งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวศิวพร แพทย์ขิม เอกสุขศึกษา กศ. บ. คณะพลศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวศิวพร แพทย์ขิม เอกสุขศึกษา กศ. บ. คณะพลศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นางสาวศิวพร แพทย์ขิม เอกสุขศึกษา กศ. บ. คณะพลศึกษา

3 การเปลี่ยนแปลงทางด้าน ร่างกาย เริ่มมี หนวด ไหล่ กว้างขึ้น เริ่มมีขนขึ้นตาม ร่างกาย เริ่มมีขนขึ้นบริเวณ อวัยวะเพศ อวัยวะเพศ โตขึ้น มีกล้ามเนื้อ และกระดูก แข็งแรง

4 การเปลี่ยนแปลง ทางด้านร่างกาย เริ่มมีขนขึ้นตาม ร่างกาย และ อวัยวะเพศ เอวคอด สะโพกผาย ออก มีหน้าอกโต

5 การเจริญเติบโต และ พัฒนาการที่เหมาะสม ตามวัย เพศ ชาย เพศ หญิง - มีขนหน้า แข้ง - ไหล่กว้าง - เสียงห้าว - มีหนวดเครา ความ แตก ต่าง ระหว่าง เพศ ชาย และ เพศ หญิง - ทรวงอกโต ขึ้น - มี ประจำเดือน - สะโพกผาย ออก - เสียงเล็ก แหลม

6 การปฏิบัติตนให้ เหมาะสม ดูแลรักษาความ สะอาดร่างกาย สวมใส่เสื้อผ้าที่ สะอาด รับประทานอาหาร ที่มีคุณค่าทาง โภชนาการ เพียงพอต่อ ร่างกาย นอนหลับ พักผ่อนอย่าง เพียงพอ ออกกำลังกายที่ เหมาะสมกับ เพศและวัยอย่าง สม่ำเสมอ การปฏิบัติตนที่เหมาะสม กับ พัฒนาการทางด้าน ร่างกาย

7 โตเป็นหนุ่มเป็นสาว  ประจำเดือน  ฝันเปียก

8 การเปลี่ยนแปลงทางด้าน อารมณ์และจิตใจ  วัยรุ่นชาย  ชอบการต่อสู้ ห้าว หาญ ผจญภัย  สนใจในรูปร่างตนเอง มากขึ้น  เริ่มสนใจเพศตรง ข้าม  วัยรุ่นหญิง  รักสวยรักงามมาก ขึ้น  อ่อนไหวง่าย  เริ่มสนใจเพศตรง ข้าม โดยรวมเมื่อฮอร์โมน ในวัยรุ่นเริ่ม เปลี่ยนแปลงมีผลทำ ให้อารมณ์แปรปรวน ง่าย ใจร้อน ขาด ความยั้งคิดที่ รอบคอบ อารมณ์อยู่ เหนือเหตุผล

9 เรื่อง พัฒนาการทางด้านจิตใจ และอารมณ์ พัฒนาการ ทางด้าน จิตใจและ อารมณ์ สนใจกับความรู้สึกของผู้อื่น โดยเฉพาะกลุ่มเพื่อน อารมณ์อ่อนไหว ได้ง่ายแต่สามารถ ควบคุมอารมณ์ได้ ดี เริ่มสนใจเพศ ตรงข้าม ต้องการได้รับ การยกย่อง แต่ไม่ชอบการ เปรียบเทียบ ชอบอยู่กับกลุ่ม เพื่อน ต้องการเป็นที่ ยอมรับของกลุ่ม สนใจตนเอง มากขึ้น รักสวยรักงาม อยากเป็นตัว ของตัวเอง

10 ฮ การปฏิบัติตนที่ เหมาะสมกับ พัฒนาการ ทางด้านจิตใจ และอารมณ์และ อารมณ์ รู้จักรับฟังความ คิดเห็นของผู้อื่น ฝึกความ อดทนรู้จัก ควบคุม อารมณ์ ตนเอง ยอมรับความ แตกต่าง ระหว่างบุคคล รู้จักปรับตัวให้ เข้ากับผู้อื่น หางานอดิเรกทำ หรือเล่น ร่วมกับเพื่อนอายุ ใกล้เคียงกัน ทำตัวให้เป็นที่รัก ของเพื่อน และทุกคนใน ครอบครัว เมื่อมีปัญหา ด้านจิตใจ ควรปรึกษาพ่อ แม่ ผู้ปกครอง เก็บความรู้สึกไม่ดีไว้ ภายใน

11 การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม 1. เกิดการเรียนรู้ที่จะคำนึงถึงความรู้สึกและความ ต้องการของผู้อื่น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้าง สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น 2. รู้จักการวางตัวและรู้จักบทบาททางเพศที่เหมาะสม กับเพศของตนเอง ทำให้เกิดความมั่นคงทางจิตใจ มี ความมั่นใจ ภูมิใจและมีความนับถือตัวเอง 3. รู้จักและได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาท หรือสถานะของ ตัวเองในกลุ่มเพื่อนหรือในสังคม

12 การเปลี่ยนแปลงทางด้าน สติปัญญา 1. มีความเข้าใจสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์และนามธรรม เช่น ศาสนา ปรัชญา วัฒนธรรม สามารถใช้ความคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ คาดคะเน แก้ไขปัญหาอย่างมี เหตุมีผล 2. ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 3. สามารถวิเคราะห์ตนเอง ผู้อื่น และเรื่องราวต่างๆ ได้ เป็นอย่างดี 4. มีเหตุผล 5. มีความคิดสร้างสรรค์

13 จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวศิวพร แพทย์ขิม เอกสุขศึกษา กศ. บ. คณะพลศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google