งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการเรียนรู้เพื่อเพื่อนนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการเรียนรู้เพื่อเพื่อนนักเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการเรียนรู้เพื่อเพื่อนนักเรียน
Amaze of learning Biology Kingdom potista By Dr.B2P

2 อาณาจักรโพรติสตา ( Kingdom Potista )
ลักษณะของสิ่งมีชีวิต - เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ - บางชนิดมีคลอโรพลาสต์เหมือนพืช - บางชนิดมีแฟลเจลลัม บางชนิดมีซีเลีย เป็นโครงสร้างในการเคลื่อนที่ - เป็นยูคาริโอตกลุ่มแรกที่มีวิวัฒนาการมาจากเซลล์โพคาริโอต - พวกเซลล์เดียวมีขนาดเล็ก พวกหลายเซลล์มีขนาดใหญ่แต่ยังไม่พัฒนาเป็นเนื้อเยื่อ - การดำรงชีวิต มีการดำรงชีวิตแบบอิสระ พึ่งพา หรือ ปรสิต

3 อาณาจักรโพรติสตา ( Kingdom Potista )
ไฟลัมดิโพลโมนาดิดา ( Diplomonadida ) - เป็นกลุ่มโพติสที่เป็นเซลล์ยูคาริโอตที่ยังไม่มีออรืแกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม - มีนิวเคลียส 2 อัน - มีแฟลเจลลาหลายเส้น Ex. Giardia lamblia ปรสิตในลำไส้คน

4 อาณาจักรโพรติสตา ( Kingdom Potista )
ไฟลัมพาราบาซาลิด ( Parabasalid ) เป็นโพรทิสต์ที่มีแฟลเจลลาเป็นคู่และผิวเยื่อหุ้ม ลักษณะเป็นรอยหยักคล้ายคลื่น เช่น - ไตรโคนิมฟา (trichonympha) ที่อาศัยอยู่ในลำไส้ปลวก จะดำรงชีวิตแบบภาวะพึ่งพา โดยสร้างเอนไซม์ย่อยเซลลูโลสในไม้ให้กับปลวก - ไตรโคโมแนส (trichomonas) เป็นโพรทิสต์ที่ทำให้เกิดอาการติดเชื้อในช่องคลอด

5 อาณาจักรโพรติสตา ( Kingdom Potista )
ไฟลัมยูกลีโนซัว (Euglenozoa) เป็นโพรทิสต์กลุ่มที่เคลื่อนที่โดยใช้แฟลเจลลาและขณะเคลื่อนที่รูปร่างจะไม่คงที่ มีเซลล์เดียว ไม่มีผนังเซลล์ บางชนิดมีรงควัตถุพวกคลอโรฟิลล์จึงสามารถสร้างอาหารเองได้โดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง พบดำรงชีวิตในแหล่งน้ำจืดเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะบริเวณที่มีอินทรียสารมาก จึงเป็นสาเหตุทำให้เกิด water bloom เช่นเดียวกับพวกสาหร่ายสีเขียว มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

6 อาณาจักรโพรติสตา ( Kingdom Potista )
ไฟลัมยูกลีโนซัว ( Euglenozoa ) Ex. ยูกลีนา ( Euglena ) เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีสารสีแคโรทีน และคลอโรฟิลล์ มีอายสปอต ในการตอบสนองต่อแสง ทริปพาโนโซม ( Trypanosoma ) โพรติสต์ที่ดำรงชีวิตเป็นปรสิตในเลือดสัตว์ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง ทำให้เกิดโรคเหงาหลับ

7 อาณาจักรโพรติสตา ( Kingdom Potista )
ไฟลัมแอลวีโอลาตา ( Alveolata ) - โพรติสต์เซลล์เดียว ที่มีช่องว่างใต้เยื่อหุ้มเซลล์ เรียก “ แอลวีโอไล ” ไดโนฟลเจลเลต เป็นโพรติสต์เซลล์เดียวที่มีสารแคโรทีน และคลอโรพลาสติด มีแฟลเจลัม 2 เส้น มีการสะสมสารพิษในตัว เมื่อน้ำทะเลมีสารอินทรีย์จากมลภาวะซึ่งเป็นอาหารของมัน จะมีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิดปรากฏการณ์ขี้ปลาวาฬ ( Red tide )

8 อาณาจักรโพรติสตา ( Kingdom Potista )
ไฟลัมแอลวีโอลาตา ( Alveolata ) เอพลิคอมเพลซา 1. เป็นโพรทิสต์ที่มีขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ดำรงชีวิตเป็นปรสิต 2. ไม่มีโครงสร้างในการเคลื่อนที่ ยกเว้นในเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ 3. มีโครงสร้างสำหรับแทงผ่านเซลล์โฮสต์ Ex. พลาสโมเดียม (Plasmodium) ทำให้เกิดโรคมาลาเรียในคนและสัตว์อื่นๆ โดยมียุงก้นปล่องเป็นพาหะ

9 อาณาจักรโพรติสตา ( Kingdom Potista )
ไฟลัมแอลวีโอลาตา ( Alveolata ) ซิลิเอต(Ciliates) จัดเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายของสปีชีส์มากที่สุด มีลักษณะดังนี้ 1. เป็นโพรทิสต์ที่ใช้ซิเลียในการเคลื่อนที่ 2. อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำหรือความชื้นสูง Ex. ตัวอย่างของโพรทิสต์กลุ่มซิลิเอต ได้แก่ พารามีเซียม (Paramecium) วอร์ติเซลลา (Voticella)

10 อาณาจักรโพรติสตา ( Kingdom Potista )
ไฟลัมสตรามีโนพิลา ( Stramenopila ) เป็นโพรทิสต์ที่ส่วนใหญ่สร้างอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เรียกกันทั่วไปว่า สาหร่ายหรือแอลจี (Algae) Ex. สาหร่ายสีน้ำตาล (brown algae) สาหร่ายเคลป์ (kelp) สาหร่ายทุ่น ซากัสซัม (Sargassum sp.) - มีรงควัตถุสีน้ำตาลที่เรียกว่าฟิวโคแซนทินมากกว่าแคโรทีนและคลอโรฟิลล์ - อาศัยอยู่ในทะเลมักอยู่ในกระแสน้ำเย็น - มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เช่น สาหร่ายทุ่นหรือซากัสซัมเป็น สาหร่ายที่มีไอโอดีนสูง

11 อาณาจักรโพรติสตา ( Kingdom Potista )
ไฟลัมสตรามีโนพิลา ( Stramenopila ) ไดอะตอม ( Diatom ) เป็นสาหร่ายที่พบมากที่สุดในกลุ่มนี้ที่สำรวจพบแล้วมี 5,000 ชนิด - เซลล์ประกอบด้วยฝา 2 ฝาครอบกันสนิท ผนังเซลล์ประกอบด้วยซิลิกาแข็งแรงและคงรูป ไม่สลายตัวได้ง่าย - ซากของไดอะตอมที่ตายทับถมกันนาน ๆ จะกลายเป็นส่วนของพื้นดินใต้แหล่งน้ำที่เรียกว่า ไดอะตอมเอเชียเอิร์ท (diatomaceous earth) - มีปริมาณมากทั้งในแหล่งน้ำจืดและแหล่งน้ำเค็ม

12 อาณาจักรโพรติสตา ( Kingdom Potista )
ไฟลัมโรโดไฟตา ( Rhodophyta ) เรียกโพรทิสต์กลุ่มนี้ว่า สาหร่ายสีแดง (red algae) ซึ่งมีอยู่ประมาณ 3,900 สปีชีส์ ได้แก่ จีฉ่ายหรือพอร์ไฟรา (Porphyra sp.) สาหร่ายผมนางหรือกราซิลาเรีย (Gracilarai sp.) - มีคลอโรฟิลล์เอและดี แคโรทีน แซนโทฟิลล์ และ ไฟโคอิริทริน (phycoerythrin) - ผนังเซลล์เป็นสารเซลลูโลส พอลิแซคคาไรด์ที่เป็นเมือกบางชนิดมีแคลเซียมด้วย เรียกว่า คาร์แรกจีแนน (carrageenan) สามารถนำมาผลิตเป็นวุ้น

13 อาณาจักรโพรติสตา ( Kingdom Potista )
ไฟลัมคลอโรไฟตา (Phylum Chlorophyta) ได้แก่สาหร่ายสีเขียว ( green algae) มีทั้วหมดประมาณ 17,500 สปีชีส์ พบอยู่ในน้ำจืดมากกว่าในน้ำเค็ม พบในดินที่เปียกชื้น แม่น้ำลำคลอง ทะเลสาบ และในทะเล แหล่งที่พบ พบทั่วไปตามน้ำจืด และในทะเล เช่น อะเซตาบูลาเรีย (มีมากเกิดปรากฎการณ์ เรียกว่า วอเตอร์บลูม Ex. คลอเรลลา (chlorella sp.)

14 อาณาจักรโพรติสตา ( Kingdom Potista )
ไฟลัมมิกโซไมโคไฟตา (Phylum Myxomycophyta) - เป็นโปรตีสต์ที่มีช่วงชีวิตที่มีลักษณะคล้ายสัตว์และช่วงชีวิตที่มีลักษณะคล้ายพืช - แหล่งที่พบ ส่วนใหญ่พบในทะเล Ex. ราเมือก (Slime mold)

15 อาณาจักรโพรติสตา ( Kingdom Potista )
จบแล้ววว !!! เย้ ! เหนื่อย+ยากมากเลยสินะ พยายามเข้านะ ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของตัวเอง สู้ ๆ 


ดาวน์โหลด ppt สื่อการเรียนรู้เพื่อเพื่อนนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google