งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผอ. สำนัก... (1/1) กลุ่มงาน เลขานุการ ข้าราชการ 44 ลูกจ้างประ จำ -- พนักงาน ราชการ 22 กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป ข้าราชการ -- ลูกจ้างประ จำ 11 พนักงาน ราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผอ. สำนัก... (1/1) กลุ่มงาน เลขานุการ ข้าราชการ 44 ลูกจ้างประ จำ -- พนักงาน ราชการ 22 กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป ข้าราชการ -- ลูกจ้างประ จำ 11 พนักงาน ราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผอ. สำนัก... (1/1) กลุ่มงาน เลขานุการ ข้าราชการ 44 ลูกจ้างประ จำ -- พนักงาน ราชการ 22 กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป ข้าราชการ -- ลูกจ้างประ จำ 11 พนักงาน ราชการ -- อัตราบรรจุ ข้าราชการ 99 พนักงาน ราชการ 44 ลูกจ้าง 88 รวม 21 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ 1 ถูกยืมตัว - ลาเรียน - กลุ่มงานประสาน และติดตามมติ ข้าราชการ 11 ลูกจ้างประจำ -- พนักงาน ราชการ 22 กลุ่มงานคำร้อง ข้าราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ -- พนักงาน ราชการ - -

3 ที่กิจกรรมเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป รายการ 1.1 งานสารบรรณ (1) รับหนังสือ เรื่อง / เล่ม (2) ส่งหนังสือ เรื่อง (3) พิมพ์หนังสือ เรื่อง (4) จัดเก็บ เรื่อง (5) ส่ง เรื่อง ---- (6) ร่างหนังสือ เรื่อง (7) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย การเงิน & บัญชี (1) ทำสัญญาเงินยืม / ส่งคืน..... เรื่อง 5857 (2) เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ เรื่อง (3) รายงาน Online ครั้ง พัสดุ (1) จัดซื้อ ครั้ง 2122 (2) จัดจ้าง ครั้ง 2311 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ครั้ง 1111 (4) จัดทำบัญชีรับ - จ่ายวัสดุ ครั้ง 2222

4 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานประชุมคณะกรรมการผังเมืองและ อนุกรรมการผังเมือง 75 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการผังเมือง ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาด้านผังเมือง ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง พิจารณาและประสานงานวางและจัดทำ ผังเมือง ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง เพื่อพิจารณาคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียฯ ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง พิจารณากฎหมายด้านผังเมือง ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง พิจารณาแนวทางการแก้ไข ปรับปรุง พ. ร. บ. ผังเมือง พ. ศ ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการผังเมือง - 2--

5 ที่งบประมาณ เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน ) 6,910,10 0 5%5%11%21%28%36%46%55%66%75%85%95%100% งบดำเนินงาน 6,910, ,3371,065, ,24 3 1,026,5 19


ดาวน์โหลด ppt ผอ. สำนัก... (1/1) กลุ่มงาน เลขานุการ ข้าราชการ 44 ลูกจ้างประ จำ -- พนักงาน ราชการ 22 กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป ข้าราชการ -- ลูกจ้างประ จำ 11 พนักงาน ราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google