งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

www.themegallery.comCompany Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "www.themegallery.comCompany Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 www.themegallery.comCompany Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ ๓ เล่มที่ ๘ แบบฝึกเพื่อพัฒนา ทักษะการคิดเลขเร็ว

3 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๑ (58+12 )-44 =

4 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๒ 140+(8 ×6) =

5 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๓ (370÷5) +20 =

6 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๔ 504÷(10 0-97) =

7 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๕ (72×5) ÷5 =

8 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๖ (32- 25)×2 =

9 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๗ 120×(7 2÷9) =

10 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๘ (3+6)×(2 08-199) =

11 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๙ (86+64)÷(1 45-140) =

12 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๑๐ (76×3)- (88÷8) =

13

14 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๑ (58+1 2)-44 =

15 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๒ 140+(8 ×6) =

16 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๓ (370÷5) +20 =

17 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๔ 504÷(10 0-97) =

18 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๕ (72×5) ÷5 =

19 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๖ (32- 25)×2 =

20 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๗ 120×(7 2÷9) =

21 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๘ (3+6)×(20 8-199) =

22 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๙ (86+64)÷(1 45-140) =

23 ชุดที่ ๖ ข้อที่ ๑๐ (76×3)- (88÷8) =

24  


ดาวน์โหลด ppt www.themegallery.comCompany Logo  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เรื่อง การบวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google