งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CQI Story เรื่อง การดูแล ผู้ป่วย MI. ปัญหาอุปสรรค / โอกาส พัฒนา 1. 1. โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (MI) จัดเป็นโรคที่พบบ่อย 1 ใน 5 ของโรคฉุกเฉินในตึกอุบัติเหตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CQI Story เรื่อง การดูแล ผู้ป่วย MI. ปัญหาอุปสรรค / โอกาส พัฒนา 1. 1. โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (MI) จัดเป็นโรคที่พบบ่อย 1 ใน 5 ของโรคฉุกเฉินในตึกอุบัติเหตุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CQI Story เรื่อง การดูแล ผู้ป่วย MI

2 ปัญหาอุปสรรค / โอกาส พัฒนา 1. 1. โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (MI) จัดเป็นโรคที่พบบ่อย 1 ใน 5 ของโรคฉุกเฉินในตึกอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 2. โรคที่เกินขีดความสามารถใน การรักษาของโรงพยาบาล ระดับ ชุมชน 3. จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรค MI 3 ปีย้อนหลังพบว่า ปี 2549 และปี 2550 จำนวน 2 ราย ส่วนปี 2551 ( มิย.) จำนวน 4 ราย

3 ปัญหาอุปสรรค / โอกาส พัฒนา ( ต่อ ) 4. CPG ยังไม่มีเกณฑ์ในการคัด กรองผู้ป่วย MI ที่ชัดเจน 5. ยังไม่มีแนวทางในการดูแล ผู้ป่วยขณะ Refer 6. ยังไม่มีช่องทางในการส่งต่อที่ รวดเร็วในผู้ป่วย MI

4 วัตถุประสงค์ ผู้ป่วยได้รับการ ประเมิน วินิจฉัยที่ ถูกต้อง รวดเร็ว ผู้ป่วยได้รับการ รักษาที่เหมาะสม ก่อนส่งต่อ ผู้ป่วยได้รับการ ดูแลที่เหมาะสมใน ระหว่างการส่งต่อ

5 การปรับปรุง / เปลี่ยนแปลง 1. Chest pain check list เกณฑ์การทำ EKG Screening 1.1 Cardiac Chest pain 1.2 Non Cardiac Chest pain

6 Cardiac Chest pain เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน แน่นเหมือน โดนกดทับ เจ็บหน้าอกด้านซ้าย หรือ Epigastrium ร้าวไปคาง คอ ไหล่ เจ็บนาน 20-30 นาที เหงื่อแตก ตัว เย็น อาการดีขึ้นถ้าอยู่เฉยๆเจ็บมากขึ้น ขณะออกแรง เคยมีประวัติอมยาแล้วดีขึ้น ประวัติโรค DM, HT, ไขมันในเลือด สูง สูบบุหรี่ ประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจ, หลอด เลือดสมอง

7 Non Cardiac Chest pain แน่นลิ้นปี่ แสบร้อน กิน - หิวแล้วแน่น => GI cause ไข้ ไอ หอบ เจ็บหน้าอกขณะหายใจ => โรคปอดบวม เจ็บอกบอกตำแหน่งชัด กดเจ็บ ชัดเจน => Costochondritis เจ็บอกทะลุหลัง กลืนแล้วเจ็บ => Esophageal cause เจ็บหน้าอกทะลุหลัง เจ็บตลอด เคยมี ความดันโลหิตสูง วัดความดันแรกรับ แขนขวาไม่เท่ากับแขนซ้าย ขาขวาไม่ เท่ากับขาซ้าย => Disecting Aneurysm

8 การปรับปรุง / เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) 2. ผู้ป่วยที่มาด้วย typical or atypical chest pain ร่วมกับมีประวัติ ต่อไปนี้ 3 ข้อ ให้ทำ EKG ทุกราย ผู้หญิง อายุ > 55 ปี ผู้ชายอายุ > 45 ปี Dyslipidemia Underlying DM HT มี HX smoking มี Hx. IHD, on ASA, เคยทำ CABG/ มีประวัติหลอดเลือดสมอง หลอดเลือด แดงอุดตัน

9 การปรับปรุง / เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) วิธีปฏิบัติ 1. ที่ ER พยาบาล ER ทำ EKG >> notified doctor 2. ที่ OPD ให้ส่งผู้ป่วยไป ER ทำ EKG >> notified doctor 3. TIMI Risk Score for STEMI โดยมีเกณฑ์การรวมคะแนนเพื่อประเมิน ผู้ป่วย Score 5  ให้ยาก่อนตามแนว ทางการรักษา Score < 5  ไม่ต้อง Refer ผู้ป่วย Score > 5  ให้ Refer ( ที่ CCU รพศ. ไม่ได้ใช้ TIMI score )

10 การปรับปรุง / เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) แนวทางการรักษา 1. ผู้ป่วย chest pain ทุกราย ต้องได้รับ 1.1 กรณี V/S stable การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ถ้าผิดปกติ มี ST elevate or ST depress ต้องได้รับยา ASA gr.V chewing. Isordil(5) SL MO 4 mg.IV On oxygen canula 5 LPM 1.2 กรณี V/S unstable ต้องได้รับยา ASA gr.V chewing. / ไม่ให้ Isordil, On oxygen canula 5 LPM, ให้ Dopamine drip

11 การปรับปรุง / เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) ผู้ป่วยต้องได้รับการประเมิน ภาวะแทรกซ้อนร่วม ดังนี้ กรณีภาวะ CHF ถ้าไม่มีอาจพิจารณา ให้ IV Fluid กรณีมีให้ on heparin lock เพื่อ สะดวกในการพิจารณาให้ยาทางหลอด เลือดดำ แพทย์พิจารณา ส่งรักษาต่อ หรือรับ ไว้รักษาในโรงพยาบาล 2. ถ้าผล EKG ครั้งแรกปกติ ต้องได้รับ การ repeat EKG อีก 15-30 min. ถ้า ผลยังปกติ อาจพิจารณา D/C หรือ Admit เพื่อสังเกตอาการก่อน

12 การปรับปรุง / เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) Fast Track MI กรณีแพทย์วินิจฉัย NSTEMI ให้ Refer ไปตาม line กรณีแพทย์วินิจฉัย STEMI consult CCU โดยการ Fax. เอกสาร ได้แก่ EKG และ Check list Fast track STEMI ถ้า CCU พิจารณาแล้วว่าเป็น STEMI ให้ Refer ผู้ป่วยเข้าตึก CCU ได้เลย ( ไม่ต้องผ่าน ER รพ. สปส.)

13 การปรับปรุง / เปลี่ยนแปลง ( ต่อ ) การดูแลระหว่างส่งต่อ โดยพยาบาล refer มีหน้าที่ ประเมินสัญญาณชีพ ติดเครื่องมอนิเตอร์ EKG ขณะส่งต่อ ประเมินภาวะ chest pain พิจารณาให้ยา Isordil(5) SL ได้ทุก 15 นาที ถ้าผู้ป่วยได้รับ IV Fluid ต้องได้รับการ ดูแลปรับ rate IV ที่ถูกต้อง ดูแลปริมาณของ Oxygen canula 5 LPM ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ ระหว่าง refer และรายงาน case ให้ครบถ้วนแก่ แพทย์และพยาบาลที่รพ. สปส. หากผป. มีอาการเปลี่ยนแปลงระหว่าง นำส่ง มีการ consult แพทย์ ER

14 ผลลัพธ์ จำนวน ผู้ป่วย ปี 2549 ปี 2550 ปี 2551 ( มิย.) จำนวน ผู้ป่วย ด้วยโรค MI 665049 จำนวน ผู้ป่วย เสียชีวิต MI 2 (3.0 %) 2 (4.0% ) 4 (8.2% ) จำนวน ผู้ป่วยที่ ได้รับ Admit 2 (3.0 %) 1 (2.0% ) 3 (6.1% ) จำนวน ผู้ป่วยที่ Refer 51 (77.3 %) 49 (98% ) 39 (79.6 %)

15 ระบบงานสำคัญที่ เกี่ยวข้อง 1. ระบบการคัดกรองผู้ป่วย และการดูแลเบื้องต้น 2. ระบบการประสานการส่งต่อ กับ รพ. สปส. 3. เกณฑ์การใช้รถส่งต่อ 4. การตรวจทาง ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง กับโรค

16 แผนการพัฒนาต่อไป / ปัญหาอุปสรรค จัดอบรมให้ความรู้แก่พยาบาล ER ในเรื่องการอ่านผล EKG การ ให้ยาแก่ผู้ป่วย และการช่วยเหลือ กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินระหว่างการ ส่งต่อ จัดให้มีการตรวจ Cardiac enzyme เพิ่ม เช่น Trop T เนื่องจากทางรพร. มีแพทย์เฉพาะ ทางอายุรกรรมแล้ว ( เริ่ม ดำเนินการ ก. ค.51) ยังเหลือการ ตรวจ CKMB ( อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ ) ปรับปรุงการเก็บตัวชี้วัดที่มีความ เฉพาะด้านโรค ( อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ )

17 HA ไม่ไกลเกินเอื้อม ถ้า พวกเราช่วยกัน ER. สู้สู้


ดาวน์โหลด ppt CQI Story เรื่อง การดูแล ผู้ป่วย MI. ปัญหาอุปสรรค / โอกาส พัฒนา 1. 1. โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (MI) จัดเป็นโรคที่พบบ่อย 1 ใน 5 ของโรคฉุกเฉินในตึกอุบัติเหตุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google