งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทาง และ ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด แพร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทาง และ ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด แพร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทาง และ ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด แพร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

2 7 ขั้นตอนควรจำ ขั้นตอนที่ 7 ขั้นตอนการรายงานผล ขั้นตอนที่ 6 ขั้นตอนการส่งคืนเงินกู้ ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนการดำเนินงานตามโครงการ ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนการทำสัญญาและโอนเงินให้ สมาชิก ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการอนุมัติโครงการและโอนเงิน ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการพิจารณาโครงการ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการเสนอโครงการ

3 1. ขั้นตอนการเสนอโครงการ

4 เอกสารที่ต้องใช้  แบบเสนอโครงการ  แผนการใช้จ่ายเงินฯ  บันทึกการประชุมของสมาชิก  ทะเบียนสมาชิกกลุ่ม  สำเนาบัตร ปชช. / ทะเบียนบ้านของสมาชิก

5 2. ขั้นตอนการพิจารณาโครงการ

6 เอกสารที่เกี่ยวข้องเอกสารที่เกี่ยวข้อง  หนังสือเชิญประชุม คกส. ต.  วาระการประชุม  บันทึกการประชุม  งบหน้าสรุปแบบเสนอโครงการ  หนังสือนำส่งเสนอโครงการ

7 3. ขั้นตอนการอนุมัติโครงการและ โอนเงิน

8 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  หนังสือนำส่งจากคกส. จ. ถึง คกส. ต. แจ้ง ผลการอนุมัติโครงการ  สรุปงบหน้าแบบเสนอโครงการที่ได้รับการ อนุมัติฯ  สำเนาโครงการที่ลงนามอนุมัติแล้ว

9 4. ขั้นตอนการทำสัญญาและโอน เงินให้สมาชิก

10 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  แบบสัญญากู้เงินทุนหมุนเวียน ( กรณีทุน หมุนเวียน )  แบบสัญญาขอรับเงินทุนอุดหนุน ( กรณี เงินทุนอุดหนุน )  หลักฐานประกอบการทำสัญญา ( สำเนา บัตร ปชช. / สำเนาทะเบียนบ้าน )  หนังสือสัญญาค้ำประกัน  ทะเบียนคุมลูกหนี้

11 5. ขั้นตอนการดำเนินงานตาม โครงการ

12 6. ขั้นตอนการส่งคืนเงินกู้

13 เอกสารที่เกี่ยวข้อง  หนังสือนำส่งจากคกส. ต. แจ้ง คกส. จ. แจ้ง การโอนเงินคืน  สำเนาสลิปการโอนเงิน

14 7. ขั้นตอนการรายงานผล สมาชิก รายงานผลตามแบ บกส.3/1 และ กส.3/2 ให้ คกส. ต. จำนวน 2 งวด งวดที่ 1 เดือนเมษายน งวด ที่ 2 เดือนตุลาคม คกส. ต ตามแบบ กส.4 /1 และ กส.4/2 ส่งคกส. จ.

15

16 ด้วยความขอบคุณ

17 โทรศัพท์ กองทุนพัฒนาบทบาท สตรี 080-7915885 หมายเลขบัญชีกองทุนสตรี จังหวัดแพร่ ธนาคารกรุงไทย 506 0 66988 2 ธนาคาร ธกส. 020015331900 ธนาคารออมสิน 020096035702


ดาวน์โหลด ppt แนวทาง และ ขั้นตอนในการ ดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด แพร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google