งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ FAST TRACK AMI กลุ่มงานอายุรกรรม รพ. ร้อยเอ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ FAST TRACK AMI กลุ่มงานอายุรกรรม รพ. ร้อยเอ็ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ FAST TRACK AMI กลุ่มงานอายุรกรรม รพ. ร้อยเอ็ด

2  พัฒนาศักยภาพ บุคลากร  ลดอัตราการตาย  ลดภาวะแทรกซ้อนใน ผู้ป่วย AMI  ลดระยะเวลารอรับยา SK  ลดภาวะแทรกซ้อนจาก การใช้ยา SK วัตถุประสงค์

3 กลุ่มเป้าหมาย ผู้ป่วย STEMI ทุกรายที่ รักษาใน กลุ่มงาน อายุรกรรม โรงพยาบา ลร้อยเอ็ด

4 ตัวชี้วัด คุณภาพ  อัตราการตายผู้ป่วย STEMI ลดลง  ระยะเวลารอรับยา SK น้อย กว่า 60 นาที  วันนอนรักษาเฉลี่ยลดลง  ภาวะแทรกซ้อนจากการได้ ยา SK ได้รับการ ป้องกันและแก้ไข 100%

5 PR โครงการ Fast Track AMI ACUTE ST ELEVATED MI ACUTE NONST ELEVATED MI เข้า FAST TRACK AMI - O 2 5 LPM - ASPIRIN gr. V เคี้ยว - IV. KVO hemodynami c stable Hemodyna mic Unstable (high risk) hemodynamic Stable(low- moderate risk) - Admitted MICU ( เตียงเสริม ) - Rx. Steptokinase ตามข้อบ่งชี้ - Observe 2 ชม. ถ้า Stable ย้าย ward สามัญ - Admitted MICU ( แทรกเตียง ) - Rx. ตาม guide line - พิจารณา refer ศูนย์ หัวใจสิริกิติ์ (Fax. EKG, PE consult) - Admitted Ward สามัญ - Rx. ตาม guide line - refer ศูนย์หัวใจสิริกิติ์เพื่อ ประเมิน Risk stratification หลัง discharge 1. ซักประวัติ ร่างกาย 2. EKG 12 Lead/Troponin T 3.Consult อายุรแพทย์ กรณี ต้องให้ยา SK เข้า FAST TRACK AMI - O 2 5 LPM - ASPIRIN gr. V เคี้ยว - IV. KVO ผู้ป่วยเจ็บหน้าอกสงสัยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

6 1. EKG 12 Lead / O 2 Canular 5 LPM 2. Troponin T (strip) Stat. 3. CPK,CK MB, T roponin T ส่งขอผล ด่วน 4. ให้ ASA qr.v 1 tab เคี้ยวก่อน กลืน Stat. 5. ให้ IV. Fluid KVO (5% / D / W) 6. Consult Staff Med กรณี STEMI ที่ต้องให้ SK 7. Admitted ICU MED ประสาน ก่อนทุกครั้ง ข้อปฏิบัติสำหรับ AE, OPD

7 1. ประเมินสภาพผู้ป่วย / ให้การ พยาบาลผู้ป่วยรับใหม่ 2. ให้ยา SK หลังคัดกรองภาวะ เสี่ยง 3. EKG 12 Lead Stat และหลัง ให้ SK 4. Monitor EKG,VS จน Stable(2 ชม.) ก่อนย้าย Ward 5. ถ้าไม่ Stable แทรกเตียงเข้า CCU 6. ลงทะเบียน STEMI Registry ข้อปฏิบัติ MICU

8 ปัญหาที่พบจากการ Tracer ระบบ /Process Indicator(2550) 1. ระยะรอ SK กลุ่มที่ ไม่ได้เข้า Fast Tack 2. อัตราการเข้า Fast Tack 3. อัตราการได้ SK ใน MICU 4. ระยะเวลารอ EKG ที่ AE 5. ได้ SK โดยไม่มีข้อบ่งชี้

9 ปัญหาที่พบจากการ Tracer ระบบ /Process Indicator(2550) 6.Delay Rx. / มีข้อบ่งชี้แต่ ไม่ได้ยา SK 7. ลงรหัส ICD 10 ไม่ถูกต้อง 8.Competency ไม่ผ่าน เกณฑ์ประเมิน 9. ความรู้ ความเข้าใจ การใช้ CPG,Care Map,PR และ มาตรฐานการพยาบาล

10 ตัวชี้วัดผลการ ดำเนินงาน

11 แสดงระยะเวลารอรับยา SK โครงการ Fast Track AMI

12 แสดงระยะเวลารอรับยา SK เปรียบเทียบในและนอก โครงการ Fast Track AMI

13 แสดงจำนวนรายผู้ป่วยเกิด ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากยา SK

14 อัตราการวินิจฉัยโรครหัส I219 ( ตามระบบ ICD 10) เปรียบเทียบก่อนและหลัง ดำเนินการพัฒนา ( ต. ค.2550- ก. ย.2551) เป้าหมาย 0%

15 โอกาสพัฒนา 1. การวินิจฉัย การ รักษาที่ถูกต้องรวดเร็ว 2. ระบบการ Consult 3. การปฏิบัติตาม PR, CPG, Care Map 4. ระบบ Refer

16 การ เชื่อมโยง 1. AE, OPD, ICU, Ward เวชกรรมสังคม 2. ทีมสหสาขา 3. LAB,X-Ray, MIS, RM, ENV 4. สอ./ รพช./ รพท./ ศูนย์หัวใจสิริกิติ์

17 แผนการดำเนินงาน ACS / ปี 2552 1. ทักษะความรู้บุคลากร 2. ให้ SK ที่ AE 3. พัฒนาระบบการส่งต่อ 4. ลด Onset ถึงเวลารับยา SK < 3 ชม. 5. ประชุมเครือข่าย รพช. รพท. ศูนย์หัวใจสิริกิติ์

18 6. การเข้าถึงบริการ 7. สร้างเสริม สุขภาพ / ป้องกัน / ฟื้นฟู 8. พัฒนาระบบ สารสนเทศ แผนการดำเนินงาน ACS 2552

19 การศึกษา อุบัติการณ์การ เกิดโรคภาวะ กล้ามเนื้อหัวใจ ตายเฉียบพลัน ชนิด STEMI ที่ เข้ารับการรักษาใน รพ. ร้อยเอ็ด

20 ปีที่ทำการศึกษา 2551 วิธี การศึกษ า - เก็บข้อมูลแบบไป ข้างหน้า - บันทึก Program STEMI Registry - วิเคราะห์ใช้สถิติร้อยละ ( ผู้บันทึกผ่านการ อบรม )

21 ผู้ป่วยทั้งหมด 112 ราย - ชาย 66 ราย (58.92%) - หญิง 46 ราย (41.07%) 2. อายุเฉลี่ย 65 ปี ผลการศึกษา

22 - UC84 ราย - Non UC 28 ราย สิทธิการ รักษา

23 ผลการศึกษา - รับ Refer85 ราย (75.89%) - มาเอง 27 ราย (24.11%)

24 ผลการศึกษา - Onset520.18 นาที (8 ชม.) - Door to Drug เฉลี่ย 145 นาที

25 ผลการศึกษา Atypical51 ราย Typical56 ราย Unknown11 ราย ลักษณะ Angina chest pain

26 ผลการศึกษา Dyspnea 67 ราย Syncope20 ราย Cardiac Arrest12 ราย อาการอื่นที่ พบร่วม

27 ผล การศึกษา DM 33.05% HT 31.35% FH 16.10% Dyslipidemia 6.78% Smoking 31.35% ปัจจัย เสี่ยง

28 ผลการศึกษา - CKMB Elevate 58.47%- Troponin Elevate 56.78% Cardiac Enzyme

29 ผลการศึกษา อายุเฉลี่ย 59.63 ราย อายุสูงสุด 79 ปี ชาย 15 ราย หญิง 7 ราย ได้ Fibrinolylic (SK) 22 ราย

30 ผลการศึกษา Cardiac arrhythmia 36 ราย - Tachyarrhythmia 25 ราย - Bradyarrhythmia 11 ราย Compli cation

31 ผลการศึกษา I43 ราย (38.39%) II25 ราย (22.32%) III 7 ราย (6.25%) IV37 ราย (33.03%) Killip class

32 ผลการศึกษา - Anterior wall 69 ราย (61.60%) - Inferior wall 37 ราย (33.03%) - Other Site 5 ราย (4.46%) - Unspecefic Site 1 ราย (0.89%) ตำแหน่ง

33 ผล การศึกษ า ASA 109 ราย ADP 42 ราย Heparin / LMWH 70 ราย Gp 2 b Inhibitor 16 ราย Direct Antithrombin 7 ราย Warfarin 4 ราย Beta blocker 28 ราย ACEI 28 ราย Statin 56 ราย ยาที่ ได้รับ

34 ผลการศึกษา - refer26 ราย (23.21%) - Dead 25 ราย (22.32%) - Improved 55 ราย (49.10%) - Against advice 6 ราย (5.35%) D/C Status

35 ผล การศึกษา - ค่ารักษา เฉลี่ย 16,009.88 บาท - LOS เฉลี่ย 14 วัน


ดาวน์โหลด ppt โครงการ FAST TRACK AMI กลุ่มงานอายุรกรรม รพ. ร้อยเอ็ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google