งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดประเภทสินทรัพย์ ทางบัญชีในงบการเงิน หลักเกณฑ์ในการจัด ประเภทสินทรัพย์ โดยจะกล่าวถึงเฉพาะ อสังหาริมทรัพย์ Bunchee Tip by Aooddy on Monday 20 Jan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดประเภทสินทรัพย์ ทางบัญชีในงบการเงิน หลักเกณฑ์ในการจัด ประเภทสินทรัพย์ โดยจะกล่าวถึงเฉพาะ อสังหาริมทรัพย์ Bunchee Tip by Aooddy on Monday 20 Jan."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดประเภทสินทรัพย์ ทางบัญชีในงบการเงิน หลักเกณฑ์ในการจัด ประเภทสินทรัพย์ โดยจะกล่าวถึงเฉพาะ อสังหาริมทรัพย์ Bunchee Tip by Aooddy on Monday 20 Jan. 2014

2 อสังหาริมทรัพย์ ( ที่ดิน อาคาร และ ส่วนควบ ) สามารถจัดประเภท สินทรัพย์ทางบัญชีต่าง ๆ ได้ ดังนี้ สินค้าคงเหลือ (Inventory) 1. ถือไว้เพื่อขายตามปกติของกิจการ (Held for sale) 2. อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็น สินค้าสำเร็จรูป (WIP) 3. อยู่ในรูปของวัตถุดิบเพื่อใช้ในกระบวนการ ผลิตสินค้าหรือให้บริการ ( In the form of materails) ตัวอย่าง : การสร้างบ้านพร้อมที่ดินขาย – GLR, ที่ดินระหว่างการพัฒนา

3 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (INVESTMENT PROPERTY - IP)  อสังหาริมทรัพย์ ( ที่ดิน หรืออาคาร หรือส่วนควบ อาคาร หรือทั้งที่ดินและอาคาร ) ที่ถือครอง ( โดย เจ้าของหรือโดยผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ) เพื่อหาประโยชน์จาก 1. รายได้ค่าเช่า 2. การ เพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ (Capital gain) หรือทั้งสองอย่าง ที่ดินที่กิจการซื้อมาโดยยังไม่มีโครงการที่จะ ทำอะไร ถือเป็นการเก็งกำไร และ เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตัวอย่าง : อาคารสำนักงานให้เช่า (SSQ), ที่ดิน และอาคารโครงรามคำแหง และที่ดินเปล่า non- core

4 ความแตกต่างระหว่าง อสังหาริมทรัพย์เพื่อ การลงทุน (IP) และ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT – PPE) อสังหาริมทรัพย์เพื่อ การลงทุน (IP)  มีวัตถุประสงค์เพื่อการหา รายได้จากการให้เช่าจาก อสังหาริมทรัพย์นั้น  มีวัตถุประสงค์เพื่อการเก็ง กำไร (Capital gain) จาก อสังหาริมทรัพย์นั้น  วิธีการบันทึกบัญชีและการวัด มูลค่าใช้ได้ 2 วิธี - ราคาทุน (Cost model) - มูลค่ายุติธรรม (Fair value model) ที่ดิน อาคารและ อุปกรณ์ (PPE)  เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้ งาน เพื่อประโยชน์ในการ ผลิต จำหน่ายสินค้าหรือ ให้บริการ หรือใช้ในการ บริหารของกิจการ  กิจการคาดว่า จะใช้ ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบ ระยะเวลา  บันทึกบัญชีและวัดมูลค่าโดย วิธีราคาทุน และวิธีตีราคา ใหม่ (Cost & Revaluation) – อาคาร โรงแรม W Hotel

5


ดาวน์โหลด ppt การจัดประเภทสินทรัพย์ ทางบัญชีในงบการเงิน หลักเกณฑ์ในการจัด ประเภทสินทรัพย์ โดยจะกล่าวถึงเฉพาะ อสังหาริมทรัพย์ Bunchee Tip by Aooddy on Monday 20 Jan.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google