งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 38,045.1136 ลบ. งบประจำ 113.0713 ลบ. (0.30%) งบ บุคลากร 74.8341 ลบ. (0.20%) งบ ดำเนินงา น 38.2372 ลบ. (0.10%) งบลงทุน 37,889.3845.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 38,045.1136 ลบ. งบประจำ 113.0713 ลบ. (0.30%) งบ บุคลากร 74.8341 ลบ. (0.20%) งบ ดำเนินงา น 38.2372 ลบ. (0.10%) งบลงทุน 37,889.3845."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 38,045.1136 ลบ. งบประจำ 113.0713 ลบ. (0.30%) งบ บุคลากร 74.8341 ลบ. (0.20%) งบ ดำเนินงา น 38.2372 ลบ. (0.10%) งบลงทุน 37,889.3845 ลบ. (99.59%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1,275.8843 ลบ. (3.35%) งบบุคลากร 1,093.3280 ลบ. (2.87%) งบดำเนินงาน 182.5563 ลบ. (0.48%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 36,613.5002 ลบ. (96.24%) รายการ ผูกพันเดิม 6,906.2633 ลบ. (18.15%) รายการใหม่ 29,707.2369 ลบ. (78.08%) งบดำเนินการ เอง 2,706.1055 ลบ. (7.11%) ค่าที่ดิน 1,990.0000 ลบ. (5.23%) จ้างเหมา 25,011.131 4 ลบ. (65.74%) งบอุดหนุน 9.630 ลบ. (0.02%) งบรายจ่ายอื่น 33.0278 ลบ. (0.08%) ภาพรวมงบประมาณปี 2557

3 3 งบประมาณทั้งสิ้น 38,045.1136 ลบ. เบิกจ่าย 571.2457 ลบ. (1.50%) งบประจำ 113.0713 ลบ. เบิกจ่าย 22.0535 ลบ. (19.50%) งบ บุคลากร 74.8341 ลบ. เบิกจ่าย 21.3946 ลบ. (28.59% ) งบ ดำเนินงาน 38.2372 ลบ. เบิกจ่าย 0.6589 ลบ. (1.72%) งบลงทุน 37,889.3845 ลบ. เบิกจ่าย 535.4350 ลบ. (1.41%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1,275.8843 ลบ. เบิกจ่าย 188.2143 ลบ. (14.75%) งบบุคลากร 1,093.3280 ลบ. เบิกจ่าย 171.2232 ลบ. (15.66%) งบดำเนินงาน 182.5563 ลบ. เบิกจ่าย 16.9911 ลบ. (9.31%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 36,613.5002 ลบ. เบิกจ่าย 347.2207 ลบ. (0.95%) รายการผูกพัน เดิม 6,906.2633 ลบ. เบิกจ่าย 248.1034 ลบ. (3.59%) รายการใหม่ 29,707.2369 ลบ. เบิกจ่าย 99.1173 ลบ. (0.33%) งบดำเนินการเอง 2,706.1055 ลบ. เบิกจ่าย 98.6724 ลบ. (3.65%) ค่าที่ดิน 1,990.0000 ลบ. เบิกจ่าย 0.4449 ลบ. (10.02%) จ้างเหมา 25,011.1314 ลบ เบิกจ่าย - ลบ. (- %) งบอุดหนุน 9.6300 ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (- %) งบรายจ่ายอื่น 33.0278 ลบ. เบิกจ่าย 13.7572 ลบ. (41.65%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 56

4 เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % 7.3314.672230384654627078.3386.6695 เป้าหมาย (งบลงทุน) % 5101521.6728.343546.6758.3470747882 ผลเบิกจ่าย 55 % 0.991.692.844.215.838.1010.6914.6921.4929.8742.5964.49 ผลเบิกจ่าย 56 ลบ. 95954371,2121,7902,7234,0985,5427,74410,44813,74816,78122,131 % 0.281.293.575.278.0212.0716.3222.8130.7840.4949.4365.18 แผนปี 57 ลบ. 3149612,0842,9203,9226,63510,22214,85220,41225,84031,14838,045 % 0.832.525.487.6710.3117.4426.8739.0453.6567.9281.87100 ผลเบิกจ่าย 57 ลบ. 96.83571.31 % 0.251.50 แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี 2557 ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 56

5 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 30 พ.ย. 56 ร้อยละคงเหลือ สทช.1 และ ทชจ. สทช.1 และ ทชจ. 47.82232.76425.7845.0581 สทช.2 และ ทชจ. สทช.2 และ ทชจ. 64.46343.71865.7760.7448 สทช.3 และ ทชจ. สทช.3 และ ทชจ. 73.23933.45344.7269.7858 สทช.4 และ ทชจ. สทช.4 และ ทชจ. 52.11739.137017.5342.9803 สทช.5 และ ทชจ. สทช.5 และ ทชจ. 41.76633.51188.4138.2545 สทช.6 และ ทชจ. สทช.6 และ ทชจ. 156.186528.182218.04128.0043 สทช.7 และ ทชจ. สทช.7 และ ทชจ. 94.66243.79664.0190.8658 สทช.8 และ ทชจ. สทช.8 และ ทชจ. 53.40055.596810.4847.8037 สทช.9 และ ทชจ. สทช.9 และ ทชจ. 43.26093.96569.1739.2953 สทช.10 และ ทชจ. สทช.10 และ ทชจ. 240.861317.08107.09223.7803 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 พ.ย. 56 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 พ.ย. 56 หน่วย : ลบ. 5

6 6 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 30 พ.ย. 56 ร้อยละคงเหลือ สทช.11 และ ทชจ. สทช.11 และ ทชจ. 107.655019.809418.4087.8456 สทช.12 และ ทชจ. สทช.12 และ ทชจ. 338.299777.552622.92260.7470 สทช.13 และ ทชจ. สทช.13 และ ทชจ. 50.156013.505626.9336.6503 สทช.14 และ ทชจ. สทช.14 และ ทชจ. 94.48654.67844.9589.8082 สทช.15 และ ทชจ. สทช.15 และ ทชจ. 104.43884.74624.5499.6926 สทช.16 และ ทชจ. สทช.16 และ ทชจ. 67.235027.902741.5039.3323 สทช.17 และ ทชจ. สทช.17 และ ทชจ. 26.03803.209912.3322.8281 สทช.18 และ ทชจ. สทช.18 และ ทชจ. 85.01564.10934.8380.9063 ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท 179.047534.254119.13144.7934 รวมส่วนภูมิภาค 1,920.1522270.975414.111,649.1768 หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 พ.ย. 56 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 พ.ย. 56

7 7 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 30 พ.ย. 56 ร้อยละคงเหลือ สกท. 4,341.057328.24600.654,312.8113 สกส. 3,156.352067.69282.143,088.6592 สบร. 39.07701.29393.3137.7831 สอป. 41.73190.15120.3641.5807 สสอ. 137.22220.82320.60136.3990 สวว. 50.90420.05900.1250.8453 สผง. 64.72080.34350.5364.3773 สคก. 546.39990.18150.03546.2184 สกม. 493.47670.43180.09493.0449 สสน. 0.30000.02598.630.2741 สอร. 39.83350.15310.3839.6805 ศทส. 89.93280.32140.3689.6115 สสท. 32.28200.41691.2931.8651 สพร. 3.56720.02660.753.5405 สสง. 0.25000.00000.000.2500 สบก. 11.76271.16139.8710.6013 เบิกจ่ายในนามกรมฯ 27,076.0912199.01020.7426,877.0810 รวมส่วนกลาง 36,124.9614300.33820.8335,824.6232 รวมทั้งสิ้น 38,045.1136571.31361.5037,473.8000 หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 พ.ย. 56 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 พ.ย. 56

8 8 ปีงบประมาณ จำนวน รายการ งบประมาณ(ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว (ลบ.) คิดเป็นร้อยละคงเหลือ(ลบ.) จำนวน ที่เหลือ 255317.17984.210658.652.96921 255416.70995.555682.801.15431 25551778.233615.591519.9362.642011 25561,74711,805.55764,486.818038.017,318.73961,002 รวม ทั้งสิ้น 1,76611,897.68084,512.175737.927,385.50511,015 การเบิกจ่ายงบประมาณ 2553-2556 ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 56 หมายเหตุ1. งปม.55 ที่ขอกันเงินแบบมีหนี้ เป็นเงิน 74.9015 ลบ. กรมบัญชีกลางอนุมัติแล้ว 2. งปม.55 ที่ขอกันเงินแบบไม่มีหนี้ เป็นเงิน 3.3319 ลบ. รออนุมัติจากรมบัญชีกลาง 3. งปม.56 ที่ขอกันเงินแบบมีหนี้ เป็นเงิน 11,742.3419 ลบ. กรมบัญชีกลางอนุมัติแล้ว 4. งปม.56 ที่ขอกันเงินแบบไม่มีหนี้ เป็นเงิน 63.2157 ลบ. รออนุมัติจากรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง 20.8608 ลบ. ส่วนภูมิภาค 42.3549 ลบ.)

9 9 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณทั้งสิ้น ลบ. งบประมาณทั้งสิ้น 25,011.1314 ลบ. ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง 1,107.8863 ลบ. ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง 1,107.8863 ลบ. ขอความเห็นชอบจาก สงป. 63.6089 ลบ. รอลงนาม 88.3410 ลบ. รอลงนาม 88.3410 ลบ. ลงนามในสัญญา 138.0000 ลบ. ลงนามในสัญญา 138.0000 ลบ. 4.43% (91 รายการ) 0.25% (16 รายการ) 0.35% (14 รายการ) 0.55% (10 รายการ) พิจารณาผลประกวด ราคา 54.3465 ลบ. 0.22% (14 รายการ) ร่าง TOR 631.1470 ลบ. ร่าง TOR 631.1470 ลบ. 2.52% (58 รายการ) ยังไม่ได้จัดสรร 19,993.7060 ลบ. ยังไม่ได้จัดสรร 19,993.7060 ลบ. 79.94% ประมาณราคา 417.3873 ลบ. ประมาณราคา 417.3873 ลบ. 1.67% (90 รายการ) สำรวจออกแบบ 288.8372 ลบ. สำรวจออกแบบ 288.8372 ลบ. 1.15% (43 รายการ) ยังไม่รายงาน สถานภาพ 2,227.8712 ลบ. ยังไม่รายงาน สถานภาพ 2,227.8712 ลบ. 8.91% (149 รายการ)

10 10 กิจกรรม จำนวน โครงก ารที่ มอบหม าย สำรวจ ออกแ บบ ประมา ณ ราคา ร่าง TOR ประกา ศ ประกว ด ราคา ทราบ ผล ประกา ศ ประกว ด ราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายงา น ยกระดับมาตรฐาน ทาง 19-1142---11 พัฒนาโครงข่าย สะพาน 4026521---24 แก้ไขปัญหาจราจร ใน ภูมิภาค และ ปริมณฑล 6--------6 พัฒนาชายแดน ภาคใต้ 18-1--215--- สนับสนุน ยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว 1221114---3 สนับสนุน ยุทธศาสตร์ Logistics 2--------2 รวม 974977915--46 การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการผูกพัน)

11 11 กิจกรรม จำนวน โครงก ารที่ มอบหม าย สำรวจ ออกแ บบ ประมา ณ ราคา ร่าง TOR ประกา ศ ประกว ด ราคา ทราบ ผล ประกา ศ ประกว ด ราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายงา น ยกระดับมาตรฐาน ทาง 4--22----- พัฒนาโครงข่าย สะพาน 48111473----13 พัฒนาชายแดน ภาคใต้ 8-------8- อำนวยการ ( อาคาร ) 2216441-213 รวม 8212201391-2916 การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการปีเดียว)

12 12 กิจกรรม จำนวน โครงกา รที่ มอบหม าย สำรวจ ออกแ บบ ประมา ณ ราคา ร่าง TOR ประกา ศ ประกว ดราคา ทราบ ผล ประกา ศ ประกว ดราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายงา น บำรุงทางสายหลัก 76-62039----11 บำรุงรักษาทาง 2044-3--3-6 - ราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 10 ลบ. ขึ้นไป ---------- - ราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ลบ. 2044-3--3-6 อำนวยความปลอดภัย 12412423254-7-31 - ราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 10 ลบ. ขึ้นไป 111112----6 - ราคาต่อหน่วย ต่ำ กว่า 10 ลบ. 11311412234-7-25 ซ่อมฟื้นฟูทางหลวง ชนบท อันเนื่องมาจากเหตุภัย พิบัติ 122415----- - ราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 10 ลบ. ขึ้นไป 122415----- - ราคาต่อหน่วย ต่ำ กว่า 10 ลบ. ---------- รวม 2321818565624724-10-48 การจัดซื้อจัดจ้างรายการบำรุงรักษาทางและอำนวยความปลอดภัย

13 13 กิจกรรม จำนวน โครงการ ที่ มอบหมา ย ร่าง TOR จัดทำ TOR แล้ว เสร็จ อนุมัติ ดำเนินกา รจ้าง เชิญที่ ปรึกษา ยื่น ข้อเสน อ พิจารณ า ข้อเสน อ รายงาน ผล พิจารณ า ข้อเสน อ ขอ ความ เห็นชอ บจาก สงป. รอลง นามใน สัญญา ลงนาม ใน สัญญา แล้ว รายการผูกพัน 11101 ยกระดับมาตรฐานทาง 22-------- แก้ไขปัญหาจราจรใน ภูมิภาค และปริมณฑล 54-1------ สนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics 33-------- อำนวยการ 11-------- รายการปีเดียว 311111144 ยกระดับมาตรฐานทาง 1---1----- พัฒนาโครงข่ายสะพาน 5---14---- แก้ไขปัญหาจราจรใน ภูมิภาค และปริมณฑล 102-17----- สนับสนุนยุทธศาสตร์การ ท่องเที่ยว 21--1----- สนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics 31--2----- การส่งเสริมงานวิชาการ ด้านช่าง ให้กับ อปท. 2---2----- อำนวยการ 871------- รวมทั้งสิ้น 42 2112144---- การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน(ค่าจ้างที่ปรึกษา)

14 14 ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ. 2557 วงเงิน 833.2360 ลบ. สถานภาพ จำนวน รายการ วงเงิน (ลบ.) - จัดทำ Spec / ร่าง TOR9118.1870 - ประกาศ TOR14289.0990 - ประกาศประกวดราคา229.5000 - รอลงนาม459.0000 - พิจารณาจัดสรรหน่วย3146.3000 - อยู่ระหว่างเสนอ อทช.เห็นชอบการ จัดสรรให้หน่วย 2108.0000 - อทช.เห็นชอบการจัดสรรให้หน่วย แล้ว / อยู่ระหว่างแจ้งหน่วย 483.1500 รวม38833.2360

15 15 สรุปโครงการป้องกันอุทกภัยระยะเร่งด่วน ตามมติ ครม. 8 พ.ค. 55 (พรก.เงินกู้ 350,000 ลบ.) จำนวน 36 รายการ งปม.ทั้งสิ้น8,858.4870 ลบ. สงป. อนุมัติงวด8,684.2200 ลบ. ลงนามในสัญญา7,574.5050 ลบ. ณ 30 พ.ย. 56 เบิกจ่ายแล้ว 4,267.6121 ลบ. (56.42%) ความก้าวหน้าโครงการ 77.72 % ก่อสร้างแล้วเสร็จ 7 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 29 รายการ

16 16 จังหวัด จำนวน รายการ งปม.ทั้งสิ้น (ลบ.) เบิกจ่าย (ลบ.) คงเหลือ (บาท) นครศรีธรรมราช126.564018.04498.5191 ฉะเชิงเทรา391.94205.685686.2564 สระบุรี222.0000- รวม 6140.506023.7305116.7755 รายการตามมติ ครม. สัญจร ที่ดำเนินการ โดยงบกลางสำรองจ่ายปี 2556 ที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

17 จบการนำเสนอ ขอบคุณ...ครับ 17

18 18 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ ปีงบประมาณก่อนหน้า ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิก เหลื่อมปีให้สามารถเบิกจ่ายอย่างมีนัยสำคัญ ได้ภายใน ไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2557 โดยเฉพาะในส่วนของ รายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ให้เร่งรัดการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาและเบิกจ่ายงบอบรมและ ประชุมสัมมนาในประเทศให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโดยให้จัดสัมมนากระจายไป ตามจังหวัดต่างๆ อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีศักยภาพ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต ภายในไตรมาสที่ 1 ของ ปีงบประมาณ 2557

19 19 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 82 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน เป้าหมายเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด เร่งรัดก่อหนี้รายจ่ายงบลงทุน ให้แล้วเสร็จภายใน 14 ก.พ. 2557

20 20 ไตรมาส 4 รายจ่ายงบลงทุน (สะสม)รายจ่ายภาพรวม (สะสม) ปี 2556 (%) ปี 2557 (%) ปี 2556 (%) ปี 2557 (%) 1 10152022 2 25354446 3 50706970 4 80829495


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 38,045.1136 ลบ. งบประจำ 113.0713 ลบ. (0.30%) งบ บุคลากร 74.8341 ลบ. (0.20%) งบ ดำเนินงา น 38.2372 ลบ. (0.10%) งบลงทุน 37,889.3845.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google