งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบส่งเสริมการพัฒนา ฝีมือแรงงาน และ e-service. ภาพรวมของระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ แรงงานและบริการ e service นายทะเบียน แบบเดิ ม ผลการพิจารณา ( รับรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบส่งเสริมการพัฒนา ฝีมือแรงงาน และ e-service. ภาพรวมของระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ แรงงานและบริการ e service นายทะเบียน แบบเดิ ม ผลการพิจารณา ( รับรอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบส่งเสริมการพัฒนา ฝีมือแรงงาน และ e-service

2 ภาพรวมของระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ แรงงานและบริการ e service นายทะเบียน แบบเดิ ม ผลการพิจารณา ( รับรอง / ไม่ รับรอง ) หนังสือ รับรอง รายงาน / ตัวชี้วัด ระบบ คลังข้อมูล ฐานข้อ มูล Back Office แบบ e- service สปก. ยื่น รับรอง หลักสูตรฯ, สท.2 จัดตั้งศูนย์ฝึก / อนุญาต เครื่องมือ เครื่องจักรฯ

3 ผังการทำงาน ของระบบ สาขาย่อย จังหวัดที่ 1 สาขาย่อย จังหวัดที่ 2 สาขาย่อย จังหวัดที่ 3 สาขา สำนักงานใหญ่ 1. ข้อมูล ทะเบียน สถาน ประกอบ กิจการ 8. แจ้ง เปลี่ยนแปลง ข้อมูลสถาน ประกอบกิจการ ( สท.8) 2. การขอความ เห็นชอบฝึก เตรียม ฝต.1-1 3. ขอรับรอง หลักสูตรและ ค่าใช้จ่ายฝึก เตรียม ฝต.1-2 4. แจ้งผู้สำเร็จ ฝึกเตรียม ฝต.3 5. ขอรับรอง หลักสูตรและ ค่าใช้จ่ายฝึกยก / เปลี่ยนสาขา ( ฝึก เอง ) 6. ขอรับรอง หลักสูตรและ ค่าใช้จ่ายฝึกยก / เปลี่ยนสาขา ( ส่ง ฝึกภายนอก ) 7. ประเมิน เงินสมทบ กองทุนฯ ( สท.2) จนท. จังหวัด ที่ 1 จนท. จังหวัด ที่ 2 จนท. จังหวัด ที่ 3 จนท. หน่วยงาน ที่สาขาใหญ่ตั้ง ข้อมูลสาขาย่อย / ผู้มีอำนาจทำการ แทน จนท. ของ สปก.

4 ข้อมูล ทะเบียน สถาน ประกอบ กิจการ Step 1 ข้อมูล บริษัทที่ยื่น Step 2 ข้อมูล เอกสารที่ยื่น Step 3 ข้อมูล หลักสูตรบริษัทนี้ที่ ขอรับรอง Step 4 ข้อมูลรุ่น ในแต่ละหลักสูตร ที่ขอรับรอง Step 5 ข้อมูล เอกสารแนบของแต่ ละรุ่น Step 6 การพิจารณา ของเจ้าหน้าที่ ดึงข้อมูล 7. ประเมิน เงินสมทบ กองทุนฯ ( สท.2) คำนวณ ข้อมูล รายชื่อผู้เข้า ฝึกอบรม ของ สปก. แต่ละรุ่นที่ ผ่านการ พิจารณา แล้ว ใบเซ็นชื่อ ของ แต่ละรุ่น ข้อมูล excel รายชื่อผู้เข้า ฝึกอบรมของ สปก. แต่ละรุ่น อัพ โหลด ไฟล์ จนท. ของ หน่วยงาน พิจารณา ระยะเวลาเข้า ฝึกอบรมของผู้ เข้าอบรมแต่ละ คนจากใบเซนต์ ชื่อ จนท. ของ สปก. ส่งไฟล์ หนังสือ รับรอง ผังการยื่น รับรอง หลักสูตร / ค่าใช้จ่าย ผู้รับรอง หลักสูตร ( หัวหน้า ฝ่าย ) นายทะเบียน

5 ระบบแจ้งว่าสถาน ประกอบกิจการนี้มี ข้อมูลอยู่ในระบบ แล้ว ข้อมูลทะเบียน สถานประกอบ กิจการ Back Office โทรถาม username & password ไม่อนุมัติ => แจ้งเหตุผล อนุมัติ => แจ้ง username & password จนท. ของ สปก. ผังการสมัครเข้า ใช้งาน e-service สำหรับ สปก.

6 นายทะเบียน ผู้รับรองหลักสูตร ( หัวหน้าฝ่าย ) เจ้าหน้าที่บันทึก ข้อมูลหลักสูตร / ค่าใช้จ่าย สถานประกอบ กิจการ ผลการพิจารณา อนุมัติ / ไม่อนุมัติ พิจารณาอนุมัติ / ลง นาม รับเรื่องและตรวจสอบ พิจารณาและส่ง ลงนาม ผังการยื่นรับรอง หลักสูตร / ค่าใช้จ่าย ( สำหรับสถาน ประกอบกิจการ ) ข้อมูลทะเบียน สถานประกอบ กิจการ

7 นายทะเบียน ( ผอ.) ผู้รับรองหลักสูตร ( หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม ) เจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูล กรมพัฒนาฝีมือ แรงงาน เจ้าหน้าที่ แผน เจ้าหน้าที่ของ สถานประกอบ กิจการ สถาน ประกอบ กิจการ บุคคลที่ เกี่ยวข้อง กับระบบ

8


ดาวน์โหลด ppt ระบบส่งเสริมการพัฒนา ฝีมือแรงงาน และ e-service. ภาพรวมของระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ แรงงานและบริการ e service นายทะเบียน แบบเดิ ม ผลการพิจารณา ( รับรอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google