งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เซลล์ (Cell). เซลล์และทฤษฎีของ เซลล์ สิ่งมีชีวิตทุกชนิด จะต้อง ประกอบด้วยเซลล์ และ ผลิตภัณฑ์ของเซลล์ Prokaryote cell เป็นเซลล์ ที่ไม่มีนิวเคลียส ได้แก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เซลล์ (Cell). เซลล์และทฤษฎีของ เซลล์ สิ่งมีชีวิตทุกชนิด จะต้อง ประกอบด้วยเซลล์ และ ผลิตภัณฑ์ของเซลล์ Prokaryote cell เป็นเซลล์ ที่ไม่มีนิวเคลียส ได้แก่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เซลล์ (Cell)

2 เซลล์และทฤษฎีของ เซลล์

3

4 สิ่งมีชีวิตทุกชนิด จะต้อง ประกอบด้วยเซลล์ และ ผลิตภัณฑ์ของเซลล์ Prokaryote cell เป็นเซลล์ ที่ไม่มีนิวเคลียส ได้แก่ เซลล์ แบคทีเรีย สาหร่ายสีเขียวแกม น้ำเงิน Eukaryote cell เป็นเซลล์ที่ มีนิวเคลียส ได้แก่ เซลล์รา, พืช, สัตว์

5 สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน … Cyanobacteria

6

7 เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม

8 องค์ประกอบภายในเซลล์ ได้แก่ 1. Cell wall 2. Cell membrane 3. Cytoplasm 4. Nucleus

9 ทฤษฎีเซลล์ (Cell Theory) โดย Matthias Schleiden และ Theodor Schwann 1. เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานของ สิ่งมีชีวิตทุกชนิด สิ่งมีชีวิตอาจมี เซลล์เดียว หรือหลายเซลล์ก็ได้ ซึ่งภายในเซลล์มีสารพันธุกรรม และกระบวนการเมแทบอลิซึม ทา ให้สิ่งมีชีวิตดารงชีวิตอยู่ได้ 2. เซลล์เป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็ก ที่สุด ที่มีการจัดระบบ 3. เซลล์กำเนิดมาจากเซลล์ เริ่มแรก โดยการแบ่งเซลล์ ( แต่ เซลล์แรกสุดของโลกนี้ วิวัฒนาการมาจากสิ่งไม่มีชีวิต

10

11

12

13 โครงสร้างพื้นฐาน ของเซลล์

14 1. ผนังเซลล์ (Cell Wall) พืช Cellulose รา Chitin แบคทีเรีย Peptidoglycan สาหร่ายสีน้ำตาล Silica Plasmodesmata

15 2. เยื่อหุ้มเซลล์ (Cell Membrane หรือ Plasma Membrane)

16

17 เยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วยสารประเภท โปรตีนประมาณ 60% ลิพิดประมาณ 40% และมีสารอื่นๆ แทรกอยู่ โปรตีนที่แทรกอยู่ตามเยื่อหุ้มเซลล์ทา หน้าที่เป็นช่องให้สารผ่าน (Channel) โปรตีนตัวพา (Carrier) หรือเป็นตัวรับ สัญญาณ (Receptor) คอเรสเตอรอล ช่วยสร้างความแข็งแรงให้ เยื่อหุ้มเซลล์ และเพิ่มความยืดหยุ่น คาร์โบไฮเดรทที่แทรกอยู่ ช่วยในการ ติดต่อสื่อสารระหว่างเซลล์

18 โปรโทพลาซึม (protoplasm)  คือส่วนที่อยู่ภายในเยื่อหุ้ม เซลล์ทั้งหมด  ประกอบด้วยไซโทพลา ซึมและนิวเคลียส

19 ไซโทพลาซึม (Cytoplasm) มีลักษณะเป็นของเหลว ประกอบด้วยสารที่ สำคัญปนอยู่ คือ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และเกลือแร่ต่างๆ รวมทั้ง ของเสียที่เกิดขึ้น ไซโทพลาซึมเป็นศูนย์กลางการทางาน ของเซลล์ เกี่ยวกับ เมตาโบลิซึมทั้ง กระบวนการสร้างและสลายอินทรียสาร ไซโทพลาซึมประกอบด้วยส่วนประกอบ ภายในที่อาจเรียกว่า อวัยวะของเซลล์

20 ร่างแหเอนโดพลาซึม หรือเอน โดพลาสมิกเรติคูลัม

21 RER มีไรโบโซมเกาะอยู่ ทา หน้าที่สร้างโปรตีน เพื่อ ส่งออก นอกเซลล์ เช่น เซลล์ ที่ ทาหน้าที่ หลั่ง เอนไซม์ ฮอร์โมนสารสื่อ ประสาทแอนติบอดี

22 ไรโบโซม (Ribosome) ทำหน้าที่สำคัญใน การสังเคราะห์ โปรตีน เป็นเม็ดๆ ไม่มีเยื่อหุ้ม มี 2 subunit ใน eukaryote จะ สร้างไรโบโซม จาก ในนิวเคลียส ไรโบโซมของ eukaryote เป็นแบบ 80S (60S+40S) ส่วน prokaryote เป็นแบบ 70S (50S+30S)

23 หลั่งสารออกนอกเซลล์ด้วยวิธี Exocytosis กอลจิคอมเพลกซ์ (golgi complex)

24 ไลโซโซม (lysosome)

25 แวคิวโอล (vacuole)

26

27 ไมโทคอนเดรีย (mitochondria) มีหน้าที่เผาผลาญอาหารเพื่อสร้าง พลังงานให้แก่เซลล์ (ATP)

28 คลอโรพลาสต์ (chloroplast)

29 พบในเซลล์พืชและสาหร่าย มี หน้าที่ดูดพลังงานแสงเพื่อใช้ใน กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (Photosynthesis) ภายในมีเยื่อพับไปมาเป็นแผ่น เรียกว่า thylakoid membrane หรือ lamella ซึ่งจะมี pigment อยู่ หลายๆแผ่นเรียงเป็นตั้ง เรียกว่า granum หลายๆ granum เรียกว่า grana ของเหลวภายในเรียกว่า stroma

30 เซนตริโอ (Centriole)

31 มีหน้าที่เกี่ยวกับการแบ่งเซลล์ โดย การสร้างเส้นใย spindle fiber มาดึงโครโมโซม ให้แยกออกจากกัน ในขั้นตอนการ แบ่งเซลล์ โครงสร้างประกอบด้วยหลอด microtubule มารวมตัวกัน การเรียงตัวของ microtubule เป็นแบบ 9+0 บริเวณที่พบเซนตริโอล 2 อัน ตั้ง ฉากกัน เรียกว่า centrosome เซนตริโอลไม่พบในเซลล์พืช และ fungi

32 ไซโตสเกเลตอน (cytoskeleton)

33 นิวเคลียส (Nucleus) นิวเคลียสมีลักษณะค่อนข้างกลม เป็นโครงสร้างของเซลล์ที่เห็นชัด อยู่ในเซลล์ ทาหน้าที่เป็นศูนย์ ควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในเซลล์ ที่ถูกควบคุมโดยคาสั่งจาก นิวเคลียส มีส่วนประกอบคือ

34 1. เยื่อหุ้มนิวเคลียส (Nuclear membrane)

35 2. Chromatin and Condensed Chromosome Structure


ดาวน์โหลด ppt เซลล์ (Cell). เซลล์และทฤษฎีของ เซลล์ สิ่งมีชีวิตทุกชนิด จะต้อง ประกอบด้วยเซลล์ และ ผลิตภัณฑ์ของเซลล์ Prokaryote cell เป็นเซลล์ ที่ไม่มีนิวเคลียส ได้แก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google