งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทาง และ ขั้นตอนในการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทาง และ ขั้นตอนในการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทาง และ ขั้นตอนในการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

2 7 ขั้นตอนควรจำ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการเสนอโครงการ ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนการพิจารณาโครงการ ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการอนุมัติโครงการและโอนเงิน ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการทำสัญญาและโอนเงินให้สมาชิก ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการ ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนการส่งคืนเงินกู้ ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนการรายงานผล

3 1.ขั้นตอนการเสนอโครงการ
สมาชิก ไม่น้อยกว่า 5 คน เสนอโครงการต่อ คกส.ต.

4 วงเงินต่อโครงการ ไม่เกิน 200,000 บาท
เอกสารที่ต้องใช้ แบบเสนอโครงการ แผนการใช้จ่ายเงินฯ บันทึกการประชุมของสมาชิก ทะเบียนสมาชิกกลุ่ม สำเนาบัตร ปชช. / ทะเบียนบ้านของสมาชิก วงเงินต่อโครงการ ไม่เกิน 200,000 บาท

5 2.ขั้นตอนการพิจารณาโครงการ
คกส.ต.รับโครงการ จากสมาชิก จัดประชุม คกส.ต. พิจารณาให้ความเห็นชอบ

6 เอกสารที่เกี่ยวข้อง หนังสือเชิญประชุม คกส.ต. วาระการประชุม
บันทึกการประชุม งบหน้าสรุปแบบเสนอโครงการ หนังสือนำส่งเสนอโครงการ

7 3.ขั้นตอนการอนุมัติโครงการและโอนเงิน
คกส.ต.เสนอโครงการให้ คกส.จ.พิจารณาอนุมัติฯ ภายในวันที่ 20-30ของทุกเดือน คกส.จ.ประชุมพิจารณา อนุมัติโครงการ ทุกวันที่ 10 ของเดือน แจ้งผลการอนุมัติโครงการ/ โอนเงินเข้าบัญชี คกส.ต.

8 เอกสารที่เกี่ยวข้อง หนังสือนำส่งจากคกส.จ.ถึง คกส.ต. แจ้งผลการอนุมัติโครงการ สรุปงบหน้าแบบเสนอโครงการที่ได้รับการอนุมัติฯ สำเนาโครงการที่ลงนามอนุมัติแล้ว

9 4.ขั้นตอนการทำสัญญาและโอนเงินให้สมาชิก
คกส.ต.แจ้งสมาชิกมาทำสัญญา โอนเงินเข้าบัญชีสมาชิก

10 เอกสารที่เกี่ยวข้อง แบบสัญญากู้เงินทุนหมุนเวียน (กรณีทุนหมุนเวียน)
แบบสัญญาขอรับเงินทุนอุดหนุน (กรณีเงินทุนอุดหนุน) หลักฐานประกอบการทำสัญญา (สำเนาบัตร ปชช. / สำเนาทะเบียนบ้าน) หนังสือสัญญาค้ำประกัน ทะเบียนคุมลูกหนี้

11 5. ขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการ
5. ขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการ เมื่อสมาชิกได้รับเงินฯให้นำเงินไปดำเนินงาน ตามรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของโครงการ

12 6. ขั้นตอนการส่งคืนเงินกู้
6. ขั้นตอนการส่งคืนเงินกู้ เมื่อครบกำหนดสัญญาให้สมาชิกคืนเงิน (เงินต้น + ดอกเบี้ย) เข้าบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล โอนเงินเข้าบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด

13 เอกสารที่เกี่ยวข้อง หนังสือนำส่งจากคกส.ต.แจ้ง คกส.จ.แจ้งการโอนเงินคืน
สำเนาสลิปการโอนเงิน

14 7. ขั้นตอนการรายงานผล ตามแบบ กส.4 /1 และ กส.4/2 ส่งคกส.จ. สมาชิก คกส.ต
7. ขั้นตอนการรายงานผล สมาชิก รายงานผลตามแบบกส.3/1 และ กส.3/2 ให้ คกส.ต. จำนวน 2 งวด งวดที่ 1 เดือนเมษายน งวด ที่ 2 เดือนตุลาคม คกส.ต ตามแบบ กส.4 /1 และ กส.4/2 ส่งคกส.จ.

15

16 ด้วยความขอบคุณ

17 โทรศัพท์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หมายเลขบัญชีกองทุนสตรี จังหวัดแพร่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ธกส ธนาคารออมสิน


ดาวน์โหลด ppt แนวทาง และ ขั้นตอนในการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google