งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

STEMI FAST TRACK เริ่มเจ็บหน้าอก สงสัยเส้นเลือดหัวใจอุดตัน เรียกรถพยาบาล 1669 ไปยังโรงพยาบาล ที่ใกล้ที่สุด แพทย์จะตรวจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ส่งข้อมูลมาทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "STEMI FAST TRACK เริ่มเจ็บหน้าอก สงสัยเส้นเลือดหัวใจอุดตัน เรียกรถพยาบาล 1669 ไปยังโรงพยาบาล ที่ใกล้ที่สุด แพทย์จะตรวจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ส่งข้อมูลมาทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 STEMI FAST TRACK เริ่มเจ็บหน้าอก สงสัยเส้นเลือดหัวใจอุดตัน เรียกรถพยาบาล 1669 ไปยังโรงพยาบาล ที่ใกล้ที่สุด แพทย์จะตรวจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ส่งข้อมูลมาทาง Smart phone ขณะเดียวกัน ผู้ป่วยจะถูกส่งตัว มายังโรงพยาบาล มหาราช ทีมแพทย์และพยาบาล เตรียมห้องสวนหัวใจรอรับผู้ป่วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ยืนยันการวินิจฉัย มีการประสานงานกันระหว่างเดินทาง 1 23 4 5 6 7 8 commu nity

3

4 ผลการดำเนินงาน YearNo.PCISK NONE ( เขต ) Death ประเทศ ไทย 255680276120338 / 8716.70NA 255781378220144 / 8716.1113.93 255892789631767 / 8713.20 อัตราความสำเร็จของการทำ PCI 255625572558 Success rate of PCI98 Door to Needle Time 255625572558 ข้อมูลประเทศ ไทย 2555 Door to Needle Time Door to Needle Time48.2834.2850 65 (86.5±73.4) Door to Balloon Time 255625572558 ข้อมูล ประเทศไทย Guideline Door to Balloon Time 80.9185.0885.45 127 (183±172.5 ) 120±30

5 Killip Class Killip 1 : No CHF Killip 2 : Crackles in lungs, S3, JVP elevate Killip 3 : Acute pulmonary edema Killip 4 : Cardiogenic shock or hypotension and evidence of peripheral vasoconstriction

6 อัตราตายแบ่งตาม Killip Class Killip จำนวน ผู้ป่วย 2557 N = 754 เสียชีวิต2557 จำนวน ผู้ป่วย 2558 ( ต. ค.57 – ม. ค.58) เสียชีวิต2558ข้อมูล ประเทศ ไทย 2555เสียชีวิตข้อมูล 2555 1 253 ( 33.5% ) 9 (3.56 %) 107 (35.6 %) 0.66% 75%2.8% 2 174 ( 23%) 8(4.60 %) 86 (28.6 %) 2%2%2%2%12.3% 13.1% 3 72 ( 9.5%) 11(15. 28%) 20 (6.6%) 1.66% 4.9% 11.8% 4 255 (33.8 %) 95(37. 25%) 87 (29%) 9.33% 7.9% 2.3%

7 13% 25.5% 5%5% 20% 2557 TRACS J med assoc Thai 2012 2558 ( ตค.57 – มค.58)

8 นครชัยบุรินทร์ 268 นาที เขต 7 ( อุดรธานี ) ปี 2557 122.5 นาที Symptom to needle

9 Risk factor from TRACS DM47.6% HT49.8% Dyslipid8.9% smoking41.8%

10 STEMI FAST TRACK เริ่มเจ็บหน้าอก สงสัยเส้นเลือดหัวใจอุดตัน เรียกรถพยาบาล 1669 ไปยังโรงพยาบาล ที่ใกล้ที่สุด แพทย์จะตรวจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ส่งข้อมูลมาทาง Smart phone ขณะเดียวกัน ผู้ป่วยจะถูกส่งตัว มายังโรงพยาบาล มหาราช ทีมแพทย์และพยาบาล เตรียมห้องสวนหัวใจรอรับผู้ป่วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ยืนยันการวินิจฉัย มีการประสานงานกันระหว่างเดินทาง 1 23 4 5 6 7 8 commu nity

11

12 DM47.6% HT49.8% Dyslipidemi a 8.9% smoking41.8%

13 ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด เลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับการ รักษาโดยการเปิดหลอดเลือด (PPCI+SK) มากกว่าร้อยละ 75 KPI 1 ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาด เลือดเฉียบพลัน (STEMI) ได้รับการ รักษาโดยการเปิดหลอดเลือด (PPCI+SK) มากกว่าร้อยละ 75

14 ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เฉียบพลัน (STEMI) ได้รับการรักษาโดยการ เปิดหลอดเลือด (PPCI+SK) มากกว่าร้อยละ 75 จังหวัดนครราชสีมา 514 652 857

15 ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เฉียบพลัน (STEMI) ได้รับการรักษาโดยการ เปิดหลอดเลือด (PPCI+SK) มากกว่าร้อยละ 75 เขตนครชัยบุรินทร์ 600 750 862

16 ร้อยละผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เฉียบพลัน (STEMI) ได้รับการรักษาโดยการ เปิดหลอดเลือด (PPCI+SK) มากกว่าร้อยละ 75 ระดับประเทศ ( ไม่ร่วมกรุงเทพ ) 7,086 8,007 8,318

17 ร้อยละผู้ป่วย STEMI(I210-I213) ที่ได้รับ thrombolytic agent ภายใน 30 นาที หลังจากถึง โรงพยาบาล ( ร้อยละ 75) KPI 2 ร้อยละผู้ป่วย STEMI(I210-I213) ที่ได้รับ thrombolytic agent ภายใน 30 นาที หลังจากถึง โรงพยาบาล ( ร้อยละ 75)

18 ร้อยละผู้ป่วย STEMI(I210-I213) ที่ได้รับ thrombolytic agent ภายใน 30 นาที หลังจากถึงโรงพยาบาล ( ร้อยละ 75) จังหวัดนครราชสีมา 14 12 119

19 อัตราผู้ป่วย STEMI(I210-I213) ที่ ได้รับการขยายหลอดเลือดด้วย บอลลูน (Primary PCI) ภายใน 90 นาที หลังจากถึงโรงพยาบาล ( ร้อยละ 75) KPI 3 อัตราผู้ป่วย STEMI(I210-I213) ที่ ได้รับการขยายหลอดเลือดด้วย บอลลูน (Primary PCI) ภายใน 90 นาที หลังจากถึงโรงพยาบาล ( ร้อยละ 75)

20 ร้อยละผู้ป่วย STEMI(I210-I213) ที่ได้รับการ ทำ PCI ภายใน 90 นาที หลังจากถึง โรงพยาบาล ( ร้อยละ 75) จังหวัดนครราชสีมา และเขตนครชัยบุรินทร์ 616 856 360

21 อัตราตายผู้ป่วย STEMI เท่ากับหรือ น้อยกว่า ร้อยละ 10 KPI 4 อัตราตายผู้ป่วย STEMI เท่ากับหรือ น้อยกว่า ร้อยละ 10

22 อัตราตายผู้ป่วย STEMI เท่ากับหรือน้อยกว่า ร้อยละ 10 จังหวัดนครราชสีมา

23 อัตราตายผู้ป่วย STEMI เท่ากับ หรือน้อยกว่า ร้อยละ 10 N= 1,266 นครชัยบุรินทร์ UC 8 09 126 136 195 1,025 8 09 126 136 195 1,025

24 อัตราตายผู้ป่วย STEMI เท่ากับหรือน้อยกว่า ร้อยละ 10 ระดับประเทศ UC เท่านั้น 7,086 8,007 8,318

25 กลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด, 08 : [2061] อัตราป่วยตาย (Fatality rate) ด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด ST-elevation (STEMI) ปี 2558 และ 30 วัน ระดับเขต

26 ร้อยละโรงพยาบาลระดับ F2 สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ร้อยละ 100 KPI 5 ร้อยละโรงพยาบาลระดับ F2 สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือด (Fibrinolytic drug) ในผู้ป่วย STEMI ร้อยละ 100

27 STEMI Goal ปี 2559 *SK first มียา SK ใน รพ.F2 ขึ้นไป ชัยภูมิ - รพ. ชัยภูมิ - รพ. ภู เขียว - รพ. ภักดีชุมพล - รพ. หนอง บัวแดง - รพ. แก้งคร้อ - รพ. คอน สาร - รพ. คอนสวรรค์ - รพ. บ้าง เขว้า - รพ. เกษตรสมบูรณ์ - รพ. จัตุรัส - รพ. หนองบัวระเหว - รพ. บำเหน็จณรงค์ - รพ. เนินสง่า - รพ. บ้านแท่น บุรีรัมย์ - รพ. ประโคนชัย - รพ. ละหานทราย - รพ. นางรอง - รพ. พุทไธสง - รพ. ลำปลายมาศ - รพ. คูเมือง - รพ. สะตึก - รพ. หนองกี่ - รพ. บ้านกรวด - รพ. ปะคำ - รพ. นาโพธิ - รพ. หนองหงส์ - รพ. โนนสุวรรณ - รพ. เฉลิมพระเกียรติ สุรินทร์ - รพ. สุรินทร์ - รพ. ปราสาท - รพ. ท่าตูม - รพ. สังขะ - รพ. ศีขรภูมิ - รพ. จอมพระ - รพ. ลำดวน - รพ. สำโรงทาบ – รพ. สนม - รพ. ชุมพลบุรี - รพ. รัตนบุรี - รพ. กาบเชิง - รพ. บัวเชด 100 % (28 /28 ) 100 % (22/ 22) 65 % (14/ 17) 100 % (16 /16 ) ข้อมูลจากแบบเก็บข้อมูล STEMI Fast Track MI รพ. มหาราชนครราชสีมา 2559 ( N = 80 / 83 ) = 97%

28

29

30

31

32  ระวังกับดักตัวเลข อัตราตายที่ 30 วัน ยัง เป็นปัญหาประเทศ (CO- มหาดไทย )  หารใช้ยามีประสิทธิผลเพียงพอไหม  การเชื่อมโยงกลุ่มเสี่ยงให้มี STEMI alert ไม่ใช่เรื่องง่าย  1669 ไม่ครอบคลุมทั้งประเทศ  การเชื่อมโยงปฐมภูมิและการลงพื้นที่  เรายังต้องทำงานหนักทั้งที่ภาระงานเต็มมือ

33 Indications for PCI of an Infarct Artery in Patients Who Were Managed With Fibrinolytic Therapy or Who Did Not Receive Reperfusion Therapy *Although individual circumstances will vary, clinical stability is defined by the absence of low output, hypotension, persistent tachycardia, apparent shock, high-grade ventricular or symptomatic supraventricular tachyarrhythmias, and spontaneous recurrent ischemia.

34 Key of success  ผู้บริหาร สสจ.  การเตรียม ยา SK  การ refer case  การ เบิกจ่าย

35

36


ดาวน์โหลด ppt STEMI FAST TRACK เริ่มเจ็บหน้าอก สงสัยเส้นเลือดหัวใจอุดตัน เรียกรถพยาบาล 1669 ไปยังโรงพยาบาล ที่ใกล้ที่สุด แพทย์จะตรวจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ส่งข้อมูลมาทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google