CHEST PAIN 0-1 SYMPTOMS

12 SYMPTOMS

13 P : PAIN,PRECIPITATING CAUSE Q: QUIALITY R: REGION,REFER,RELEIF S:SEVERITY T:DURATION,TIMING

14 SILENT ISCHEMIA ANGINA EQUIVALENT

15 SILENT ISCHEMIA NO SYMPTOM WITH ST SEGMENT DEPRESSION AT LEAST 1 MIN ANGINA EQUIVALENT DYSPNEA ON EXERTION FATIGUE FAINTING PALPITATION SUDDEN CARDIAC DEATH

16 Coronaryartery Disease STABLE ANGINA UNSTABLE ANGINA NON ST – ELEVATE MI STEMI

17

18 REST ANGINA NEW ON SET OF ANGINA CRESCENDO ANGINA EARLY POST MI ANGINA

19 CARDIAC ENZYME

20 EKG CXR CARDIAC ENZYME CREATINE KINASE MYOGLOBIN LEVELS TROPONINS T AND I

21 2. SERUM CARDIAC ENZYMES MakerOnsetPeak To normal Troponin - t3-5 hrs.24 hrs.10-14 d. CK MB3-12 hrs.9-10 hrs.24-36 hrs.

22 EKG NORMAL > 50 %

23 CARDIAC TROPONINS T AND I ARE HIGHLY SENSITIVE AND SPECIFIC FOR CARDIAC DAMAGE. TROPONIN I AND T SERUM LEVELS INCREASE WITHIN 3- 12 HOURS PEAK AT 24-48 HOURS, AND RETURN TO BASELINE OVER 5- 14 DAYS. TROPONIN LEVELS MAY NOT BE DETECTABLE FOR SIX HOURS AFTER THE ONSET OF MYOCARDIAL CELL INJURY

24 CARDIAC TROPONINS T AND I F/U BASELINE 6-12 HR FROM SYMPTOM OR FIRST LAB 12-24HR FROM SYMPTOM

25 0-3 low risk (conservative strategy) 3-5 intermidiate risk >5 high risk (early invasive strtegy)

26 NON ST – ELEVATE MI/STEMI EKG

27

28 DIAGNOSIS (WHO CRITERIA) ANGINA CHEST PAIN ECG CARDIAC ENZYME

29 ECG Q WAVE WIDE >30 MS DEEP > 1MM AT LEAST 2LEAD IN DOSE GROUP A: LEAD 2,3,AVF B: LEAD V1-V6 C: LEAD 1,AVL ST ELEVATION > 2MM AT CHEST LEAD IN GROUP B ST ELEVATE > 1 MM AT LEAST 2 LEAD IN GROUP A,C NEW COMPLETE LBBB

30 MANAGEMENT INITIAL MANAGEMENT REPERFUSION MANAGEMENT

31 INITIAL MANAGEMENT AT ER MORPHINE OXYGEN NITROGLYCERINE ASPIRIN/CLOPIDOGREL

32 ช่วยบรรเทาอาการเจ็บแน่นหน้าอกและการ เกิดลิ่มเลือดมากขึ้น  MONA  ให้ยาแก้เจ็บอก : MORPHINE ให้ O 2 2 - 4 ลิตร / นาที KEEP SAT O 2  92% ดูแลให้ NTG : ISORDIL 5 MG. อมไต้ลิ้น อมใต้ NTG IV DRIP ถ้ายังมีอาการเจ็บอก หรือมีภาวะ หัวใจวาย ให้ ASA 160 - 325 MG เคี้ยวแล้วกลืนทันที เปิดเส้นเลือด พร้อมส่งเลือดตรวจหาค่า CARDIAC MARKER และ LAB อื่นๆ ON HEPARIN LOCK หรือ ให้สารละลาย NSS ช้าๆ ตามแผนการรักษา

33 REPERFUSION MANAGEMENT THROMBOLYTIC THERAPY PRIMARY PCI

34 TIME OF ANGINA ONSET THE MOST SEVERITY CHEST PAIN TIME AT ER TIME AT NEEDLE TIME AT BALLOON

35 PAIN TIME < 6H FIBRINOLYSIS ------- PCI PAIN TIME 6-12 HR OR PAIN TIME >12 HR WITH PERSISTENT ANGINA TRANSFER TO PCI PAIN TIME > 12HR LATE HOSPITAL CARE CAG

36 TREATMENT 3. CORONARY REVASCULARIZATION -PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION (PCI) -CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT (CABG

37 VT VF BRADYCARDIA AV BLOCK / SINUS BRADYCARDIA COMPLETE HEART BLOCK

38 MANAGEMENT

39 VT HR >150 CARDIOVERSION 100 J POLYMORPHIC VT DC SHOCK 200J VT HR <150 AMODARONE 150 MG DRIP IN 10 MIN Q10-15

40 MANAGEMENT

41 DC SHOCK 200 J,300J,360J AMIODARONE 150 MG IV AFTER ONE SHOCK

42 AV BLOCK / SINUS BRADYCARDIA

43 HEMODNAMIC STABLE NO NEED FOR MANAGEMENT HEMODNAMIC UNSTABLE ATROPINE 0.6MG Q 3-5 MIN (MAX 2.5 MG)

44 TRANSCUTANAEOUS PACING

45 การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ( 12 LEAD) มีการเปลี่ยนแปลงของ EKG ตาม พยาธิสภาพ 3 อย่าง  ISCHEMIA เกิดจากการที่กล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือด  INJURY เกิดการบาดเจ็บของ กล้ามเนื้อหัวใจ  INFARCTION เกิดกล้ามเนื้อหัวใจ ตาย

46 ในผู้ป่วย ACS. จะมีความเปลี่ยนแปลงที่ ST SEGMENT ST elevation * Limb lead อย่างน้อย 1 ช่อง * chest lead อย่างน้อย 2 ช่อง

47

48 ลักษณะเฉพาะ EKG ของภาวะ ACS. ST ELEVATION,ST DEPRESSION, T WAVE INVERT ST ELEVATION LIMB LEAD อย่างน้อย 1 ช่อง CHEST LEAD อย่างน้อย 2 ช่อง การเปลี่ยนแปลงจะพบเฉพาะ LEAD ตาม ตำแหน่ง เช่น ANTERIOR WALL, INFERIOR WALL พบ RECIPROCAL ST DEPRESSION ใน LEAD ตรงข้าม

49 การเปลี่ยนแปลง EKG พบตามตำแหน่ง INFERIOR WALL INFARCTION LEAD II,III,AVF

50 ANTRIOR WALL INFARCTION LEAD V 2-4

51

52 ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ทำ EKG 12 LEAD ต้องทำเสร็จภายใน 10 นาที

53 ACUTE CORONARY SYNDROME ST elevation ACS Non-ST elevation ACS Unstable angina STEMI NSTEMI/UA

54 ACUTE CORONARY SYNDROMES ST-ELEVATION ACS Cardiac marker +ve Non-ST elevation ACS Cardiac marker +ve

55 UNSTABLE ANGINA Cardiac marker - ve


ดาวน์โหลด ppt CORONARY ARTERY DISEASE  ATHEROSCLEROSIS AND THROMBOSIS  VASOSPASM  EMBOLI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google