งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ป่วยอายุรกรรมที่อยู่ในภาวะวิกฤตไม่ได้รับ การดูแลรักษาได้ทันท่วงทีและเหมาะสม - กลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน - Acute coronary syndrome (ACS) -Acute.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ป่วยอายุรกรรมที่อยู่ในภาวะวิกฤตไม่ได้รับ การดูแลรักษาได้ทันท่วงทีและเหมาะสม - กลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน - Acute coronary syndrome (ACS) -Acute."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ป่วยอายุรกรรมที่อยู่ในภาวะวิกฤตไม่ได้รับ การดูแลรักษาได้ทันท่วงทีและเหมาะสม - กลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน - Acute coronary syndrome (ACS) -Acute STEMI-

2 - อาการเจ็บหน้าอก ? - ระยะเวลาเจ็บหน้าอกนาน ? - การรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด ? - เวลาตั้งแต่เจ็บอกจนถึงเริ่มให้ยา - เวลาที่เหมาะสมเมื่อผู้ป่วยมาถึง รพ.

3 Acute coronary syndrome (ACS) - กลุ่มอาการที่มีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอย่างรุนแรง และเฉียบพลัน -มีการปริแตกของคราบไขมัน(artherosclerotic plaque) ที่ก่อตัวสะสมเกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือด แดงโคโรนารี่ เป็นผลให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือด ทำให้การไหลเวียนในหลอดเลือดลดลงอย่างรุนแรง -แบ่งตามลักษณะการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

4 1. กลุ่มที่มี ST segment ยกสูงขึ้น หรือ ST elevation acute coronary syndrome

5 2. กลุ่มที่ไม่มี ST segment ยกสูงขึ้นหรือNon ST elevation ACS -ECG ปกติหรือ ST segment ลดต่ำลง หรือพบ T wave หัวกลับ

6

7 Subtotal artery occlusionComplete total occlusion Non ST elevation ACS (UA/NSTEMI) Non ST elevation ACS (UA/NSTEMI) ST elevation ACS (AMI) ST elevation ACS (AMI) Pathophysiology of ACS

8 Chest pain Definite ACS Possible ACS Chronic Stable Angina Non Cardiac Diagnosis Assess 12 lead ECG Goal = 10 min Initial assesment –Hx –PE –EKG and EKG monitoring –CXR

9 Lives saved per 1000 patients with fibrinolytic therapy 40 30 20 10 0 0-1 2-3 4-6 7-12 Hours

10 Thai ACS registry Door to Needle Time and Mortality In hospital mortality (%) Door to Balloon Time and Mortality

11 Importance of Time-to-Treatment: Mortality at 6 Months in 10 RCT’s Importance of Time-to-Treatment: Mortality at 6 Months in 10 RCT’s % Zijlstra at al. EHJ 2002 n=414n=424n=512n=523n=297n=315 Early <2 h Intermediate 2-4 h Late >4 h Meta-analysis

12 ความเสี่ยงทางคลินิกที่สำคัญของโรคนี้ 1. ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดช้า 2. ผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดมีโอกาสเกิด ภาวะแทรกซ้อนจากยา – Major bleeding 3. ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ที่รุนแรง 4. ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น กระทันหัน

13 วิเคราะห์สาเหตุและมาตรการป้องกัน

14 ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดช้าเหตุจาก l การวินิจฉัยล่าช้า – อาการไม่ชัดเจน, การ แปลผล EKG ไม่ถูกต้อง, ประสบการณ์ของ ผู้ดูแลผู้ป่วยมีหลากหลาย l ไม่มีแนวทางการดูแลรักษาที่เป็นมาตรฐาน เดียวกัน l การตัดสินใจของผู้ป่วยและญาติล่าช้าหลัง ได้รับข้อมูลจากแพทย์หรือไม่อาจตัดสินใจ ได้ จำเป็นต้องรอการตัดสินใจรักษาจากผู้ที่ เป็นผู้นำความคิด ซึ่งไม่ได้อยู่รับฟังโดยตรง

15 ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดช้า-ต่อ 4. การบริหารยาล่าช้า 5. ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลล่าช้า 6. ผู้ป่วยส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนล่าช้า 7. ผู้ป่วยตัดสินใจเข้ารับการรักษาล่าช้า

16 มาตรการป้องกัน 1. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วย 2. จัดทำ Care Map – ACS 3. ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจนแก่ผู้ป่วย และญาติ 4. ประสานงานกับห้องจ่ายยาในการบริหารยาที่ รวดเร็ว 5. จัดโครงการให้ความรู้กับประชาชนวันหัวใจโลก ทางวิทยุกระจายเสียง 6. ประสานงานและให้ความรู้กับโรงพยาบาลชุมชน

17 เกิด Major bleeding เหตุจาก l ผู้ป่วยอาจจะมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิด เลือดออกอยู่แล้ว แต่ไม่ได้หาข้อมูล l เมื่อเกิดภาวะเลือดออกให้การดูแล รักษาล่าช้า

18 มาตรการป้องกัน 1. มีการ check list ก่อนใช้ยา โดยผู้ป่วย ต้องมีเกณฑ์ครบทุกข้อ จึงจะได้รับยา 2. มีขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ก่อนให้ยา และเมื่อเกิดปัญหามีการเตรียมความ พร้อมสำหรับการรักษา

19 ความเสี่ยงทางคลินิกที่สำคัญของโรคนี้ 1. ผู้ป่วยได้รับยาละลายลิ่มเลือดช้า 2. ผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดมีโอกาสเกิด ภาวะแทรกซ้อนจากยา – Major bleeding 3. ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ที่รุนแรง 4. ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น กระทันหัน

20 มาตรการป้องกัน 1. รับผู้ป่วยไว้รักษาใน ICU เพื่อติดตามใกล้ชิด – monitor ตลอดเวลา 2. เตรียมความพร้อมของเครื่องมือ/อุปกรณ์ เพื่อใช้ได้ทันที เช่น - เครื่อง Defibrillator - เครื่อง Defibrillator - External pacemaker - External pacemaker - รถ emergency - รถ emergency - ยาจำเป็น – antiarrhythmic - ยาจำเป็น – antiarrhythmic - เตรียมบุคลากร -จัดอบรม CPR ครบ 100 % - เตรียมบุคลากร -จัดอบรม CPR ครบ 100 %

21 เครื่องชี้วัด 1. ระยะเวลาตั้งแต่มีอาการจนได้รับยาละลาย ลิ่มเลือด < 12 ชั่วโมง 2. ระยะเวลาที่ผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลจนได้รับ ยาละลายลิ่มเลือด < 30 นาที 3. อัตราการเกิดเลือดออกผิดปกติที่รุนแรงใน ผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด


ดาวน์โหลด ppt ผู้ป่วยอายุรกรรมที่อยู่ในภาวะวิกฤตไม่ได้รับ การดูแลรักษาได้ทันท่วงทีและเหมาะสม - กลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน - Acute coronary syndrome (ACS) -Acute.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google