งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภายใต้นวัตกรรมแม่อ้อโมเดล 2555 Maeoo Model 2555 ภายใต้นวัตกรรมแม่อ้อโมเดล 2555 Maeoo Model 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภายใต้นวัตกรรมแม่อ้อโมเดล 2555 Maeoo Model 2555 ภายใต้นวัตกรรมแม่อ้อโมเดล 2555 Maeoo Model 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภายใต้นวัตกรรมแม่อ้อโมเดล 2555 Maeoo Model 2555 ภายใต้นวัตกรรมแม่อ้อโมเดล 2555 Maeoo Model 2555

2

3 ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2555

4 กิจกรรมการแสดงออก ของนักเรียน

5 การสร้างความเข้าใจและร่วมคิดร่วม ทำ  การร่วมประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณาการ ดำเนินงาน  ประชุมผู้บริหารคณะครูบุคลากรทาง การศึกษา  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน  ประชุมผู้ปกครอง  ฯลฯ

6 ลงมือปฏิบัติ  จัดทำข้อมูลนำเสนอแนวทางการ บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก แม่อ้อโมเดล 2555 ( Maeoo Model 2555 )  นำเสนอข้อมูลต่อเขตพื้นที่การศึกษา / กพท.  ดำเนินการตามรูปแบบนวัตกรรม

7 ติดตามตรวจสอบ  ผู้บริหารและคณะครู คณะกรรมการ สถานศึกษาติดตามตรวจสอบการ ดำเนินงาน  ผู้บริหารระดับเขตพื้นที่ติดตามผลการ ดำเนินงาน  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

8 รายงานผลการดำเนินงาน  ผู้บริหารคณะครูบุคลากรทาง การศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ( กพท.)  ฯลฯ

9


ดาวน์โหลด ppt ภายใต้นวัตกรรมแม่อ้อโมเดล 2555 Maeoo Model 2555 ภายใต้นวัตกรรมแม่อ้อโมเดล 2555 Maeoo Model 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google