งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรักษาดุลยภาพ ของเซลล์. เซลล์ต่างๆ ในร่างกายเรา ต้องการรักษาดุลยภาพ โดย การควบคุมการผ่านเข้า - ออก ของสารระหว่างเซลล์ สารที่เซลล์ต้องการลำเลียง ได้แก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรักษาดุลยภาพ ของเซลล์. เซลล์ต่างๆ ในร่างกายเรา ต้องการรักษาดุลยภาพ โดย การควบคุมการผ่านเข้า - ออก ของสารระหว่างเซลล์ สารที่เซลล์ต้องการลำเลียง ได้แก่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรักษาดุลยภาพ ของเซลล์

2 เซลล์ต่างๆ ในร่างกายเรา ต้องการรักษาดุลยภาพ โดย การควบคุมการผ่านเข้า - ออก ของสารระหว่างเซลล์ สารที่เซลล์ต้องการลำเลียง ได้แก่ น้ำ สารอาหาร ออกซิเจน แร่ธาตุ / ของเสีย คาร์บอนไดออกไซด์ กลไกการลำเลียงผ่านเยื่อหุ้ม เซลล์ ได้แก่ Passive transport และ Active transport

3 การลำเลียงสาร ผ่านเข้าออก เซลล์ สารทะลุผ่านเยื่อ หุ้มเซลล์ สารไม่ทะลุผ่านเยื่อ หุ้มเซลล์ Passive Transport Active Transport  Diffusi on  Osmos is  Phagocytosis  Pinocytosis  Receptor- Mediated Endocytosis  Phagocytosis  Pinocytosis  Receptor- Mediated Endocytosis Simple Diffusion Facilitated Diffusion Endocyt osis Exocyt osis

4 การลำเลียงสาร แบบทะลุผ่าน เยื่อหุ้มเซลล์ Passive transport 1. Simple Diffusion เป็นการแพร่ของสารจากที่ที่มีความ เข้มข้นสูงไปสู่ความเข้มข้นต่ำ ปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเข้มข้น ขนาดโมเลกุล สารสามารถละลายเข้ากับเยื่อหุ้มเซลล์ เช่น พวกไขมัน แก๊สต่างๆ หรือเข้าตามรูของเยื่อหุ้มเซลล์ (protein channel หรือ protein pore) เช่น พวก ไอออนต่างๆ (Na + K + Cl + )

5 Passive transport 2. Facilitated Diffusion เป็นการเคลื่อนที่ของสารโดยผ่านโปรตีน ตัวพา (protein carrier) ที่เกาะอยู่ตาม เยื่อหุ้มเซลล์ เป็นการแพร่ชนิดหนึ่ง ไม่ต้องอาศัย พลังงานในการลำเลียงสาร โปรตีนตัวพาสามารถเปลี่ยนรูปร่างให้ เหมาะต่อการขนส่งสารได้ อัตราการแพร่จะเร็วในช่วงแรก และจะ ค่อยๆช้าลงเพราะโปรตีน ตัวพามีจำกัด การลำเลียงสาร แบบทะลุผ่าน เยื่อหุ้มเซลล์

6

7 Passive transport 3. Osmosis เป็นการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของน้ำผ่าน เยื่อเลือกผ่าน โดยน้ำจะเคลื่อนที่จากที่มีน้ำมากไปน้ำ น้อย เราแบ่งสารละลายที่อยู่นอกเซลล์ได้เป็น 3 ชนิด ได้แก่  Hypotonic solution ( ในเซลล์ เข้มข้นกว่า )  Isotonic solution ( นอกและใน เซลล์เข้มข้นเท่ากัน )  Hypertonic solution ( ในเซลล์ เข้มข้นน้อยกว่า ) การลำเลียงสาร แบบทะลุผ่าน เยื่อหุ้มเซลล์

8

9

10 แรงดันออสโมซิส (Osmotic pressure) ถ้ามีความเข้มข้นมาก แรงดันนี้ จะมาก แรงดันเต่ง (Turgor pressure) ถ้ามีน้ำมาก แรงดันนี้จะมาก Plasmolysis อาการเซลล์เหี่ยว พบทั้งในเซลล์พืช และเซลล์ สัตว์ Plasmoplysis อาการเซลล์ แตก ไม่พบในเซลล์พืช เพราะมีผนังเซลล์แข็งแรง

11 Active transport เป็นการเคลื่อนที่ ของสาร โดย อาศัยพลังงาน ในรูป ATP เช่น Sodium potassium pump ที่เซลล์ ประสาท การดูดซึม สารอาหารที่ ลำไส้เล็ก การดูดสารกลับ ที่หน่วยไต การดูดแร่ธาตุที่ รากพืช Active transport เป็นการเคลื่อนที่ ของสาร โดย อาศัยพลังงาน ในรูป ATP เช่น Sodium potassium pump ที่เซลล์ ประสาท การดูดซึม สารอาหารที่ ลำไส้เล็ก การดูดสารกลับ ที่หน่วยไต การดูดแร่ธาตุที่ รากพืช

12 การลำเลียงสาร แบบไม่ทะลุ ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ การลำเลียงสารไม่ทะลุ ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ เป็นการ เคลื่อนที่ของสารโดยการ สร้างถุงผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ โดยไม่ทะลุผ่านเยื่อหุ้ม เซลล์ อาจเรียกว่า Bulk transport ได้แก่ …

13 1.Exocytosis เป็นการส่งสาร ออกจากเซลล์โดยการส่งสาร ไปยัง golgi body เพื่อสร้าง เป็น versicle

14 2. Endocytosis เป็นการรับสารเข้าสู่ เซลล์ ได้แก่ pinocytosis (cell drinking), Phagocytosis (cell eating) และ receptor mediated endocytosis ( อาศัย Receptor เป็นตัวรับสาร ทำให้ รับสารได้จำเพาะเจาะจง )

15

16 การสื่อสารระหว่างเซลล์ กระบวนการสื่อสารระหว่างเซลล์ มี 3 ขั้นตอน คือ 1. การรับสัญญาณ โดย Recepter, สาร สื่อประสาท 2. การส่งสัญญาณ โดยอาศัย สารเคมี, ฮอร์โมน 3. การตอบสนอง ได้แก่ สร้างเอนไซม์, ตาย, เจริญเติบโตขึ้น

17

18


ดาวน์โหลด ppt การรักษาดุลยภาพ ของเซลล์. เซลล์ต่างๆ ในร่างกายเรา ต้องการรักษาดุลยภาพ โดย การควบคุมการผ่านเข้า - ออก ของสารระหว่างเซลล์ สารที่เซลล์ต้องการลำเลียง ได้แก่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google