งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลคลอง หลวง จ. ปทุมธานี. ประเมิน CKD CLINIC โรงพยาบาล คลองหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลคลอง หลวง จ. ปทุมธานี. ประเมิน CKD CLINIC โรงพยาบาล คลองหลวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลคลอง หลวง จ. ปทุมธานี

2 ประเมิน CKD CLINIC โรงพยาบาล คลองหลวง

3 ทรัพยากรด้านบุคคล ดูแลผู้ป่วย CKD

4 ยอดผู้ป่วย CKD Stage ปี 2556 ปี 2557 112093 21,184778 31,5481,281 4151156 57258

5 ขั้นตอนบริการคลินิก ชะลอไตเสื่อม ยื่นบัตร พยาบาลให้ความรู้ RRT เภสัชกรให้ความรู้ โภชนากรให้ความรู้ พบแพทย์ ออกใบนัด รับยากลับบ้าน เจาะ Lab ซักประวัติ / คัด กรอง เปิดให้บริการทุก วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 2 ของ เดือน ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น.

6 รพ. สต Screen NCD ตาม รอบ eGFR < 30 Stage 4/5 Stage 1-3 ดูแล สอ. HE / NCD ตาม รอบ กรณี eGFR <45% (3B) มีอาการบวม / Lab Abnormal Refer รพ. คลองหลวง NCD รพ. คลองหลวง Stage 1-3 HE/NCD ตาม รอบ eGFR <30% Stage 4/5 CAPD Node - เตรียมคน - เตรียมสถานที่ - รับกลับจาก รพ. ปทุมธานี - HHC Case CAPD - กิจกรรมต่าง ๆ ของ pt. CAPD ขอน้ำยา / ล้างแผล / เปลี่ยนสาย KPI 1. Pt. NCD ได้รับการคัดกรองสภาวะ CKD 100 % 2. Pt. CKD 4,5 ได้รับ counseling RRT ทุกราย 100 % 3. Pt. ESRD ทำ CAPD ได้รับการเยี่ยมบ้านอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง 100% ขั้นตอนการดูแลผู้ป่วยไตวาย เรื้อรังครบวงจร คลินิก CKD - RRT 100% - Plan Refer - อาหาร / food model - เภสัช Refer รพศ. ปทุมธานี ใน Case stage 4/5 ที่ผิดปกติ Plan RRT

7 การดำเนินงาน CKD CLINIC

8 จัดระบบการดูแลผู้ป่วย ไตวายเรื้อรังตั้งแต่ระดับ ปฐมภูมิ รพ. สต. ส่งต่อ ผู้ป่วยเข้า รพ. คลองหลวง และส่งต่อรพ. ปทุมธานี ตามลำดับ โดยให้มีความ เชื่อมโยงการดูแลแบบไร้ รอยต่อ สรุปผลงานโดย ย่อ

9 ผลการดำเนินงานปี 2557 ตัวชี้วัด เกณ ฑ์ ทำ ได้ 1. Pt. NCD ได้รับการคัด กรอง สภาวะ CKD 100 % 89 2. Pt. CKD 4,5 ได้รับ counseling RRT 100 % 60 3. Pt. ESRD ทำ CAPD ได้รับการเยี่ยมบ้าน 100 % 100

10 สถา นที่ ห้อง ตรวจ

11

12 ใบประวัติ ใบอาการ แฟ้มประวัติคนไข้

13

14

15 แนวทางการดูแล ผู้ป่วย CKD

16 สื่อการสอนให้ ความรู้

17 เน้นความรู้เรื่องอาหาร เพื่อชะลอไตเสื่อม

18 แผนพัฒนาใน ระยะต่อไป

19 ทีมสห สาขา วิชาชีพ จัดระบบให้ ยั่งยืน สถานที่ เป็นสัดส่วน

20 การติดต่อทีมงาน นางนภาพร จาระนัย ( งาน NCD ) โทรศัพท์ 089- 7104957 E-Mail : napa.nim1@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลคลอง หลวง จ. ปทุมธานี. ประเมิน CKD CLINIC โรงพยาบาล คลองหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google