งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางชนกพร อุตตะมะ APNs Med- Surge รพ.นครพิงค์. แนวทางการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary Syndrome) เจ็บเค้นอกสงสัยเกิดจากโรคหัวใจขาดเลือด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางชนกพร อุตตะมะ APNs Med- Surge รพ.นครพิงค์. แนวทางการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary Syndrome) เจ็บเค้นอกสงสัยเกิดจากโรคหัวใจขาดเลือด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางชนกพร อุตตะมะ APNs Med- Surge รพ.นครพิงค์

2 แนวทางการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary Syndrome) เจ็บเค้นอกสงสัยเกิดจากโรคหัวใจขาดเลือด เฉียบพลัน - เจ็บเค้นอกรุนแรงติดต่อกันมากกว่า 20 นาที - เจ็บเค้นอกรุนแรงขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาก่อน บุคคลากรทางการแพทย์ประเมินภาวะเร่งด่วนและให้การบำบัดรักษา เบื้องต้น ❍ RecordV/SและเตรียมCPR ❍ ให้O2, aspirin 160 - 325 มก. เคี้ยว ❍ Nitroglycerin พ่นหรือSL ในผู้ที่เคยได้รับการวินิจฉัยโรคหัวใจ ขาดเลือดมาก่อน ❍ ให้รีบทำ EKG 12 lead ทันที และตามแพทย์โดยด่วน

3 ประเมินเร่งด่วนโดยแพทย์ที่ห้องฉุกเฉิน (< 10 min) ❍ ตรวจติดตามสัญญาณชีพ ❍ เตรียมเปิดเส้นเลือดเพื่อให้ยาหรือสารน้ำ ❍ ประเมิน ECG 12 lead และตรวจซ้ำ ❍ ซักประวัติและตรวจร่างกายที่สำคัญ ❍ ส่งเลือดตรวจ cardiac marker, electrolyte และ การตรวจอื่นๆที่จำเป็น ❍ พิจารณาส่ง X- Ray ลักษณะ EKG 12-lead ST elevation หรือ พบ LBBB ที่เกิดขึ้นใหม่ Non ST-Elevation

4 ST elevation หรือ พบ LBBB ที่เกิดขึ้นใหม่ Non ST-Elevation ให้การรักษาเบื้องต้นก่อนโดยเร็วที่สุด ตามข้อบ่งชี้ ❍ β- blockers ตามข้อบ่งชี้ ❍ Clopidogrel หรือ Ticagrelor ในรายที่ไม่มีแผน ให้ยา Thrombolytic ❍ Heparin (UFH or LMWH) เข้าเกณฑ์ ความเสี่ยงสูง หรือปานกลาง หรือ Troponin ให้ผลบวก หรือไม่ ให้การรักษาเพิ่มเติมตามข้อบ่งชี้ ❍ Nitroglycerin ❍ β- blockers ❍ Clopidogrel ❍ Heparin (UFH or LMWH) ในรายที่ไม่มีแผนทำ PCI เข้าเกณฑ์ admission ICU/CCU หรือสังเกตอาการต่อ ร่วมกับ ❍ ติดตามอาการและสัญญาณชีพ ❍ ตรวจและติดตาม EKG 12 lead ซ้ำเป็นระยะ ❍ ตรวจ cardiac markers ซ้ำ เจ็บหน้าอก ภายใน 12 ชั่วโมง หรือไม่ Admit CCU ไม่เข้าเกณฑ์ > 12hr

5 < 12hr การรักษา ❍ ให้การรักษาโดยการเปิดหลอดเลือด ให้SKก่อนหากมีข้อห้ามหรือสภาพผู้ป่วยไม่ เหมาะสม จึงพิจารณาทำPCI ❍ เป้าหมายในการเปิดหลอดเลือด - Door-to-balloon inflation (PCI) < 90 นาที - Door-to-needle (fibrinolysis) <30 นาที ❍ ให้การรักษาเพิ่มเติมดังนี้ - ACE inhibitors/(ARB) ภายใน 24 ชั่วโมง - Statin ❍ ให้ ASA, heparin ❍ Statin ❍ ACE inhibitor/ARB ❍ ยาอื่นตามข้อบ่งชี้ ❍ CXRหลอดเลือดหัวใจ หรือรักษาเพิ่มเติมด้วยวิธี revascularization หากผู้ป่วยมีลักษณะดังนี้ 1) เจ็บเค้นอกไม่คงที่เป็นๆ หายๆ 2) พบ ST depression เกิดขึ้นใหม่หรือมากขึ้น 3) พบ Ventricular tachycardia 4) มีภาวะการไหลเวียนโลหิตไม่คงที่ 5) มีภาวะหัวใจล้มเหลว 6) EF< 40% 7) ผลตรวจ stress test บ่งชี้ถึงความเสี่ยงสูง 8) เคยขยายหลอดเลือดหัวใจภายใน 6 เดือน 9) เคยผ่าตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดแดงมาก่อน 10) ภาวะช็อกเหตุหัวใจควรรักษาภายใน 48 ชม.

6 แผนที่ สายเหนือ สายกลาง สาย ใต้ โครงข่ายบริการหัวใจ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน

7 รพ. ลำพู น รพ. ศรี สังวาลย์ เครือข่ายประสานการส่งต่อโรคหัวใจและ หลอดเลือด จ. เชียงใหม่

8

9 รพ. ที่ขอส่งต่อผู้ป่วย STEMI รพ. นครพิงค์ ที่ CCU Tel. 0-5399-9200 ต่อ 2200, 2204 หรือ 0-8586-71712 Fax. 0-5399-9200 ต่อ 2200 E- mail. nurseccu@hotmail.co.thnurseccu@hotmail.co.th Line : ID = CCUNPH ส่งข้อมูล 1.C.C ( อาการเจ็บอก วัน เวลา ) 2. อาการปัจจุบัน, V/S 3. การรักษาที่ได้รับ เช่นยาละลายลิ่มเลือด เวลา ขนาด 4. เหตุผลขอส่งรักษาต่อ 5. ประวัติโรคร่วม 6. ส่ง Fax EKG ที่มีภาวะ STEMI 7. ผล Lab Trop- T, CK ( ถ้ามี ) 8. เบอร์โทรฯกลับ

10 - พยาบาล CCU นำ ประวัติ EKG consult แพทย์ cardio หรือ แพทย์เวร Med - tel. กลับภายใน 15 นาที, tel แจ้ง call center รับ Refer 1. ส่งข้อมูล เอกสารฉบับจริง 2. แจ้งข้อมูลญาติสายตรง และให้ญาติ มากับ Pt. 3. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกรณี อาการป. ป 4. แจ้งหมายเลขบัตรปชช. 13 หลัก ที่ อยู่ สิทธิ เพื่อทำบัตรให้ผู้ป่วยล่วงหน้า 5. ถึง ER รพ. นครพิงค์ พยาบาลหรือญาติ ที่มาส่ง ให้ขึ้นมาที่ CCU พร้อมกับ Pt. และ พยาบาล ER โดยไม่ต้องยื่นทำบัตร ไม่รับ Refer 1. ให้ข้อมูลแนวทางการรักษา 2. ให้ยา SK ในรพ. ที่มี ศักยภาพใกล้เคียง 3. ส่งต่อไปรพ. มหาราชฯ Case manager ติดตาม case ส่งทำ Echo ที่ห้อง Noninvasive ประสานการนัด

11 แนวทางการส่งต่อFast track STEMI

12

13

14

15

16

17 CPG ของการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด Day 1 (admit )Day 2Day 3Day 4Day 5 – D/C หอผู้ป่วย หอผู้ป่วยหนัก โรคหัวใจ หอผู้ป่วยสามัญหาก ผู้ป่วยมีอาการคงที่ของ สัญญาณชีพ อาการและ อาการแสดง Consult กายภาพบำบัดสำหรับ cardiac rehabilitation โภชนาการ เภสัชกรสำหรับให้ความรู้ เรื่อง Antipletelet : ASA Plavix Beta – blocker Nitrate ACEI Other.......................... D / C กายภาพบำบัด ทบทวนกิจกรรม โภชนากรทบทวน ความรู้ เภสัชกรทบทวน ความรู้เกี่ยวกับยา Tests 12 lead ECG CXR Cardiac enzimes (D1) Troponin T CBC BUN, Cr,Elyte PT, PTT FBS Lipid profile ABG or Pulse oxymetry 12 lead ECG CBC as needed Elyte as needed Cardiac enzimes (D1) Echocardiogram as needed Pulse oxymetry 12 lead ECG Cardiac enzimes (D1) Pulse oxymetry 12 lead ECG Pulse oxymetry D / C กลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาลนครพิงค์ เอกสารหมายเลข 5 แนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ชื่อผู้ป่วย..............HN ………… AN …………… เวลาที่ผู้ป่วยมาถึง ER …….. น. เวลาที่วินิจฉัยว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน.............. น. เวลาที่ผู้ป่วยได้รับ Thrombolytic agent / Heparin ……… น.

18

19 แบบบันทึกการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

20

21 ตัวชี้วัดตาม service plan ส่งกระทรวง 1. อัตราตายของผู้ป่วย STEMI NSTEMI และ Unstable angina ลดลง 2. อัตราการได้รับการรักษาผู้ป่วย STEMI ด้วยการเปิดหลอดเลือดเพิ่มขึ้น 3. อัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากภาวะหัวใจล้มเหลวลดลง 4. ร้อยละของโรงพยาบาล A-M2 ทีมี heart failure clinic เพิ่มขึ้น 5. ระยะเวลารอการผ่าตัดสั้นลง 6. ร้อยละของโรงพยาบาล A-F2 ที่มี warfarin clinic เพิ่มขึ้น 7. อัตราผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดได้ target INR เพิ่มขึ้น

22 1. จำนวนผู้ป่วยSTEMI, NSTEMI, UA 2. door to needle time 3. onset to needle time 4. จำนวนผู้ป่วยที่ได้ยาStreptokinaseใน 30 นาที 5. อัตราผู้ป่วยที่มี Reperfusion 6. อัตราผู้ป่วยที่ได้ fibrinolysis แล้ว refer 7. จำนวนผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงหลังได้ SK หลังทำ PCI 8. อัตราตายของSTEMI, NSTEMI, UA

23

24

25

26

27 ส่งตัวชี้วัดที่รวบรวมทุก 3 เดือนที่แม่ข่าย เชียงใหม่ ส่งที่เลขาฯservice plan ที่ นางชนกพร อุตตะมะ E- mail adress Chanokporn251041@gmail.com ตัวชี้วัดเขต 1.ข้อมูลทั่วไป 1.1 จำนวน รพ.ในเครือข่าย 1.2 จำนวนเตียงในรพ 1.3 จำนวนประชากรที่รับผิดชอบ

28 ตัวชี้วัดเขต 2. งานบริการ 2.1 STEMI - จำนวนรพ.ที่ได้รับยาSK - จำนวนผู้ป่วยSTEMI ทั้งหมด - จำนวนผู้ป่วยPrimary PCI - จำนวนผู้ป่วยที่ได้ SK (ราย) - ผู้ป่วยSTEMI ที่ Reperfusion therapy (จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการเปิดหลอดเลือดด้วยSK+PCI) - อัตราตายSTEMI in hospital - จำนวนผู้ป่วยSTEMI ที่ Refer out สู่ศักยภาพที่สูงกว่า

29 ตัวชี้วัดเขต 2.2 NonSTEMI/UA - ผู้ป่วยเสียชีวิต NSTEMI < 5% U/A < 1% - จำนวนผู้ป่วยNSTEMI U/A high risk ได้ทำ CAG - จำนวน รพ.ที่มี Clopidogrel - จำนวน รพ.ที่มี Enoxaparin 2.3 Warfarin - จำนวน รพ.ที่มีระบบการจัดการWarfarin clinic โดยสหสาขาวิชาชีพ - จำนวนรพ.ที่มียา warfarin - จำนวนรพ.ที่มีเครื่องตรวจ INR

30 ตัวชี้วัดเขต 2.4 CHF - จำนวนรพ.ที่มี CHF clinic ที่เป็นสหสาขาวิชาชีพ - จำนวนผู้ป่วยCHF - จำนวนผู้ป่วยCHF ที่ได้ทำEcho - จำนวนผู้ป่วยCHF ที่เสียชีวิต - จำนวนรพ.ที่มียา ( ACEI/ARB+B-blocker+ Spironolactone)

31 ตัวชี้วัดเขต 2.5 Open Heart/ Cath lab - จำนวนรพ.ที่มีการผ่าตัด - Waiting time ของการรอผ่าตัด (< 4 เดือน) - Waiting time ของการรอผ่าตัด ( ราย) - จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตหลังการผ่าตัดหัวใจ - จำนวนผู้ป่วยที่เกิด major complication (E – I) หลังผ่าตัดหัวใจ - จำนวนผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจที่Refer out สู่ศักยภาพสูงกว่า - Waiting time ของการรอสวนหัวใจ (< 4 เดือน) - Waiting time ของการรอสวนหัวใจ (ราย) - จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตหลังการสวนหัวใจ < 2%ขณะอยู่ในรพ. - อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังทำหัตถการตรวจสวนหัวใจ

32


ดาวน์โหลด ppt นางชนกพร อุตตะมะ APNs Med- Surge รพ.นครพิงค์. แนวทางการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary Syndrome) เจ็บเค้นอกสงสัยเกิดจากโรคหัวใจขาดเลือด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google