งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ACUTE CORONARY SYNDROME

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ACUTE CORONARY SYNDROME"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ACUTE CORONARY SYNDROME

2 CORONARY ARTERY DISEASE
Atherosclerosis and Thrombosis Vasospasm Emboli

3 Atherosclerosis and Thrombosis

4 Thrombosis Thrombus Fibrous plaques

5 Risk Factors Non-Modifable risk factor
* อายุ( ชาย 45 ปีขึ้นไป, หญิง 55 ปี ขึ้นไป) * เพศ * ประวัติครอบครัว

6 Risk Factors - Dyslipidemia -Smoking - DM - Hypertension -Obesity
2. Modifable risk factor 2.1 Major - Dyslipidemia -Smoking - DM - Hypertension -Obesity

7 Risk Factors Modifable risk factor 2.2 Minor -Physical inactivity
-Personality type -Psychosocial tension

8 CHEST PAIN CARDIAC CHEST PAIN

9 CHEST PAIN CARDIAC CHEST Pain on exertion Substernum chest pain
Relieve by rest or nitroglycerin

10 Angina pectoris Clinical Presentation

11 CHEST PAIN Typical angina Atypical angina Noncardiac chest pain
3 symptoms Atypical angina 2 symptoms Noncardiac chest pain 0-1 symptoms

12 CHEST PAIN Symptoms

13 CHEST PAIN Symptoms P : pain ,precipitating cause Q: quiality
R: region,refer,releif S:severity T:duration,timing

14 CHEST PAIN Silent ischemia Angina equivalent

15 CHEST PAIN Silent ischemia
No symptom with ST segment depression at least 1 min Angina equivalent Dyspnea on exertion Fatigue Fainting Palpitation Sudden cardiac death

16 Coronaryartery Disease
Stable angina Unstable angina Non ST – Elevate MI STEMI

17 STABLE/UNSTABLE ANGINA

18 STABLE/UNSTABLE ANGINA
Rest angina New on set of angina Crescendo angina Early post MI angina

19 Unstable angina/Non ST – Elevate MI
Cardiac enzyme

20 Investigation EKG CXR Cardiac Enzyme Creatine kinase Myoglobin levels
Troponins T and I

21 2. Serum cardiac enzymes Maker Onset Peak Troponin - t 3-5 hrs.
To normal Troponin - t 3-5 hrs. 24 hrs. 10-14 d. CK MB 3-12 hrs. 9-10 hrs. 24-36 hrs.

22 Investigation EKG Normal > 50 %

23 Investigation Cardiac troponins T and I
are highly sensitive and specific for cardiac damage. Troponin I and T Serum levels increase within hours peak at hours, and return to baseline over 5-14 days.  Troponin levels may not be detectable for six hours after the onset of myocardial cell injury

24 Investigation Cardiac troponins T and I f/u Baseline
6-12 hr from symptom or first LAB 12-24hr from symptom

25 TIMI RISK SCORE 0-3 low risk (conservative strategy)
3-5 intermidiate risk >5 high risk (early invasive strtegy)

26 Non ST – Elevate MI/STEMI
EKG

27 Non ST – Elevate MI/STEMI

28 STEMI Diagnosis (WHO criteria) Angina Chest pain ECG Cardiac enzyme

29 STEMI ECG Q wave wide >30 mS deep > 1mm at least 2lead in dose group A: lead 2,3,AVF B: lead V1-V6 C: lead 1,AVL ST elevation > 2mm at chest lead in group B ST elevate > 1 mm at least 2 lead in group A,C New complete LBBB

30 STEMI Management Initial management Reperfusion management

31 Management Initial management at ER Morphine Oxygen Nitroglycerine
Aspirin/clopidogrel

32 ช่วยบรรเทาอาการเจ็บแน่นหน้าอกและการเกิดลิ่มเลือดมากขึ้น MONA 
ให้ยาแก้เจ็บอก: Morphine ให้ O ลิตร/นาที keep Sat O2  92% ดูแลให้ NTG : Isordil 5 mg. อมไต้ลิ้น อมใต้NTG IV drip ถ้ายังมีอาการ เจ็บอก หรือมีภาวะหัวใจวาย ให้ ASA mg เคี้ยวแล้วกลืนทันที เปิดเส้นเลือด พร้อมส่งเลือดตรวจหาค่า cardiac marker และLab อื่นๆ on heparin lock หรือให้สารละลาย NSS ช้าๆ ตามแผนการรักษา

33 Management Reperfusion management Thrombolytic therapy Primary PCI

34 Management Time of angina onset Time at ER Time at needle
The most severity chest pain Time at ER Time at needle Time at balloon

35 Management in Non-PCI hospital
Pain time < 6h Fibrinolysis PCI Pain time 6-12 hr or pain time >12 hr with persistent angina Transfer to PCI Pain time > 12hr Late hospital care CAG

36 Treatment 3. Coronary Revascularization -Percutaneous coronary Intervention (PCI) -Coronary Artery Bypass Graft (CABG

37 Early Complication VT VF Bradycardia AV block / sinus bradycardia
Complete heart block

38 Ventricular tachycardia
management

39 Ventricular tachycardia
Management VT HR >150 cardioversion 100 J Polymorphic VT DC shock 200J VT HR <150 amodarone 150 mg drip in 10 min q10-15

40 Ventricular tachycardia
Management

41 Ventricular fibilation
DC shock 200 J,300J,360J Amiodarone 150 mg IV after one shock

42 Bradycardia AV block / sinus bradycardia

43 AV block / sinus bradycardia
Hemodnamic stable No need for management Hemodnamic unstable Atropine 0.6mg q 3-5 min (max 2.5 mg)

44 Complete heart block Transcutanaeous pacing

45 การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ( 12 lead)
มีการเปลี่ยนแปลงของ EKG ตาม พยาธิสภาพ 3 อย่าง Ischemia เกิดจากการที่กล้ามเนื้อ หัวใจขาดเลือด Injury เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ หัวใจ Infarction เกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย

46 ในผู้ป่วย ACS. จะมีความเปลี่ยนแปลงที่ ST segment
ST elevation * Limb lead อย่างน้อย1 ช่อง * chest lead อย่างน้อย 2 ช่อง

47

48 ลักษณะเฉพาะ EKG ของภาวะ ACS.
ST elevation ,ST depression, T wave invert ST elevation Limb lead อย่างน้อย1 ช่อง chest lead อย่างน้อย 2 ช่อง การเปลี่ยนแปลงจะพบเฉพาะ lead ตามตำแหน่ง เช่น anterior wall, inferior wall พบ reciprocal ST depression ใน lead ตรงข้าม

49 การเปลี่ยนแปลง EKG พบตามตำแหน่ง
Inferior wall infarction lead II,III,aVF

50 Antrior wall infarction lead V 2-4

51

52 Assessment ACS ต้องทำเสร็จภายใน 10 นาที ซักประวัติ ตรวจร่างกาย
ซักประวัติ ตรวจร่างกาย ทำ EKG 12 lead ต้องทำเสร็จภายใน 10 นาที

53 Acute Coronary Syndrome
ST elevation ACS Non-ST elevation ACS Unstable angina NSTEMI/UA STEMI

54 Acute Coronary Syndromes
ST-elevation ACS Non-ST elevation ACS Cardiac marker +ve Cardiac marker +ve

55 Unstable angina Cardiac marker - ve


ดาวน์โหลด ppt ACUTE CORONARY SYNDROME

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google