งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 2 สัญญาประกันภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 2 สัญญาประกันภัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 2 สัญญาประกันภัย
Presented by Pattapong Promchai

2 แนวคิด…….. การตกลงทำสัญญาประกันภัยหากตกลงกันด้วยวาจา จะไม่มีผลต่อการฟ้องร้องเนื่องจากขาดการลงชื่อของคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย กฎหมายจึงบัญญัติให้ฝ่ายผู้รับประกันภัยต้องออกกรมธรรม์ประกันภัยแก่ผู้เอาประกันภัย โดยในกรมธรรม์ประกันภัยนั้นจะต้องมีข้อความตามสัญญาประกันภัยและจะต้องมีการลงลายมือชื่อผู้รับประกันภัยด้วย ในกรมธรรม์ประกันภัยจะมีสาระสำคัญซึ่งบอกถึงหน้าที่ของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายว่าจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างไรบ้าง ตลอดจนในการทำสัญญาประกันภัยนั้นจะต้องมีหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่จะต้องกระทำซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติตามกฎหมาย และนอกจากนี้แล้วสัญญาประกันภัยยังมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากสัญญาประเภทอื่นๆ ด้วย

3 สาระการเรียนรู้ 1. ความหมายของสัญญาประกันภัย
1. ความหมายของสัญญาประกันภัย 2. ประเภทของสัญญาประกันภัย

4 ความหมายของสัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยนั้นคือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้น หรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังระบุไว้ในสัญญา และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย”

5 ความหมายของสัญญาประกันภัย
“ตามข้อความในลักษณะนี้ คำว่า “ผู้รับประกันภัย” หมายความว่า คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ คำว่า “ผู้เอาประกันภัย” หมายความว่า คู่สัญญาฝ่ายซึ่งตกลงจะส่งเบี้ยประกันภัย คำว่า “ผู้รับประโยชน์” หมายความว่า บุคคลผู้จะพึงได้รับค่าสินไหมทดแทน หรือรับจำนวนเงินใช้ให้ อนึ่งผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์นั้น จะเป็นบุคคลคนหนึ่งคนเดียวกันก็ได้”

6 ประเภทของการประกันภัย

7 1. สัญญาประกันวินาศภัย สัญญาประกันวินาศภัย คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ในกรณีวินาศภัยเกิดขึ้นและในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกัน เช่น ประกันอัคคีภัย ประกันรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ “อันคำว่า “วินาศภัย” ท่านหมายรวมเอาความเสียหายอย่างใด ๆ บรรดาซึ่งพึงประมาณเป็นเงินได้”

8 2. สัญญาประกันภัยทางทะเล
เป็นการประกันวินาศประเภทหนึ่งแต่มีขอบเขตการรับผิดชอบแค่ช่องทางทางทะเลเท่านั้น

9 3. สัญญาประกันชีวิต สัญญาประกันชีวิต คือสัญญาประกันภัยอันกำหนดจำนวนเงินแน่นอนซึ่งเป็นสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงใช้เงินจำนวนหนึ่งในเหตุความตายในอนาคตดังระบุไว้ในสัญญาและในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกัน

10 บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
ผู้เอาประกัน ผู้รับประกัน ผู้รับประโยชน์

11 สาระสำคัญของสัญญาประกันภัย
เป็นสัญญาต่างตอบแทน เป็นสัญญาที่ไม่มีผลบังคับแน่นอน เป็นสัญญาที่ต้องการความซื้อสัตย์อย่างยิ่ง เป็นสัญญาที่ต้องมีหลักฐานเป็นตัวหนังสือ

12 ข้อแตกต่างระหว่างสัญญาประกันภัยกับสัญญาอื่นๆ
สัญญาประกันภัยกับการพนันขันต่อ สัญญาประกันภัยกับการค้ำประกัน สัญญาประกันภัยกับการเก็งกำไร

13 แบบฝึกหัดบทที่ 2 ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม 5 คน แล้วให้หาข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาการทำประกันภัยของบริษัทต่างๆ (ห้ามซ้ำกัน) เงื่อนไข การทำประกัน เบี้ยประกัน ผลประโยชน์ แบบฟอร์มสัญญา นำเสนอหน้าชั้นเรียนในวันจันทร์ที่ 21 พ.ย. 2559

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 2 สัญญาประกันภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google