งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด มิติพัฒนาองค์การ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด มิติพัฒนาองค์การ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด มิติพัฒนาองค์การ 1

2 2 กระบวนการพัฒนาระบบราชการ ปี 2558 2 การพัฒนาองค์กรตามแนวทาง PMQA  สถานการณ์และความเป็นมา  เป้าหมายการพัฒนาองค์การของสำนักงาน ก.พ.ร.  เครื่องมือการวินิจฉัยองค์การ 9 Cells  กลไกการขับเคลื่อนงานพัฒนาองค์การ ปี 2558  การดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาองค์การตาม แนวทาง PMQA

3 สถานการณ์และความเป็นมาของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2552 - 2557 สถานการณ์และความเป็นมาของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2552 - 2557 - กรมอนามัยผ่านการประเมินPMQAระดับพื้นฐาน Certified Fundamental Level - สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดเป้าหมายปีละ 2หมวด - ส่วนที่ต้องการให้หน่วยงานร่วมดำเนินการ กำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน  การพัฒนา PMQA แต่ละหมวดดำเนินการ ไม่พร้อมกัน ขาดความเชื่อมโยงระหว่างหมวด 2552-2554 2555  3

4 สำรวจออนไลน์ ความพึงพอใจต่อการพัฒนาองค์กร - การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร - การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ - การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ -ขับเคลื่อน PMQAในภาพกรม โดยเจ้าภาพหมวด  ต่างคนต่างทำ บูรณาการน้อย -ส่วนที่ต้องการให้หน่วยงานร่วมดำเนินการ กำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน  หน่วยงานไม่เห็นภาพการพัฒนาองค์กร ของตัวเอง (แค่ทำตัวชี้วัด) 2555-2557 แผนพัฒนา องค์การ สำรวจ ออนไลน์ 2 สำรวจ ออนไลน์ 1 มีหน่วยงานใช้ PMQA เป็นเครื่องมือ สนับสนุนการทำงาน 4

5 วิเคราะห์สถานการณ์-เสียงสะท้อนจากลูกค้า  วิธีการประเมินผล -เกณฑ์การประเมินหน่วยงานซ้ำซ้อน เช่น การส่งทันเวลา -ใช้เอกสาร/หลักฐานจำนวนมาก (จำเป็น/ไม่จำเป็น) เป็นภาระงานเอกสาร -ผลการประเมิน นำไปใช้ประโยชน์ได้น้อย -ผลสำรวจออนไลน์ ไม่สะท้อนภาพการพัฒนาองค์การที่แท้จริง  ผู้ปฏิบัติงาน กพร. /เครือข่าย -ผู้รับผิดชอบงาน กพร. เปลี่ยนแปลงบ่อย -คนทำงาน กพร.เบื่อหน่าย ไม่สนุกกับงาน 5

6 ผ่านการรับรองคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) รางวัลคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ รายหมวด (หมวด 1 – หมวด 6) รางวัลคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ PMQA 6 เป้าหมายการพัฒนาองค์การ ของสำนักงาน ก.พ.ร. เป้าหมายการพัฒนาองค์การ ของสำนักงาน ก.พ.ร. คำรับรองของกรมอนามัย ตัวชี้วัดที่ 6 การพัฒนา สมรรถนะองค์การ คำรับรองของกรมอนามัย ตัวชี้วัดที่ 6 การพัฒนา สมรรถนะองค์การ 2559  2555

7 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ NIDA ได้พัฒนาเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย...  ออกแบบกรอบแนวคิดและข้อคำถามในแบบสำรวจการพัฒนา องค์การให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA)  ปรับปรุงรูปแบบการประเมินให้มีความง่ายต่อการแสดงความคิดเห็น และการนำผลไปใช้  เปลี่ยนรูปแบบการประเมินผลตัวชี้วัด โดยไม่นำผลการสำรวจมา คิดคะแนนตัวชี้วัด แต่จะประเมินจากการนำผลการสำรวจไปใช้ใน การพัฒนาองค์การ เครื่องมือการวินิจฉัยองค์การ 9 Cells เครื่องมือการวินิจฉัยองค์การ ปี 2558 7 

8 การบริหารจัดการ ระดับองค์การ การจัดโครงสร้าง และกระบวนการ ระดับองค์การ การกำหนด เป้าหมาย ระดับองค์การ 3 1 2 แนวคิดการใช้เครื่องมือเพื่อการวินิจฉัยองค์กร การบริหารจัดการ ระดับหน่วยงาน การจัดโครงสร้าง และกระบวนการ ระดับหน่วยงาน การกำหนด เป้าหมาย ระดับหน่วยงาน การบริหารจัดการ ระดับบุคคล การจัดโครงสร้าง และกระบวนการ ระดับบุคคล การกำหนด เป้าหมาย ระดับบุคคล 6 4 5 9 7 8 Management DesignGoal องค์การ หน่วยงาน ตัวบุคคล

9 กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการสังกัดกรมอนามัย ส่วนกลาง และส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค ประเภทตำแหน่งบริหารและ อำนวยการ วิชาการทั่วไป จำนวนตัวอย่างขั้นต่ำ8317183 จำนวนทั้งหมด251,517335 การสำรวจออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปี 2558 9 ระยะเวลาตอบแบบสำรวจออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-22 สิงหาคม 2557

10 ผลการตอบแบบสำรวจการพัฒนาองค์การออนไลน์ ปี 2558 การบริหาร จัดการ Management การออกแบบ ระบบงาน Design การกำหนด เป้าหมาย Goal ระดับองค์การ ระดับ หน่วยงาน ระดับบุคคล 10 เหลื อง เขี ยว 9 10101 1212 5 678 1 234 2121 2 2323 2424 1717 1818 1919 2020 1313 1414 1515 1616 3 3434 3535 3636 2929 3030 3131 3232 2525 2626 2727 2828 1 1 2 2 3 3 4 4 6 6 8 8 5 5 7 7 9 9 เหลื อง เขี ยว

11  สัญลักษณ์ -สีเขียว หมายถึงส่วนราชการดำเนินการเรื่องนั้น ได้ดีอยู่แล้ว ควรรักษาการดำเนินการนั้นไว้ -สีเหลืองหมายถึงส่วนราชการควรปรับปรุงเรื่องนั้น -สีแดง หมายถึงส่วนราชการต้องแก้ไขเรื่องนั้นอย่างเร่งด่วน  การแปลผล -กรณีส่วนราชการมีเซลที่ต้องแก้ไข (สีแดง) หรือปรับปรุง (สี เหลือง)จะต้องเลือกตามลำดับหมายเลขเซลคือ การกำหนด เป้าหมาย 1 2 3 จากนั้นจึงพิจารณา การออกแบบและการ บริหารจัดการในแต่ละระดับควบคู่กันไป คือ 4-5 6-7 และ 8-9  กรมอนามัย ต้องเลือกปรับปรุงเซลที่ 3 การกำหนดเป้าหมาย ระดับบุคคล (Individual Goal) เนื่องจากกรมอนามัยยังไม่มีความ ชัดเจนในการกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล ที่สนับสนุนต่อเป้าหมาย ระดับหน่วยงาน 11

12  ข้อแนะนำแนวทางการดำเนินงาน (สำนักงาน ก.พ.ร.) การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายหน่วยงาน กำหนดความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากร มอบหมายงานที่เหมาะสมกับสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน กำหนดเป้าหมายงานที่ท้าทาย จัดทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร มีรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินที่วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม  ข้อแนะนำแนวทางการดำเนินงาน (สำนักงาน ก.พ.ร.) การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายหน่วยงาน กำหนดความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากร มอบหมายงานที่เหมาะสมกับสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน กำหนดเป้าหมายงานที่ท้าทาย จัดทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร มีรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินที่วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดที่ 6 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ตัวชี้วัดของกรมอนามัย ปี 2558) กล่องที่ 3 : การกำหนดเป้าหมายระดับบุคคล 12

13 กลไกการขับเคลื่อนงานพัฒนาองค์การ ปี 2558 ทุกหน่วยงานใช้ PMQA เป็นเครื่องมือสนับสนุนการ ดำเนินงาน เพื่อบรรลุ เป้าหมายตามภารกิจของ หน่วยงาน เจ้าภาพหมวด 1-6 ดำเนินการ เพื่อบรรลุ เป้าหมายตามเกณฑ์ PMQA 2558 1. ทบทวนผลการดำเนินงาน เทียบกับเกณฑ์ 2. ทำแผนพัฒนาองค์การ และ กำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3. ขับเคลื่อนการดำเนินงานภาพรวม ของกรม 4. จัดทำรายงานการประเมินองค์กร ด้วยตนเอง เสนอต่อคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการกรมอนามัย บทบาท 1. ประเมินตนเอง 2. ดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5 ระดับ หน่วยงาน เกณฑ์ 6 หมวด 24 ข้อ (ข้อ 2.3 จะนำมาตอบผลสำรวจ ออนไลน์ : การกำหนดเป้าหมาย ระดับบุคคล) บทบาท  13

14 การดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาองค์การตามแนวทาง PMQA ใช้คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ การดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาองค์การตามแนวทาง PMQA ใช้คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  14

15 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ ตามแนวทาง PMQA เกณฑ์การให้คะแนน 35 200 คะแนน 35 30 35 30 หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวดที่ 1 การนำองค์การ หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวดที่ 5 การมุ้งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน 24 ข้อ หลักฐานอ้างอิงขั้นต่ำ 14 รายการ 15

16 เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดนี้ กำหนดขึ้นเพื่อประเมินสถานภาพหน่วยงาน ในการ พัฒนาองค์การตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐในเบื้องต้น ซึ่งคัดเลือกเฉพาะ ประเด็นสำคัญในแต่ละหมวดมาประเมินกระบวนการดำเนินงาน และผลผลิตที่เกิดขึ้น คำอธิบาย คำนิยาม ผู้รับบริการ : บุคคลที่มารับบริการจากหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : บุคคล/หน่วยงานที่รับบริการจากผู้รับบริการขององค์กร และผู้ ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการให้บริการของหน่วยงาน มาตรฐานการให้บริการ : แผนภูมิหรือคู่มือการติดต่อราชการ ที่ผู้ให้บริการ ประกาศ/ เผยแพร่ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบแนวทางการปฏิบัติในการมารับ บริการ บริการที่จะได้รับ และระยะเวลาแล้วเสร็จ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) : คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ต้องจัดทำคำรับรองฯ ตัวชี้วัดนี้ การประเมินผล พิจารณาจากการดำเนินงานตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

17 ประเด็นการประเมินผลคะแนน 1.1 ผู้บริหารของหน่วยงานมีการกำหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย การดำเนินงาน และถ่ายทอด สื่อสารให้บุคลากรรับรู้และนำไป ปฏิบัติ 15 1.2 ผู้บริหารมีการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ10 1.3 ผู้บริหาร มีบทบาทในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน10 หมวดที่ 1 การนำองค์การ 17 35 คะแนน

18 หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการประเมินผลคะแนน 2.1 มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในภายนอกที่สำคัญ5 2.2 มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน5 2.3 มีการจัดทำข้อตกลงในการถ่ายทอดตัวชี้วัด จากระดับหน่วยงาน สู่ระดับบุคลอย่างเป็นระบบ (Flow Chart) 10 2.4 มีการสื่อสารและทำความเข้าใจ เรื่องการนำแผนยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 5 2.5 มีการติดตาม การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนฯ และสรุปบทเรียนของการดำเนินงานระดับหน่วยงาน/ระดับบุคคล 10 หลักฐาน : แผนภาพแสดงการถ่ายทอดตัวชี้วัด และจากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล ส่งรอบ 6 เดือน หลักฐาน : แผนยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติการ ส่งรอบ 6 เดือน 18 35 คะแนน

19 หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นการประเมินผลคะแนนหลักฐาน 3.1 มีการวิเคราะห์กลุ่ม C/SH สินค้าและบริการ ความ คาดหวังความต้องการของ C/SH 15ผลการวิเคราะห์ (ตามแบบฟอร์ม) ส่งรอบ 6 เดือน 3.2 มีการกำหนดมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งมีระยะเวลาแล้ว เสร็จของงานบริการ 5มาตรฐานการ ให้บริการ 3.3 มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ C/SH5รายงานสรุปผล การดำเนิน กิจกรรม (ตามแบบฟอร์ม) 3.4 มีการดำเนินงานโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน กระบวนงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน 5 3.5 มีการวัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของ C/SH5รายงานสรุปความ พึงพอใจ/ไม่พึง พอใจ 19 35 คะแนน

20 หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ประเด็นการประเมินผลคะแนนหลักฐาน 4.1 มีฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานที่ครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย 10รายการฐานข้อมูลหรือ ระบุ URL เว็บไซต์ 4.2 มีระบบเทคโนโลยี ที่ C/SH สามารถเข้าถึง ข้อมูล ข่าวสารและรับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ทุกกลุ่ม 5 4.3 มีระบบติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัยที่มีความไว ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 10 4.4 มีการจัดการความรู้ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน C/SH และมีการนำความรู้ไปใช้การพัฒนางาน 10รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานกิจกรรมการ จัดความรู้ภายใน หน่วยงาน (ตามแบบฟอร์ม) 20 35 คะแนน

21 หมวดที่ 5 การมุ้งเน้นทรัพยากรบุคคล ประเด็นการประเมินผลคะแนนหลักฐาน 5.1 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้/ทักษะ และ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผล ตามเป้าประสงค์ของหน่วยงาน 15รายงานผลการพัฒนา ความรู้/ทักษะ (ตามแบบฟอร์ม) ส่งรอบ 6 9 12 เดือน 5.2 มีกิจกรรมส่งเสริมการมีสมรรถนะที่ดีของ บุคลากร 15รายงานสรุปผลการจัด กิจกรรมที่ส่งเสริมการมี สมรรถนะที่ดีของบุคลากร (ตามแบบฟอร์ม) 21 30 คะแนน

22 หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ ประเด็นการประเมินผลคะแนนหลักฐาน 6.1 มีการกำหนดกระบวนการทีสร้างคุณค่าและ กระบวนการสนับสนุน ตามภารกิจของหน่วยงาน 5 หลักฐานการกำหนด กระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน 6.2 มีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของ กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการ สนับสนุน 10มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 6.3 มีการนำมาตรฐานการปฏิบัติงานในข้อ 6.1 ไป ใช้ในการดำเนินงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ กระบวนการสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน 10 หลักฐานแสดงการนำ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไปใช้ในการดำเนินงาน 6.4 มีแผนสำรองฉุกเฉิน เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน ต่าง ๆที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการจัด กระบวนการ 5 22 30 คะแนน

23 Q&A 23


ดาวน์โหลด ppt ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด มิติพัฒนาองค์การ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google