งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด มิติพัฒนาองค์การ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด มิติพัฒนาองค์การ 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด มิติพัฒนาองค์การ 1

2 2 กระบวนการพัฒนาระบบราชการ ปี การพัฒนาองค์กรตามแนวทาง PMQA  สถานการณ์และความเป็นมา  เป้าหมายการพัฒนาองค์การของสำนักงาน ก.พ.ร.  เครื่องมือการวินิจฉัยองค์การ 9 Cells  กลไกการขับเคลื่อนงานพัฒนาองค์การ ปี 2558  การดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาองค์การตาม แนวทาง PMQA

3 สถานการณ์และความเป็นมาของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สถานการณ์และความเป็นมาของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กรมอนามัยผ่านการประเมินPMQAระดับพื้นฐาน Certified Fundamental Level - สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดเป้าหมายปีละ 2หมวด - ส่วนที่ต้องการให้หน่วยงานร่วมดำเนินการ กำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน  การพัฒนา PMQA แต่ละหมวดดำเนินการ ไม่พร้อมกัน ขาดความเชื่อมโยงระหว่างหมวด  3

4 สำรวจออนไลน์ ความพึงพอใจต่อการพัฒนาองค์กร - การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร - การพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ - การพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ -ขับเคลื่อน PMQAในภาพกรม โดยเจ้าภาพหมวด  ต่างคนต่างทำ บูรณาการน้อย -ส่วนที่ต้องการให้หน่วยงานร่วมดำเนินการ กำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน  หน่วยงานไม่เห็นภาพการพัฒนาองค์กร ของตัวเอง (แค่ทำตัวชี้วัด) แผนพัฒนา องค์การ สำรวจ ออนไลน์ 2 สำรวจ ออนไลน์ 1 มีหน่วยงานใช้ PMQA เป็นเครื่องมือ สนับสนุนการทำงาน 4

5 วิเคราะห์สถานการณ์-เสียงสะท้อนจากลูกค้า  วิธีการประเมินผล -เกณฑ์การประเมินหน่วยงานซ้ำซ้อน เช่น การส่งทันเวลา -ใช้เอกสาร/หลักฐานจำนวนมาก (จำเป็น/ไม่จำเป็น) เป็นภาระงานเอกสาร -ผลการประเมิน นำไปใช้ประโยชน์ได้น้อย -ผลสำรวจออนไลน์ ไม่สะท้อนภาพการพัฒนาองค์การที่แท้จริง  ผู้ปฏิบัติงาน กพร. /เครือข่าย -ผู้รับผิดชอบงาน กพร. เปลี่ยนแปลงบ่อย -คนทำงาน กพร.เบื่อหน่าย ไม่สนุกกับงาน 5

6 ผ่านการรับรองคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) รางวัลคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ รายหมวด (หมวด 1 – หมวด 6) รางวัลคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ PMQA 6 เป้าหมายการพัฒนาองค์การ ของสำนักงาน ก.พ.ร. เป้าหมายการพัฒนาองค์การ ของสำนักงาน ก.พ.ร. คำรับรองของกรมอนามัย ตัวชี้วัดที่ 6 การพัฒนา สมรรถนะองค์การ คำรับรองของกรมอนามัย ตัวชี้วัดที่ 6 การพัฒนา สมรรถนะองค์การ 2559  2555

7 สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ NIDA ได้พัฒนาเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย...  ออกแบบกรอบแนวคิดและข้อคำถามในแบบสำรวจการพัฒนา องค์การให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ภาครัฐ (PMQA)  ปรับปรุงรูปแบบการประเมินให้มีความง่ายต่อการแสดงความคิดเห็น และการนำผลไปใช้  เปลี่ยนรูปแบบการประเมินผลตัวชี้วัด โดยไม่นำผลการสำรวจมา คิดคะแนนตัวชี้วัด แต่จะประเมินจากการนำผลการสำรวจไปใช้ใน การพัฒนาองค์การ เครื่องมือการวินิจฉัยองค์การ 9 Cells เครื่องมือการวินิจฉัยองค์การ ปี 

8 การบริหารจัดการ ระดับองค์การ การจัดโครงสร้าง และกระบวนการ ระดับองค์การ การกำหนด เป้าหมาย ระดับองค์การ แนวคิดการใช้เครื่องมือเพื่อการวินิจฉัยองค์กร การบริหารจัดการ ระดับหน่วยงาน การจัดโครงสร้าง และกระบวนการ ระดับหน่วยงาน การกำหนด เป้าหมาย ระดับหน่วยงาน การบริหารจัดการ ระดับบุคคล การจัดโครงสร้าง และกระบวนการ ระดับบุคคล การกำหนด เป้าหมาย ระดับบุคคล Management DesignGoal องค์การ หน่วยงาน ตัวบุคคล

9 กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการสังกัดกรมอนามัย ส่วนกลาง และส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค ประเภทตำแหน่งบริหารและ อำนวยการ วิชาการทั่วไป จำนวนตัวอย่างขั้นต่ำ จำนวนทั้งหมด251, การสำรวจออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปี ระยะเวลาตอบแบบสำรวจออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-22 สิงหาคม 2557

10 ผลการตอบแบบสำรวจการพัฒนาองค์การออนไลน์ ปี 2558 การบริหาร จัดการ Management การออกแบบ ระบบงาน Design การกำหนด เป้าหมาย Goal ระดับองค์การ ระดับ หน่วยงาน ระดับบุคคล 10 เหลื อง เขี ยว เหลื อง เขี ยว

11  สัญลักษณ์ -สีเขียว หมายถึงส่วนราชการดำเนินการเรื่องนั้น ได้ดีอยู่แล้ว ควรรักษาการดำเนินการนั้นไว้ -สีเหลืองหมายถึงส่วนราชการควรปรับปรุงเรื่องนั้น -สีแดง หมายถึงส่วนราชการต้องแก้ไขเรื่องนั้นอย่างเร่งด่วน  การแปลผล -กรณีส่วนราชการมีเซลที่ต้องแก้ไข (สีแดง) หรือปรับปรุง (สี เหลือง)จะต้องเลือกตามลำดับหมายเลขเซลคือ การกำหนด เป้าหมาย จากนั้นจึงพิจารณา การออกแบบและการ บริหารจัดการในแต่ละระดับควบคู่กันไป คือ และ 8-9  กรมอนามัย ต้องเลือกปรับปรุงเซลที่ 3 การกำหนดเป้าหมาย ระดับบุคคล (Individual Goal) เนื่องจากกรมอนามัยยังไม่มีความ ชัดเจนในการกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล ที่สนับสนุนต่อเป้าหมาย ระดับหน่วยงาน 11

12  ข้อแนะนำแนวทางการดำเนินงาน (สำนักงาน ก.พ.ร.) การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายหน่วยงาน กำหนดความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากร มอบหมายงานที่เหมาะสมกับสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน กำหนดเป้าหมายงานที่ท้าทาย จัดทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร มีรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินที่วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม  ข้อแนะนำแนวทางการดำเนินงาน (สำนักงาน ก.พ.ร.) การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายหน่วยงาน กำหนดความชัดเจนในหน้าที่รับผิดชอบของบุคลากร มอบหมายงานที่เหมาะสมกับสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน กำหนดเป้าหมายงานที่ท้าทาย จัดทำข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร มีรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมินที่วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดที่ 6 การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ตัวชี้วัดของกรมอนามัย ปี 2558) กล่องที่ 3 : การกำหนดเป้าหมายระดับบุคคล 12

13 กลไกการขับเคลื่อนงานพัฒนาองค์การ ปี 2558 ทุกหน่วยงานใช้ PMQA เป็นเครื่องมือสนับสนุนการ ดำเนินงาน เพื่อบรรลุ เป้าหมายตามภารกิจของ หน่วยงาน เจ้าภาพหมวด 1-6 ดำเนินการ เพื่อบรรลุ เป้าหมายตามเกณฑ์ PMQA ทบทวนผลการดำเนินงาน เทียบกับเกณฑ์ 2. ทำแผนพัฒนาองค์การ และ กำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ 3. ขับเคลื่อนการดำเนินงานภาพรวม ของกรม 4. จัดทำรายงานการประเมินองค์กร ด้วยตนเอง เสนอต่อคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการกรมอนามัย บทบาท 1. ประเมินตนเอง 2. ดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5 ระดับ หน่วยงาน เกณฑ์ 6 หมวด 24 ข้อ (ข้อ 2.3 จะนำมาตอบผลสำรวจ ออนไลน์ : การกำหนดเป้าหมาย ระดับบุคคล) บทบาท  13

14 การดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาองค์การตามแนวทาง PMQA ใช้คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ การดำเนินการตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาองค์การตามแนวทาง PMQA ใช้คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  14

15 ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์การ ตามแนวทาง PMQA เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวดที่ 1 การนำองค์การ หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ หมวดที่ 5 การมุ้งเน้นทรัพยากรบุคคล หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมิน 24 ข้อ หลักฐานอ้างอิงขั้นต่ำ 14 รายการ 15

16 เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดนี้ กำหนดขึ้นเพื่อประเมินสถานภาพหน่วยงาน ในการ พัฒนาองค์การตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐในเบื้องต้น ซึ่งคัดเลือกเฉพาะ ประเด็นสำคัญในแต่ละหมวดมาประเมินกระบวนการดำเนินงาน และผลผลิตที่เกิดขึ้น คำอธิบาย คำนิยาม ผู้รับบริการ : บุคคลที่มารับบริการจากหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : บุคคล/หน่วยงานที่รับบริการจากผู้รับบริการขององค์กร และผู้ ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการให้บริการของหน่วยงาน มาตรฐานการให้บริการ : แผนภูมิหรือคู่มือการติดต่อราชการ ที่ผู้ให้บริการ ประกาศ/ เผยแพร่ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบแนวทางการปฏิบัติในการมารับ บริการ บริการที่จะได้รับ และระยะเวลาแล้วเสร็จ มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) : คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ต้องจัดทำคำรับรองฯ ตัวชี้วัดนี้ การประเมินผล พิจารณาจากการดำเนินงานตามเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

17 ประเด็นการประเมินผลคะแนน 1.1 ผู้บริหารของหน่วยงานมีการกำหนดทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย การดำเนินงาน และถ่ายทอด สื่อสารให้บุคลากรรับรู้และนำไป ปฏิบัติ ผู้บริหารมีการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ ผู้บริหาร มีบทบาทในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน10 หมวดที่ 1 การนำองค์การ คะแนน

18 หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการประเมินผลคะแนน 2.1 มีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยภายในภายนอกที่สำคัญ5 2.2 มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการของหน่วยงาน5 2.3 มีการจัดทำข้อตกลงในการถ่ายทอดตัวชี้วัด จากระดับหน่วยงาน สู่ระดับบุคลอย่างเป็นระบบ (Flow Chart) มีการสื่อสารและทำความเข้าใจ เรื่องการนำแผนยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ มีการติดตาม การรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนฯ และสรุปบทเรียนของการดำเนินงานระดับหน่วยงาน/ระดับบุคคล 10 หลักฐาน : แผนภาพแสดงการถ่ายทอดตัวชี้วัด และจากระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล ส่งรอบ 6 เดือน หลักฐาน : แผนยุทธศาสตร์/ แผนปฏิบัติการ ส่งรอบ 6 เดือน คะแนน

19 หมวดที่ 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นการประเมินผลคะแนนหลักฐาน 3.1 มีการวิเคราะห์กลุ่ม C/SH สินค้าและบริการ ความ คาดหวังความต้องการของ C/SH 15ผลการวิเคราะห์ (ตามแบบฟอร์ม) ส่งรอบ 6 เดือน 3.2 มีการกำหนดมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งมีระยะเวลาแล้ว เสร็จของงานบริการ 5มาตรฐานการ ให้บริการ 3.3 มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับ C/SH5รายงานสรุปผล การดำเนิน กิจกรรม (ตามแบบฟอร์ม) 3.4 มีการดำเนินงานโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน กระบวนงานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน มีการวัดความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของ C/SH5รายงานสรุปความ พึงพอใจ/ไม่พึง พอใจ คะแนน

20 หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ประเด็นการประเมินผลคะแนนหลักฐาน 4.1 มีฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานที่ครอบคลุม ถูกต้อง ทันสมัย 10รายการฐานข้อมูลหรือ ระบุ URL เว็บไซต์ 4.2 มีระบบเทคโนโลยี ที่ C/SH สามารถเข้าถึง ข้อมูล ข่าวสารและรับบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ทุกกลุ่ม มีระบบติดตามเฝ้าระวังและเตือนภัยที่มีความไว ต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีการจัดการความรู้ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน C/SH และมีการนำความรู้ไปใช้การพัฒนางาน 10รายงานสรุปผลการ ดำเนินงานกิจกรรมการ จัดความรู้ภายใน หน่วยงาน (ตามแบบฟอร์ม) คะแนน

21 หมวดที่ 5 การมุ้งเน้นทรัพยากรบุคคล ประเด็นการประเมินผลคะแนนหลักฐาน 5.1 มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้/ทักษะ และ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผล ตามเป้าประสงค์ของหน่วยงาน 15รายงานผลการพัฒนา ความรู้/ทักษะ (ตามแบบฟอร์ม) ส่งรอบ เดือน 5.2 มีกิจกรรมส่งเสริมการมีสมรรถนะที่ดีของ บุคลากร 15รายงานสรุปผลการจัด กิจกรรมที่ส่งเสริมการมี สมรรถนะที่ดีของบุคลากร (ตามแบบฟอร์ม) คะแนน

22 หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ ประเด็นการประเมินผลคะแนนหลักฐาน 6.1 มีการกำหนดกระบวนการทีสร้างคุณค่าและ กระบวนการสนับสนุน ตามภารกิจของหน่วยงาน 5 หลักฐานการกำหนด กระบวนการสร้างคุณค่า และกระบวนการสนับสนุน 6.2 มีการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ของ กระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการ สนับสนุน 10มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) 6.3 มีการนำมาตรฐานการปฏิบัติงานในข้อ 6.1 ไป ใช้ในการดำเนินงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ กระบวนการสนับสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน 10 หลักฐานแสดงการนำ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ไปใช้ในการดำเนินงาน 6.4 มีแผนสำรองฉุกเฉิน เพื่อรองรับภาวะฉุกเฉิน ต่าง ๆที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการจัด กระบวนการ คะแนน

23 Q&A 23


ดาวน์โหลด ppt ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัด มิติพัฒนาองค์การ 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google