งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2558. กิจกรรม งบประมา ณ ยอด เบิกจ่าย จริง ร้อยละการ เบิกจ่าย แหล่งเบิกจ่าย พัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัย 1,000,0 00 00 รพ. มหาราช นครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2558. กิจกรรม งบประมา ณ ยอด เบิกจ่าย จริง ร้อยละการ เบิกจ่าย แหล่งเบิกจ่าย พัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัย 1,000,0 00 00 รพ. มหาราช นครศรีธรรมราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2558

2 กิจกรรม งบประมา ณ ยอด เบิกจ่าย จริง ร้อยละการ เบิกจ่าย แหล่งเบิกจ่าย พัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัย 1,000, รพ. มหาราช นครศรีธรรมราช สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ 1,000, , สสจ. สุราษฎร์ธานี การวางแผน และติดตาม ประเมินผล / สรุปรายงาน ประจำปี / ทำ แผนปี ,000390, สสจ. สุราษฎร์ธานี Service Plan + ส่งต่อ 1,000, , รพ. สุราษฎร์ธานี แพทย์แผน ไทย + การ ดูแลผู้ป่วย ระยะยาว + ปฐมภูมิ + ทุติยภูมิ 1,000, , สสจ. สุราษฎร์ธานี งานป้องกัน ควบคุมโรค + NCD + ภัยภิ บัติ 1,000, , สสจ. สุราษฎร์ธานี CHRO 500,000250, สสจ. ภูเก็ต สนง. เขตฯ 11 ภูเก็ต 200,000186, สสจ. ภูเก็ต CFO 500,00000 สสจ. พังงา EMS 200,00070, สสจ. พังงา ผลการเบิกจ่ายงบเขตสุขภาพที่ 11 ที่จัดสรรให้คณะทำงานต่างๆ

3 กิจกรรม งบประมา ณ ยอด เบิกจ่าย จริง ร้อยละการ เบิกจ่าย แหล่งเบิกจ่าย LAB 200,00000 รพ. สุราษฎร์ธานี ยา 200,00000 รพ. สุราษฎร์ธานี เวชภัณฑ์มิใช่ ยา + วัสดุทัน ตกรรม 200,00000 สสจ. สุราษฎร์ธานี คุ้มครอง ผู้บริโภค 1,000, , สสจ. สุราษฎร์ธานี พัฒนางาน คุณภาพ / วิชาการ 1,000, , รพ. วชิระภูเก็ต พัสดุ / สิ่งก่อสร้าง / วัสดุทั่วไป 200,00000 สสจ. สุราษฎร์ธานี บริหารงานเขต 5,000, , สสจ. สุราษฎร์ธานี งานบูรณาการ อื่นๆ ตาม นโยบายสำคัญ 5,000, , สสจ. สุราษฎร์ธานี งานบูรณาการ อื่นๆตาม นโยบายสำคัญ 5,000, รพ. มหาราช นครศรีธรรมราช รวม 25,000, 000 4,527, ผลการเบิกจ่ายงบเขตสุขภาพที่ 11 ที่จัดสรรให้คณะทำงานต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2558. กิจกรรม งบประมา ณ ยอด เบิกจ่าย จริง ร้อยละการ เบิกจ่าย แหล่งเบิกจ่าย พัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัย 1,000,0 00 00 รพ. มหาราช นครศรีธรรมราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google