งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 38,045.1136 ลบ. งบประจำ 113.0713 ลบ. (0.30%) งบ บุคลากร 74.8341 ลบ. (0.20%) งบ ดำเนินงา น 38.2372 ลบ. (0.10%) งบลงทุน 37,889.3845.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 38,045.1136 ลบ. งบประจำ 113.0713 ลบ. (0.30%) งบ บุคลากร 74.8341 ลบ. (0.20%) งบ ดำเนินงา น 38.2372 ลบ. (0.10%) งบลงทุน 37,889.3845."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 38, ลบ. งบประจำ ลบ. (0.30%) งบ บุคลากร ลบ. (0.20%) งบ ดำเนินงา น ลบ. (0.10%) งบลงทุน 37, ลบ. (99.59%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1, ลบ. (3.35%) งบบุคลากร 1, ลบ. (2.87%) งบดำเนินงาน ลบ. (0.48%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 36, ลบ. (96.24%) รายการ ผูกพันเดิม 6, ลบ. (18.15%) รายการใหม่ 29, ลบ. (78.08%) งบดำเนินการ เอง 2, ลบ. (7.11%) ค่าที่ดิน 1, ลบ. (5.23%) จ้างเหมา 25, ลบ. (65.74%) งบอุดหนุน ลบ. (0.02%) งบรายจ่ายอื่น ลบ. (0.08%) ภาพรวมงบประมาณปี 2557

3 3 งบประมาณทั้งสิ้น 38, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (1.50%) งบประจำ ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (19.50%) งบ บุคลากร ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (28.59% ) งบ ดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (1.72%) งบลงทุน 37, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (1.41%) เบิกลักษณะงบ ประจำ 1, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (14.75%) งบบุคลากร 1, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (15.66%) งบดำเนินงาน ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (9.31%) ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง 36, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (0.95%) รายการผูกพัน เดิม 6, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (3.59%) รายการใหม่ 29, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (0.33%) งบดำเนินการเอง 2, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (3.65%) ค่าที่ดิน 1, ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (10.02%) จ้างเหมา 25, ลบ เบิกจ่าย - ลบ. (- %) งบอุดหนุน ลบ. เบิกจ่าย - ลบ. (- %) งบรายจ่ายอื่น ลบ. เบิกจ่าย ลบ. (41.65%) ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 56

4 เดือนต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.เม.ย.พ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย. เป้าหมายรัฐ (ทุกงบ) % เป้าหมาย (งบลงทุน) % ผลเบิกจ่าย 55 % ผลเบิกจ่าย 56 ลบ ,2121,7902,7234,0985,5427,74410,44813,74816,78122,131 % แผนปี 57 ลบ ,0842,9203,9226,63510,22214,85220,41225,84031,14838,045 % ผลเบิกจ่าย 57 ลบ % แผน/ผลการเบิกจ่าย งปม.ปี 2557 ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 56

5 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 30 พ.ย. 56 ร้อยละคงเหลือ สทช.1 และ ทชจ. สทช.1 และ ทชจ สทช.2 และ ทชจ. สทช.2 และ ทชจ สทช.3 และ ทชจ. สทช.3 และ ทชจ สทช.4 และ ทชจ. สทช.4 และ ทชจ สทช.5 และ ทชจ. สทช.5 และ ทชจ สทช.6 และ ทชจ. สทช.6 และ ทชจ สทช.7 และ ทชจ. สทช.7 และ ทชจ สทช.8 และ ทชจ. สทช.8 และ ทชจ สทช.9 และ ทชจ. สทช.9 และ ทชจ สทช.10 และ ทชจ. สทช.10 และ ทชจ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 พ.ย. 56 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 พ.ย. 56 หน่วย : ลบ. 5

6 6 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 30 พ.ย. 56 ร้อยละคงเหลือ สทช.11 และ ทชจ. สทช.11 และ ทชจ สทช.12 และ ทชจ. สทช.12 และ ทชจ สทช.13 และ ทชจ. สทช.13 และ ทชจ สทช.14 และ ทชจ. สทช.14 และ ทชจ สทช.15 และ ทชจ. สทช.15 และ ทชจ สทช.16 และ ทชจ. สทช.16 และ ทชจ สทช.17 และ ทชจ. สทช.17 และ ทชจ สทช.18 และ ทชจ. สทช.18 และ ทชจ ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท รวมส่วนภูมิภาค 1, , หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 พ.ย. 56 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 พ.ย. 56

7 7 หน่วยดำเนินการงปม.ทั้งสิ้น ผลเบิกจ่าย ณ 30 พ.ย. 56 ร้อยละคงเหลือ สกท. 4, , สกส. 3, , สบร สอป สสอ สวว สผง สคก สกม สสน สอร ศทส สสท สพร สสง สบก เบิกจ่ายในนามกรมฯ 27, , รวมส่วนกลาง 36, , รวมทั้งสิ้น 38, , หน่วย : ลบ. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 พ.ย. 56 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2557 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ 30 พ.ย. 56

8 8 ปีงบประมาณ จำนวน รายการ งบประมาณ(ลบ.) เบิกจ่ายแล้ว (ลบ.) คิดเป็นร้อยละคงเหลือ(ลบ.) จำนวน ที่เหลือ ,74711, , , ,002 รวม ทั้งสิ้น 1,76611, , , ,015 การเบิกจ่ายงบประมาณ ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 56 หมายเหตุ1. งปม.55 ที่ขอกันเงินแบบมีหนี้ เป็นเงิน ลบ. กรมบัญชีกลางอนุมัติแล้ว 2. งปม.55 ที่ขอกันเงินแบบไม่มีหนี้ เป็นเงิน ลบ. รออนุมัติจากรมบัญชีกลาง 3. งปม.56 ที่ขอกันเงินแบบมีหนี้ เป็นเงิน 11, ลบ. กรมบัญชีกลางอนุมัติแล้ว 4. งปม.56 ที่ขอกันเงินแบบไม่มีหนี้ เป็นเงิน ลบ. รออนุมัติจากรมบัญชีกลาง (ส่วนกลาง ลบ. ส่วนภูมิภาค ลบ.)

9 9 รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณทั้งสิ้น ลบ. งบประมาณทั้งสิ้น 25, ลบ. ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง 1, ลบ. ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง 1, ลบ. ขอความเห็นชอบจาก สงป ลบ. รอลงนาม ลบ. รอลงนาม ลบ. ลงนามในสัญญา ลบ. ลงนามในสัญญา ลบ. 4.43% (91 รายการ) 0.25% (16 รายการ) 0.35% (14 รายการ) 0.55% (10 รายการ) พิจารณาผลประกวด ราคา ลบ. 0.22% (14 รายการ) ร่าง TOR ลบ. ร่าง TOR ลบ. 2.52% (58 รายการ) ยังไม่ได้จัดสรร 19, ลบ. ยังไม่ได้จัดสรร 19, ลบ % ประมาณราคา ลบ. ประมาณราคา ลบ. 1.67% (90 รายการ) สำรวจออกแบบ ลบ. สำรวจออกแบบ ลบ. 1.15% (43 รายการ) ยังไม่รายงาน สถานภาพ 2, ลบ. ยังไม่รายงาน สถานภาพ 2, ลบ. 8.91% (149 รายการ)

10 10 กิจกรรม จำนวน โครงก ารที่ มอบหม าย สำรวจ ออกแ บบ ประมา ณ ราคา ร่าง TOR ประกา ศ ประกว ด ราคา ทราบ ผล ประกา ศ ประกว ด ราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายงา น ยกระดับมาตรฐาน ทาง พัฒนาโครงข่าย สะพาน แก้ไขปัญหาจราจร ใน ภูมิภาค และ ปริมณฑล พัฒนาชายแดน ภาคใต้ สนับสนุน ยุทธศาสตร์ การท่องเที่ยว สนับสนุน ยุทธศาสตร์ Logistics รวม การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการผูกพัน)

11 11 กิจกรรม จำนวน โครงก ารที่ มอบหม าย สำรวจ ออกแ บบ ประมา ณ ราคา ร่าง TOR ประกา ศ ประกว ด ราคา ทราบ ผล ประกา ศ ประกว ด ราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายงา น ยกระดับมาตรฐาน ทาง พัฒนาโครงข่าย สะพาน พัฒนาชายแดน ภาคใต้ อำนวยการ ( อาคาร ) รวม การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน (รายการปีเดียว)

12 12 กิจกรรม จำนวน โครงกา รที่ มอบหม าย สำรวจ ออกแ บบ ประมา ณ ราคา ร่าง TOR ประกา ศ ประกว ดราคา ทราบ ผล ประกา ศ ประกว ดราคา ขอ ความ เห็นช อบ จาก สงป. รอลง นาม ลง นาม ใน สัญญ า ยังไม่ รายงา น บำรุงทางสายหลัก บำรุงรักษาทาง ราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 10 ลบ. ขึ้นไป ราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ลบ อำนวยความปลอดภัย ราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 10 ลบ. ขึ้นไป ราคาต่อหน่วย ต่ำ กว่า 10 ลบ ซ่อมฟื้นฟูทางหลวง ชนบท อันเนื่องมาจากเหตุภัย พิบัติ ราคาต่อหน่วย ตั้งแต่ 10 ลบ. ขึ้นไป ราคาต่อหน่วย ต่ำ กว่า 10 ลบ รวม การจัดซื้อจัดจ้างรายการบำรุงรักษาทางและอำนวยความปลอดภัย

13 13 กิจกรรม จำนวน โครงการ ที่ มอบหมา ย ร่าง TOR จัดทำ TOR แล้ว เสร็จ อนุมัติ ดำเนินกา รจ้าง เชิญที่ ปรึกษา ยื่น ข้อเสน อ พิจารณ า ข้อเสน อ รายงาน ผล พิจารณ า ข้อเสน อ ขอ ความ เห็นชอ บจาก สงป. รอลง นามใน สัญญา ลงนาม ใน สัญญา แล้ว รายการผูกพัน ยกระดับมาตรฐานทาง แก้ไขปัญหาจราจรใน ภูมิภาค และปริมณฑล สนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics อำนวยการ รายการปีเดียว ยกระดับมาตรฐานทาง พัฒนาโครงข่ายสะพาน แก้ไขปัญหาจราจรใน ภูมิภาค และปริมณฑล สนับสนุนยุทธศาสตร์การ ท่องเที่ยว สนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics การส่งเสริมงานวิชาการ ด้านช่าง ให้กับ อปท อำนวยการ รวมทั้งสิ้น การจัดซื้อจัดจ้างรายการก่อสร้างทางและสะพาน(ค่าจ้างที่ปรึกษา)

14 14 ครุภัณฑ์ที่ได้รับงบประมาณปี พ.ศ วงเงิน ลบ. สถานภาพ จำนวน รายการ วงเงิน (ลบ.) - จัดทำ Spec / ร่าง TOR ประกาศ TOR ประกาศประกวดราคา รอลงนาม พิจารณาจัดสรรหน่วย อยู่ระหว่างเสนอ อทช.เห็นชอบการ จัดสรรให้หน่วย อทช.เห็นชอบการจัดสรรให้หน่วย แล้ว / อยู่ระหว่างแจ้งหน่วย รวม

15 15 สรุปโครงการป้องกันอุทกภัยระยะเร่งด่วน ตามมติ ครม. 8 พ.ค. 55 (พรก.เงินกู้ 350,000 ลบ.) จำนวน 36 รายการ งปม.ทั้งสิ้น8, ลบ. สงป. อนุมัติงวด8, ลบ. ลงนามในสัญญา7, ลบ. ณ 30 พ.ย. 56 เบิกจ่ายแล้ว 4, ลบ. (56.42%) ความก้าวหน้าโครงการ % ก่อสร้างแล้วเสร็จ 7 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 29 รายการ

16 16 จังหวัด จำนวน รายการ งปม.ทั้งสิ้น (ลบ.) เบิกจ่าย (ลบ.) คงเหลือ (บาท) นครศรีธรรมราช ฉะเชิงเทรา สระบุรี รวม รายการตามมติ ครม. สัญจร ที่ดำเนินการ โดยงบกลางสำรองจ่ายปี 2556 ที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

17 จบการนำเสนอ ขอบคุณ...ครับ 17

18 18 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ และ ปีงบประมาณก่อนหน้า ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิก เหลื่อมปีให้สามารถเบิกจ่ายอย่างมีนัยสำคัญ ได้ภายใน ไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ 2557 โดยเฉพาะในส่วนของ รายการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ให้เร่งรัดการฝึกอบรม ประชุมสัมมนาและเบิกจ่ายงบอบรมและ ประชุมสัมมนาในประเทศให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโดยให้จัดสัมมนากระจายไป ตามจังหวัดต่างๆ อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีศักยภาพ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต ภายในไตรมาสที่ 1 ของ ปีงบประมาณ 2557

19 19 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 82 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน เป้าหมายเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด เร่งรัดก่อหนี้รายจ่ายงบลงทุน ให้แล้วเสร็จภายใน 14 ก.พ. 2557

20 20 ไตรมาส 4 รายจ่ายงบลงทุน (สะสม)รายจ่ายภาพรวม (สะสม) ปี 2556 (%) ปี 2557 (%) ปี 2556 (%) ปี 2557 (%)


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 งบประมาณ ทั้งสิ้น 38,045.1136 ลบ. งบประจำ 113.0713 ลบ. (0.30%) งบ บุคลากร 74.8341 ลบ. (0.20%) งบ ดำเนินงา น 38.2372 ลบ. (0.10%) งบลงทุน 37,889.3845.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google